Skip to main content

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΑΘΗΝΩΝ

IMG 2676

Αρχείο Ρ.Ο. Αθηνών (Αρ. Δελτίου 25-26/28-12-99 & 4-1-2000)

ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ Ρ.Ο.Α.

Ὁ Πρόεδρός μας Καθηγητής Βασίλειος Πετρόπουλος, τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὅλα τά Μέλη τοῦ Ὁμίλου μας, εὐχαριστοῦν ἐκ βαθέων τό κορυφαῖον Πνευματικόν Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος μας, τήν γεραράν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, διά τήν ὑψίστην τιμήν πού ἔκαμε εἰς τόν Ροταριανόν Ὅμιλον Ἀθηνῶν, νά τοῦ ἀπονείμη τό Βραβεῖον της, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἐπί 70 ὁλόκληρα ἔτη πνευματικῆς, πολιτιστικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς προσφορᾶς του. Ἄς σημειωθῆ ὅτι διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ, τιμᾶται Ροταριανός Ὅμιλος ἀπό Ἀκαδημίαν Ἐπιστημῶν καί Τεχνῶν. Ἡ σπουδαία αὐτή τιμή ἀντανακλᾶ εἰς ὁλόκληρον τό Ἑλληνικόν Ρόταρυ, ἀλλά καί εἰς τό Διεθνές Ρόταρυ, πού τήν χαιρέτησε μέ ἐνθουσιασμόν καί ὑπερηφάνειαν.


ΜΕ ΛΙΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΝ Η ΤΕΛΕΤΗ

Τήν Τρίτην, 28 Δεκεμβρίου, ὥρα 6 μ.μ. ἐγένετο ἡ ἐπίσημος τελετή τῆς ἀπονομῆς Μεταλλίων, Βραβείων καί Ἐπαίνων τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσαν Τελετῶν. Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν τους ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κύριος Ἀπόστολος Κακλαμάνης, Ὑπουργοί, Βουλευταί, ἡ Σύγκλητος τῆς Ἀκαδημίας, καθώς καί ἐπιφανεῖς καί ἐπώνυμοι Πνευματικοί, Πολιτικοί καί Κοινωνικοί Παράγοντες τοῦ τόπου. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον – λόγῳ τοῦ περιωρισμένου ἀριθμοῦ τῶν προσκλήσεων πού ἐδίδετο σέ κάθε Τιμώμενον, μόνον τρία ἄτομα - ἀπεφάσισε τό Βραβεῖον νά παραλάβη ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου μας Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Ὀρθοπεδικῆς Ροτ. Βασίλειος Πετρόπουλος, συνεπικουρούμενος ἀπό τόν Γενικόν Γραμματέα μας Ροτ. Τάσον Παπαϊωάννου, τόν ἐψηφισμένον Πρόεδρόν μας Ροτ. Ἀλέκον Κάζογλην, πρ. Νομάρχην καί τόν Γραμματέα μας Ροτ. Εὐάγγελον Μέξην. Το Βραβεῖον ἐπέδωσε εἰς τόν Πρόεδρόν μας ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κύριος Γεώργιος Μητσόπουλος, «τόν Ἔπαινον τοῦ Ὁμίλου ἀνεῖπεν» ὁ Γενικός Γραμματεύς αὐτῆς κύριος Νικόλαος Ματσανιώτης, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος συνεχάρη μέ θερμά λόγια καί ὄρθιος, τόν παραλαμβόντα τό Βραβεῖον Πρόεδρόν μας Βασίλειον Πετρόπουλον.

ΤΟ ΥΠΟΣΧΟΜΕΘΑ ΜΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ

Ὁ Ροταριανός Ὅμιλος Ἀθηνῶν σεμνύνεται ὅτι κατά τήν ἱστορικήν του πορείαν τῶν 71 ἐτῶν, εὐτύχησε νά ἔχη πολύπλευρη, πλούσια, οὐσιαστική, ἀποτελεσματική καί ἰδιαιτέρως ἐπιτυχημένην ἐθνικήν, κοινωνικήν καί πνευματικήν προσφοράν. Τό ἔργον τοῦ Ὁμίλου μας κατά τήν διάρκειαν τῶν71 χρόνων τῆς ζωῆς του εἶναι ἐντυπωσιακόν καί μεγαλειῶδες καί καλύπτει ὅλους τούς τομεῖς τῆς Ἑλληνικής ζωῆς. Κατά τήν μακράν πορείαν του εἶχε τήν τιμήν καί τό προνόμιον νά ἔχη ὡς Προέδρους, ἀλλά καί ὡς Μέλη του, λαμπρές μορφές τῆς Ἑλληνικής ζωῆς. Ἔξοχες προσωπικότητες τῆς κοινωνίας, πού ἐτίμησαν τόν Ὅμιλον, ἐλάμπρυναν τήν ἱστορίαν του καί ἔγραψαν τήν σπουδαίαν δράσιν καί τά ἐντυπωσιακά πεπραγμένα του μέ χρυσά γράμματα εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ. Ὁ Ροταριανός Ὅμιλος εἶναι πλέον ἕνας τεράστιος ὀργανισμός. Εἶναι μιά μεγάλη ἀλήθεια αὐτό πού ὅλοι ὁμολογοῦν καί ἀποδέχονται. Τό ἔργον του, ἡ προσφορά του καί ἡ μόνιμος παρουσία του εἰς τά κοινωνικά καί ἐθνικά δρώμενα, χαίρουν μεγάλης ἐκτιμήσεως καί ἀπολαμβάνουν καθολικῆς τιμῆς καί ἀποδοχῆς ἀπό ὅλους τούς παράγοντας: Πολιτειακούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς, ἐπιχειρηματικούς καί ὅλα τά Μέσα Ἐνημερώσεως. Αὐτό εἶναι τό ἔργον μας, αὐτό εἶναι τό «πιστεύω» μας, αὐτή εἶναι ἡ πορεία μας: Πορεία δημιουργίας, συνεχοῦς προσφορᾶς, «ὑπηρετεῖν» ὑπεράνω ἑαυτοῦ. Πορεία μεγαλείου καί δόξης μέ κορυφαῖαν στιγμήν τήν βράβευσίν μας ἀπό τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν. Μιά κορυφαία στιγμή τῆς ἱστορίας τοῦ Ρ.Ο.Α., πού εἶναι συγχρόνως σταθμός καί ἀφετηρία γιά νέα ἐπιτεύγματα καί νέες κατακτήσεις. Τό ὑποσχόμεθα μέ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας. Ἔτσι νοιώθουμε, ἔτσι νοιώθαμε πάντα.

Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 Ἄφθαστος ὁ Πρόεδρός μας Ροτ. Βασίλειος Πετρόπουλος εἰς τήν ἐκπροσώπησιν τοῦ Ὁμίλου μας κατά τήν ἐντυπωσιακήν τελετήν τῆς ἀπονομῆς τῶν βραβείων εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Ἀκαδημίας. Πλῆθος ἐπισήμων, ἀναρρίθμητοι δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία ἀπεθανάτιζαν τίς στιγμές ἀπονομῆς τῶν Μεταλλίων, Βραβείων καί Ἐπαίνων.

Συγκίνησις, ἱκανοποίησις, ἠθική ἐνίσχυσις καί χειροκροτήματα. Πολλά, θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα γιά ὅλους, ὅσους ἐτιμήθησαν. Ἡ τιμητική παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, προσέδωσεν ἰδιαιτέραν αἴγλην εἰς τήν ὅλην τελετήν ἀπονομῆς. Πολλοί ἐδάκρυσαν ἀπό περιπτώσεις αὐτοθυσίας καί μετά θάνατον ἀπονομήν βραβείων…. Ὁ Πρόεδρός μας Καθηγητής Βασίλειος Πετρόπουλος, ἄψογος εἰς τάς ὑποχρεώσεις του καί τά καθήκοντά του, ἀντήλλαξε ὀλίγες λέξεις μέ τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν θέσιν του, συνοδευόμενος ἀπό τά χειροκροτήματα ὅλων τῶν παρισταμένων, τήν βαθειά συγκίνησιν τῶν τριῶν Ροταριανῶν πού τόν πλαισίωναν, τόν καμάρωναν καί τόν χειροκροτοῦσαν ὡς τόν Πρόεδρον τοῦ Βραβείου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Ἔτσι θά παραμείνη εἰς τήν συνείδησιν ὅλων μας, ἔτσι θά τόν καταγράψει ἡ ἱστορία τοῦ Ὁμίλου μας καί ἔτσι θα τόν ἀγαπᾶμε καί θά τόν χειροκροτοῦμε πάντα, γιατί τό ἀξίζει. Θερμότατα συγχαρητήρια, Πρόεδρε Βασίλη, νά ζήσης ὑγειής καί εὐτυχισμένος σάν τά ψηλά βουνά.

ACADEMY RIZE 0001

ACADEMY RIZE 0002

ACADEMY RIZE 0003

ACADEMY RIZE 0004

ACADEMY RIZE 0005

ACADEMY RIZE 0007

ACADEMY RIZE 0008