ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Το Διεθνές Ρόταρυ....

 
 

Τὶ εἶναι τὸ Ρόταρυ

Τό Ρό­τα­ρυ ἀ­πο­τε­λεῖ μίαν παγ­κό­σμια ὀρ­γά­νω­σιν ἀν­δρῶν καί γυ­ναι­κῶν δι­α­φό­ρων ἐ­παγ­γελ­μά­των καί ἀ­πα­σχο­λή­σε­ων, οἱ ὁ­ποῖ­οι θε­ω­ροῦν τό ἰ­δε­ῶ­δες τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν, τό­σον ἀ­το­μι­κῶς ὅ­σον καί συλ­λο­γι­κῶς, ὡς θε­μέ­λιον τῆς ἐ­πι­τυ­χί­ας καί τῆς εὐ­τυ­χί­ας εἰς τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν καί κοι­νω­νι­κήν τους ζω­ή. Εἰς τὰ πλαίσια τοῦ Ρό­τα­ρυ, ἡ ἐκ­δή­λω­σις ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος διά τόν συ­νάν­θρω­πον θε­ω­ρεῖ­ται ὡς βά­σις τῆς ἐν­νοί­ας τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν, ἡ δέ προ­σφο­ρά χρη­σί­μων ὑ­πη­ρε­σι­ῶν πρός αὐ­τόν ὡς ἔκ­φρα­σίς της. Ἡ ἐκδήλωσις ἐνδιαφέροντος καὶ ἡ προσφορὰ συ­νι­στοῦν ἀπὸ κοινοῦ τό ρο­τα­ρια­νόν ἰ­δε­­δες τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν.

 

Προ­έ­λευ­σις καί ἐπέκτασις τοῦ Ρό­τα­ρυ

Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος ἱδρύθη εἰς τό Σι­κᾶ­γον τῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν τῆς Ἀ­με­ρι­κῆς εἰς τάς ἀρ­χάς τοῦ 20οῦ αἰ­ῶ­νος, τό ἔ­τος 1905, ἀ­πό τόν δικηγόρον Πώλ Χάρ­ρις (Paul Harris). Τήν 23ην Φε­βρου­α­ρί­ου 1905 ἔ­λα­βε χώ­ραν ἡ πρώ­τη συ­νε­στί­α­σις τοῦ Ρο­τα­ρια­νοῦ Ὁ­μί­λου Σι­κά­γου, τοῦ πρώτου Ροταριανοῦ Ὁμίλου καί οὕ­τω ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη ὁ πυ­ρήνας διά τοὺς χι­λιά­δας Ὁ­μί­λους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀναπτύχθηκαν καὶ λειτουργοῦν σήμερα εἰς ὁ­λό­κλη­ρον τόν κό­σμον. Ἡ ὀργάνωσις ὠνομάσθη «R­o­t­a­ry» ἀπὸ τὴν λέξι “rotation”, ποὺ σημαίνει ἐκ περιτροπῆς, ἐπειδὴ εἰς τήν ἀρ­χήν τά μέ­λη συ­ναν­τῶν­το ἐκ πε­ρι­τρο­πῆς εἰς τόν τό­πον ἐρ­γα­σί­ας των. Ἀ­πό τό Σι­κᾶ­γον, τό Ρό­τα­ρυ ἐξαπλώθη ταχύτατα καί εἰς ἄλ­λες πό­λεις τῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν. Ὁ δεύ­τε­ρος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος ἱ­δρύ­θη εἰς τὸ Σὰν Φραντσῖσκο τῆς Καλλιφόρνιας τό 1908. Τό 1910 ὑ­πῆρ­χαν 16 Ὅ­μι­λοι εἰς τὶς Ἡ­νω­μέ­νες Πο­λι­τεῖ­ες, οἱ ὁ­ποῖες ἵ­δρυ­σαν τό­τε τήν «Ἐ­θνι­κήν Ἕ­νω­σιν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων». Δύ­ο ἔ­τη ἀργότερα, ἱ­δρύ­θη ἡ «Δι­ε­θνής Ἕ­νω­σις Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων» διά τῆς χο­ρη­γή­σε­ως τῆς Χάρτας Ἀ­να­γνω­ρί­σε­ως εἰς Ρο­τα­ρια­νούς Ὁ­μί­λους, ποὺ ἱδρύθηκαν εἰς τὸν Κα­να­δᾶν, τὴν Ἀγ­γλί­αν καί τὴν Ἰρ­λαν­δί­αν. Τό 1922 ἡ Διεθνὴς Ἕνωσις μετωνομάσθη σὲ «Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ», ὀνομασία τὴν ὁποίαν διατηρεῖ μέχρι σήμερα. Ὁ Πώλ Χάρ­ρις δι­ε­τέ­λε­σε ὁ πρῶ­τος Πρό­ε­δρος τῆς ὀρ­γα­νώ­σε­ως καί τό 1947, ὅ­ταν ἀπεβίωσε, ἦ­το Ἐπί­τι­μος Πρό­ε­δρος τοῦ Δι­ε­θνοῦς Ρό­τα­ρυ. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος ἐ­κτός τῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν ἱδρύθη εἰς τὸ W­i­n­n­i­p­eg τοῦ Κα­να­δᾶ τό 1910. Ὁ πρῶ­τος Ὅ­μι­λος ἐ­κτός Βο­ρεί­ου Ἀ­με­ρι­κῆς ἱ­δρύ­θη τό 1911 εἰς τὸ Δου­βλῖ­νον τῆς Ἰρ­λαν­δί­ας. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος τῆς Ἀ­σί­ας ἱ­δρύ­θη τό 1919 εἰς Μα­νί­λαν τῶν Φι­λιπ­πί­νων. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τήν Ἠ­πει­ρω­τι­κήν Εὐ­ρώ­πην ἱ­δρύ­θη τό 1920 εἰς τὴν Μα­δρί­την τῆς Ἱσπα­νί­ας. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τήν Ἀ­φρι­κήν ἱ­δρύ­θη τό 1921 εἰς τό Γι­ο­χά­νεσ­μπουρ­γκ τῆς Νο­τι­ο­α­φρι­κα­νι­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τήν Αὐ­στρα­λί­αν ἱ­δρύ­θη τό 1921 εἰς τήν Μελ­βούρ­νην. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τὴν Βαλκανικὴν χερσόνησον καὶ τὴν ἐγγὺτερη Μέση Ἀνατολὴ ἱ­δρύ­θη εἰς τήν Ἑλ­λά­δα (Ἀ­θῆ­ναι) τό 1928. Εἶναι ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν.

 

Ὁ Ροταριανός Ὅμιλος

 Μὲ τὴν ἵδρυσι ἑνὸς Ροταριανοῦ Ὁμίλου, ἡ πόλις ὅπου ἔχει ἱδρυθεῖ ὁ Ὅμιλος, συνδέεται ἀμέσως μὲ μία παγκόσμια ἁλυσσίδα πόλεων καὶ περιοχῶν ὅπου λειτουργοῦν Ροταριανοὶ Ὅμιλοι. Ἡ σύν­δε­σις αὐτὴ ὅ­λων τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων εἰς μί­α δι­ε­θνῆ ὀρ­γά­νω­σιν, τά ἰ­σορ­ρο­πη­μέ­να προ­γράμ­μα­τα δρά­σε­ως τῶν Ὁ­μί­λων, ἡ ισχυ­ρὴ οἰ­κο­νο­μι­κή των θέ­σις καί ὁ μο­να­δι­κός τρό­πος ἐ­πι­λο­γῆς τῶν με­λῶν, προσ­δί­δουν εἰς τούς Ρο­τα­ρια­νούς Ὁ­μί­λους τό στοι­χεῖ­ον τῆς μο­νι­μό­τη­τος καί τῆς στα­θε­ρό­τη­τος.

 

Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ

 Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ εἶ­ναι ὁ σύν­δε­σμος ὅλων τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων, ποὺ λειτουργοῦν εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Ἡ κεν­τρι­κὴ του διοίκησις συν­το­νί­ζει τήν δρᾶ­σιν ὅ­λων τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων καί ὑ­πο­βο­η­θεῖ τὴν δρᾶσίν των σὲ μία ὁμοιόμορφη βάσι καί τήν ἐ­φαρ­μο­γήν τοῦ ἰ­δε­ώ­δους τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν εἰς τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν καί κοι­νω­νι­κήν των ζω­ήν. Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ δι­οι­κεῖ­ται ἀπὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκ 14 ρο­τα­ρια­νῶν ἐ­κλε­γο­μέ­νων κα­τά τά ἐ­τή­σια Παγκόσμια Συ­νέ­δρια τῆς Ὀρ­γα­νώ­σε­ως. Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ ἔ­χει τήν ἕ­δραν του εἰς τὶς Ἡ­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες καθὼς καὶ  περιφερειακὰ κέντρα εἰς τὴν Εὐρώπην, Νότιον Ἀμερικὴν, Ἀσίαν καὶ Αὐστραλίαν διὰ τὴν πιὸ ἄμεση ἐξυπηρέτησιν τῶν Ὁμίλων καὶ τῶν Ροταριανῶν.

 

Τό πρό­γραμ­μα καὶ οἱ σκοποὶ τοῦ Ρό­τα­ρυ

 Τό Πρό­γραμ­μα τοῦ Ρό­τα­ρυ συ­νο­ψί­ζε­ται εἰς τούς σκο­πούς του, οἱ ὁ­ποῖ­οι συ­νί­σταν­ται εἰς τήν ἐν­θά­ρυν­σιν καί τήν καλ­λι­έρ­γειαν τοῦ ἰ­δα­νι­κοῦ τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ πλη­σί­ον, τήν ὁ­ποί­αν τό Ρό­τα­ρυ θε­ω­ρεῖ ὡς τήν βά­σιν πά­σης ἐν­τί­μου ἐρ­γα­σί­ας. Εἰ­δι­κώ­τε­ρα, τό Ρό­τα­ρυ ἀ­πο­βλέ­πει εἰς τό νά ἐν­θαρ­ρύ­νη καί καλ­λι­ερ­γή­σει:

Πρῶ­τον. Τήν ἀ­νά­πτυ­ξιν προ­σω­πι­κῶν σχέ­σε­ων με­τα­ξύ τῶν με­λῶν του, κα­τά τρό­πον τέτοιον, ὥστε νὰ δη­μι­ουρ­γοῦν­ται εὐ­και­ρί­αι πρός ἐ­ξυ­πη­ρέ­τη­σιν τοῦ γε­νι­κοῦ συμ­φέ­ρον­τος.

Δεύ­τε­ρον. Τήν ἐ­φαρ­μο­γήν ὑ­ψη­λῶν ἠ­θι­κῶν ἀρ­χῶν κα­τά τήν ἄ­σκη­σιν κάθε ἐ­παγ­γέλ­μα­τος, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­σιν τῆς ἀρ­χῆς ὅ­τι κά­θε ὠ­φέ­λι­μος ἀ­πα­σχό­λη­σις εἶ­ναι ἀ­ξι­ο­πρε­πής καί τήν ἀπὸ κάθε  Ρο­τα­ρια­νὸν ἐ­ξύ­ψω­σιν τοῦ ἠ­θι­κοῦ ἐ­πι­πέ­δου τῆς ἐρ­γα­σί­ας του διά τῆς χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­ως αὐτῆς ὡς μέ­σου ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ κοι­νω­νι­κοῦ συ­νό­λου.

Τρί­τον. Τήν ἐ­φαρ­μο­γήν ἀπὸ κάθε Ρο­τα­ρια­νὸν τοῦ ἰ­δα­νι­κοῦ τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως εἰς τήν προ­σω­πι­κήν, τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν καί τήν κοι­νω­νι­κήν του ζω­ήν, καί

Τέ­ταρ­τον. Τήν δι­ε­θνῆ ἀ­μοι­βαί­αν κα­τα­νό­η­σιν, τήν ἐ­πί­δει­ξιν κα­λῆς θε­λή­σε­ως καί τήν ἐ­πι­δί­ω­ξιν τῆς εἰ­ρη­νι­κῆς δι­α­βι­ώ­σε­ως, διά τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας καί δι­α­τη­ρή­σε­ως ἀ­νά τόν κό­σμον ἐγ­καρ­δί­ων σχέ­σε­ων με­τα­ξύ ἐκ­προ­σώ­πων δι­α­φό­ρων ἐ­παγ­γελ­μά­των, διά τοῦ ἰ­δα­νι­κοῦ τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ πλη­σί­ον.

 

Τό Ρό­τα­ρυ αγκαλιάζει όλους. Δέν ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ὑ­πο­κα­τα­στή­ση ἤ νὰ ἀ­να­μι­χθῆ εἰς οἱ­αν­δή­πο­τε θρη­σκευ­τι­κήν ἤ πο­λι­τι­κήν ὀρ­γά­νω­σιν. Θε­ω­ρεῖ ὡς δε­δο­μέ­νον ὅ­τι τό πρό­γραμ­μά του εὑ­ρί­σκε­ται ἐν ἁρ­μο­νί­ᾳ μετὰ τῶν διαφόρων θρη­σκευ­τι­κῶν δογ­μά­των καί δέν ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τὶς πο­λι­τι­κάς πε­ποι­θή­σεις τῶν με­λῶν του. Πι­στεύ­ει, ἀν­τι­θέ­τως, ὅ­τι ὁ Ρο­τα­ρια­νός πρέ­πει νά πα­ρα­μέ­νη πι­στός εἰς τήν θρη­σκεί­αν του καί νο­μι­μό­φρων πο­λί­της τῆς χώ­ρας του.

 

Τό Ρό­τα­ρυ ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη ἀ­πό τήν κοι­νω­νι­κήν δί­ψαν τῶν ἀν­θρώ­πων, οἱ ὁ­ποῖ­οι αἰ­σθά­νον­ται ἐ­πι­τα­κτι­κήν τήν ἀ­νάγ­κην νὰ ἀ­πο­κτή­σουν τήν θαλ­πω­ρήν τῆς φι­λί­ας καί τῆς συναδελφώσεως. Ἀ­πό τήν ἁ­πλῆν αὐ­τήν ἀρ­χήν ἐ­ξε­κί­νη­σαν τά ρο­τα­ρια­νά ἰ­δε­ώ­δη τῆς φι­λί­ας, τῆς συ­να­δελ­φώσεως καί τῆς ἀλ­λη­λο­ε­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως, διά νά ἐ­ξα­πλω­θοῦν τα­χύ­τα­τα εἰς ὅ­λες τὶς ἠ­πεί­ρους. Τά ἰ­δε­ώ­δη, αὐ­τά ἔ­χουν γί­νει δε­κτά ἀ­πό ἄ­το­μα ποὺ ἀνήκουν εἰς ὅ­λες σχε­δόν τὶς ἐ­θνι­κό­τη­τες καί μέ δι­α­φό­ρους πο­λι­τι­κὲς καί θρη­σκευ­τι­κὲς πε­ποι­θή­σεις.

 

Tὸ σύνθημα τοῦ Ρόταρυ

            «Πρώτιστον τὸ Ὑπηρετεῖν» (Service Above Self). Ἀποτελεῖ τὸ μόνιμον σύνθημα τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ ἐξηγεῖ κατὰ τὸν καλύτερον τρόπον τὸν σκοπὸν ὑπάρξεως του: Τὴν παροχὴ βοήθειας πρὸς τὸν ἔχοντα ἀνάγκην συνάνθρωπον. 

 

Τό ἔμβλημα τοῦ Ρόταρυ

          Τὸ ἔμβλημα τοῦ Ρόταρυ εἶναι ὁ ὀδοντωτὸς τροχός, ὁ ὁποῖος ἀποτε­λεῖ­ται ἀπὸ 6 ἀκτῖνες μὲ 24 ὀδόντας καὶ τὴν σφῆνα εἰς τὸ κέντρον αὐτοῦ. Τὰ ἐπίσημα χρώματα τοῦ ἐμβλήματος εἶναι τὸ μπλέ, τὸ ὁποῖον συμβολίζει τὸν διε­θνῆ χαρακτῆρά του, καὶ τὸ χρυσό, τὸ ὁποῖον συμβολίζει τὴν ποιότητα καὶ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδον ἐξυπηρετήσεως.  

 

 

Πλαί­σιον δρά­σε­ως

 Ὀ­λί­γον με­τά τήν ἵ­δρυ­σιν τοῦ πρώ­του Ὁ­μί­λου, κα­τέ­στη προ­φα­νές ὅ­τι τό Ρό­τα­ρυ θὰ μποροῦσε νά ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­ση εὐ­ρυ­τέ­ρους σκο­πούς ἀπὸ ἐκείνους τούς ὁ­ποί­ους ἔ­θε­σεν ἀρ­χι­κῶς ὡς στό­χους του, δη­λα­δή τήν προ­ώ­θη­σιν τῆς κα­τα­νο­ή­σε­ως καί τήν συ­να­δέλ­φω­σιν με­τα­ξύ ἐκ­προ­σώ­πων δι­α­φό­ρων ἐ­παγ­γελ­μά­των καί ἀ­πα­σχο­λή­σε­ων. Σὲ σύντομο χρονικὸν διάστημα, τό Ρό­τα­ρυ ἀ­πέ­βη οὐ­σι­ώ­δης πα­ρά­γων εἰς τήν προ­ώ­θη­σιν καί ἐ­φαρ­μο­γήν πολ­λῶν καί ποι­κί­λων σχε­δί­ων, μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τήν ἐ­πι­δί­ω­ξιν βελ­τι­ώ­σε­ως τῆς κοι­νω­νι­κῆς ζω­ῆς, ὄχι μόνον εἰς τὶς ἀνεπτυγμένες ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες. Μα­ζί μέ τήν τα­χεῖ­α δι­ά­δο­σιν τῶν ρο­τα­ρια­νῶν ἰ­δε­ω­δῶν, τῆς φι­λί­ας καί ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ πλη­σί­ον εἰς τὶς περισσότερες χῶρες τοῦ κό­σμου, κα­τέ­στη προ­φα­νές ὅ­τι τό Ρό­τα­ρυ μποροῦσε ν’ ἀ­πο­τε­λέ­ση ἰ­σχυ­ρόν πα­ρά­γον­τα διά τήν ἀ­νά­πτυ­ξιν τῆς δι­ε­θνοῦς κα­λῆς θε­λή­σε­ως, τῆς κατανοήσεως καὶ τῆς προωθήσεως τῆς εἰρήνης. Οὕ­τω, διά τοῦ παγ­κο­σμί­ου συν­δέ­σμου ἐκ­προ­σώ­πων ποι­κί­λων ἐ­παγ­γελ­μά­των καί ἀ­πα­σχο­λή­σε­ων, ποὺ ἔχουν ὡς κοι­νόν ἀν­τι­κει­με­νι­κόν σκο­πόν τήν ἀ­φο­σί­ω­σιν εἰς τό ἰ­δε­ῶ­δες τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν, τό Ρό­τα­ρυ ἐ­πι­δι­ώ­κει, μέσα ἀπὸ τὸ μεγάλο σὲ μέγεθος ἀνθρωπιστικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ του ἔργο, τήν ἐν­θάρ­ρυν­σιν καί προ­α­γω­γήν τοῦ πνεύ­μα­τος κα­λῆς θε­λή­σε­ως, κα­τα­νο­ή­σε­ως καί φι­λί­ας, ὄ­χι μό­νον με­τα­ξύ τῶν με­λῶν του ἀλ­λά καί με­τα­ξύ τῶν λα­ῶν ὅ­λων τῶν χω­ρῶν τοῦ κό­σμου.

 

Δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων

 Ἀνεξαρτήτου τῆς χώρας εἰς τὴν ὁποίαν λειτουργοῦν καὶ δραστηριοποιοῦνται οἱ Ροταριανοὶ Ὅμιλοι, ἡ δρᾶσίς των ἀποβλέπει εἰς τὴν ἐπίτευξι τῶν ἴδιων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν. Οἱ Ροταριανοὶ συ­ναν­τῶν­ται μία φορὰ ἑβδομαδιαίως (βασική καταστατική λειτουργία ἑνός Ὁμίλου) εἰς συ­νε­στί­α­σιν, εἴ­τε τό πρωΐ, εἴτε τὸ με­ση­μέ­ρι εἴ­τε τό βρά­δυ.

Ἡ δρᾶ­σις των, ὅ­μως, ἐ­κτεί­νε­ται πο­λύ πέ­ραν αὐ­τῶν τῶν συ­νε­στι­ά­σε­ων. Οἱ Ρο­τα­ρια­νοί εὑ­ρί­σκουν πολλοὺς τρό­πους διά νὰ ἀ­σχο­λοῦν­ται κα­τά τρό­πον ἐ­πω­φε­λῆ πρὸς τήν κοι­νω­νί­αν, τό­σον συλ­λο­γι­κῶς ὅ­σον καί ἀ­το­μι­κῶς.

Οὕτω, μετέχουν ἐνεργῶς εἰς πολλὰς ἐκδηλώσεις εἰς τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτιστικῆς δράσεως μὲ τὴν δημιουργίαν καὶ ἐφαρμογὴν προγραμμάτων, ὅπως ἐκπαιδευτικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ προγράμματα, τόσο σὲ τοπικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδον ὅσον καὶ σὲ διεθνές.

Τέ­λος, εἰς ὁ­λό­κλη­ρον τόν κό­σμον, οἱ Ρο­τα­ρια­νοί δι­α­φό­ρων ἐ­θνι­κο­τή­των ἐρ­γά­ζον­ται ἀ­πό κοι­νοῦ, εἴ­τε ἀ­το­μι­κῶς εἴ­τε ὡς μέ­λη τῶν Ὁ­μί­λων των, διὰ τὴν προ­ώ­θη­σιν τῆς παγ­κο­σμί­ου εἰ­ρή­νης καί τῆς διεθνοῦς κα­τα­νο­ή­σε­ως.

Τὸ 1945, εἰς τὴν Συνδιάσκεψιν διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Χάρτας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν συμμετεῖχε 45μελὴς ἀντιπροσωπεία τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Stetinious, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ο.Η.Ε εἰς τὸ Σὰν Φραντσῖσκο ἐν σχέσει πρὸς τὴν συμβολὴν τῶν Ροταριανῶν : «Ἡ πρόσκλησις τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὸ Συνέδριον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὡς Σύμβουλος, δὲν ἦτο μόνον ἁπλῆ χειρονομία καλῆς θελήσεως πρὸς ἕνα μεγάλον Ὀργανισμόν, ἦτο μία ἁπλῆ ἀναγνώρισις τοῦ πρακτικοῦ ρόλου, τὸν ὁποῖον ἔπαιξαν τὰ μέλη τῶν Ρόταρυ καὶ τὸν ὁποῖον ρόλον θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ παίζουν εἰς τὴν κατανόησιν μεταξὺ τῶν Ἐθνῶν. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ρόταρυ ἦσαν ἀπαραίτητοι εἰς τὸ Σὰν Φραντσῖσκο καὶ συνέβαλαν μεγάλως εἰς τὴν ἐκπόνησιν αὐτοῦ τούτου τοῦ Καταστατικοῦ, ἰδίως εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Οἰκονομικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Συμβουλίου».  Ἡ συνεργασία μεταξὺ τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τῆς Unesco (Ἐκπαιδευτική, Ἐπιστημονικὴ καὶ Πολιτιστικὴ Ὀργάνωσις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν) ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ 1943, εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ Λονδίνου, ὅπου προωθήθηκαν οἱ διεθνεῖς πολιτιστικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἀνταλλαγές. Ἡ συνδιάσκεψις αὐτή, τὴν ὁποίαν παρηκολούθησαν ὑπουργοὶ παιδείας καὶ παρατηρητὲς ἀπὸ ὁλόκληρον τὸν κόσμον προεδρεύοντος τοῦ τότε Προέδρου τοῦ Δ.Ρ, ἀπετέλεσε τὸν προπομπὸ διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Unesco τὸ 1946.

Ἕνα μόνιμον χρηματοδοτικὸν ταμεῖον, τὸ ὁποῖον ἐγκαινίασαν οἱ Ροταριανοὶ τὸ 1917, ὡδήγησε εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος τὸ 1928. Μὲ τὸν θάνατον τοῦ Paul Harris τὸ 1947, οἱ Ροταριανοὶ προσέφεραν δωρεὲς εἰς τὴν μνήμην του. Συγκεντρώθηκε τὸ ποσὸν τῶν δύο ἑκατομμυρίων δολλαρίων, δημιουργῶντας ἔτσι τὸ πρῶτο πρόγραμμα τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος, τὶς γνωστὲς Πρεσβευτικὲς Ὑποτροφίες. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος εἶναι νὰ καταστήση τοὺς Ροταριανοὺς ἱκανοὺς νὰ προάγουν τὴν παγκόσμια κατανόησι, τὴν καλὴ θέλησι καὶ τὴν εἰρήνη μέσα ἀπὸ τὴν βελτίωσι τῆς ὑγείας, τὴν ὑποστηρίξι τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς φτώχειας. Εἶναι ἕνας μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, ὑποστηριζόμενος ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἐθελοντικὲς εἰσφορὲς Ροταρανῶν καὶ φίλων τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ μοιράζονται τὸ ὅραμα ἑνὸς καλύτερου κόσμου.

Τὸ 1985 τὸ Ρόταρυ προχώρησε σὲ μιὰ ἱστορικὴ πρωτοβουλία, τὸν ἐμβολιασμὸν ὅλων τῶν παιδιῶν κατὰ τῆς πολυομμυελίτιδος. Μέσῳ τοῦ προγράμματός του PolioPlus καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωσι Ὑγείας, τὴν Unesco καὶ τὰ Κέντρα Ἐλέγχου καὶ Προλήψεως Ἀσθενειῶν καθὼς καὶ μὲ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις καὶ μὲ κυβερνήσεις κρατῶν, τὸ Ρόταρυ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἰδιωτικὸς φορέας εἰς τὴν παγκόσμια ἐκστρατεία διὰ τὴν ἐκκρίζωσιν τῆς πολυομμυελί­τιδος. Οἱ Ροταριανοὶ ἔχουν παρωτρύνει ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐθελοντῶν διὰ τὴν ἐμβολιασμὸν πλέον τοῦ ἑνὸς δισεκατομμυρίου παιδιῶν καὶ ἔχει διατεθεῖ ποσὸν πλέον τοῦ μισοῦ δισεκατομμυρίου δολλαρίων. Σήμερα, ὁ ἰὸς ἔχει ἐξαλειφθῆ κατὰ 99% καὶ ἐνδημεῖ μόνον σὲ τέσσερις χῶρες.

 Τὸ 2005 τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἑώρτασε τὸ Ἰωβηλαῖόν του, τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσί του. Μετὰ τὴν ἀλλαγὴν τῆς πολιτικῆς καὶ κυβερνητικῆς καταστάσεως εἰς τὴν κεντρικὴν καὶ ἀνατολικὴν Εὐρώπην καὶ Ρωσσίαν, ἱδρύθηκαν καὶ ξαναλειτούργησαν Ροταριανοὶ Ὅμιλοι καὶ ἐντὸς τοῦ 2006 ἐξεκίνησαν τὴν λειτουργίαν τους δύο ὑπὸ δοκιμὴν Ροταριανοὶ Ὅμιλοι εἰς τὸ Πεκῖνο καὶ τὴν Σαγκάη τῆς Κίνας. Σήμερα, τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἀριθμεῖ περὶ τὰ 1,2 ἑκατομμύρια μέλη σὲ 32.462 Ὁμίλους, ποὺ λειτουργοῦν σὲ 168 χῶρες. Τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἐκδίδει τὸ μηνιαῖον ἐπίσημον περιοδικὸν του, μὲ τίτλο «The Rotarian» καὶ τὴν τριμηνιαία ἐφημερίδα «Rotary World» εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἐπίσημα περιφερειακὰ περιοδικὰ, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους ροταριανὲς περιφέρειες καὶ τὸ κάθε ἕνα εἰς τὴν δικὴ του γλῶσσα. Εἰς τὸν 21ον αἰῶνα, τὸ Ρόταρυ συνεχίζει νὰ ἀντιμετωπίζη τὶς συνεχεῖς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, ἐπεκτείνοντας τὶς προσπάθειές του σὲ κοινωνικὰ θέματα ὅπως εἶναι τὸ περιβάλλον, ὁ ἀναλφαβητισμός, ἡ πεῖνα καὶ τὰ ἐγκαταλελειμένα παιδιά.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθῆτε τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ, διὰ νὰ ἔχετε μία πλήρη καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωσι σχετικὰ μὲ τὴν δομή, τὴν  λειτουργίαν καὶ τὸ πλούσιον ἀνθρωπιστικὸν ἔργον του : www.rotary.org.

 

 

 Διατελέσαντες Πρόεδροι τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τὰ ἐτήσια συνθήματα αὐτῶν

Ἔτος

Πρόεδρος

Σύνθημα

1910-1911

Paul P. HARRIS

 

1911-1912

Paul P. HARRIS

 

1912-1913

Glenn C. MEAD

 

1913-1914

Russell F. GREINER

 

1915-1915

Frank L. MULHOLLAND

 

1915-1916

Allen D. ALBERT

 

1916-1917

Arch C. KLUMPH

 

1917-1918

E. Leslie PIDGEON

 

1918-1919

John POOLE

 

1919-1920

Albert S. ADAMS

 

1920-1921

Estes SNEDECOR

 

1921-1922

Crawford C. McCULLOUGH

 

1922-1923

Raymond M. HAVENS

 

1923-1924

Guy GUNDAKER

 

1924-1925

Everett W. HILL

 

1925-1926

Donald A. ADAMS

 

1926-1927

Harry H. ROGERS

 

1927-1928

Arthur H. SAPP

 

1928-1929

I.B. Tom SUTTON

 

1929-1930

M. Eugene NWESOM

 

1930-1931

Almon E. ROTH

 

1931-1932

Sydney W. PASCALL

 

1932-1933

Clinton P. ANDERSON

 

1933-1934

John NELSON

 

1934-1935

Robert E. Lee HILL

 

1935-1936

Ed. R. JOHNSON

 

1936-1937

Will R. MANIER

 

1937-1938

Maurice DUPERREY

 

1938-1939

George C. HAGER

 

1939-1940

Walter D. HEAD

 

1940-1941

Armando de Arruda PEREIRA

 

1941-1942

Tom J. DAVIS

 

1942-1943

Fernando CARBAJAL

 

1943-1944

Charles L. WHEELER

 

1944-1945

Richard H. WELLS

 

1945-1946

T.A. WARREN

 

1949-1947

Richard C. HEDKE

 

1947-1948

S. Kendrick GUERNSEY

 

1948-1949

Angus S. MITCHELL

 

1949-1950

Percy C. HODGSON

 

1950-1951

Arthur LAQUEUX

 

1951-1952

Frank E. SPAIN

 

1952-1953

H. J. BRUNNIER

 

1953-1954

Joaquin Serratosa CIBILS

«Τὸ Ρόταρυ εἶναι ἐλπίδα εἰς τὴν πρᾶξι»

1954-1955

Herbert J. TAYLOR

 

1955-1956

A. Z. BAKER

 

1956-1957

Gian Paolo LANG

 

1957-1958

Charles G. TENNENT

«Ἐξασφαλίσατε-Ἐπεκτείνατε-Ἀνακαλύψατε-Ὑπη­ρε­τή­σατε»

1958-1959

Clifford A. RANDALL

«Βοηθῆστε νὰ φτιάξουμε τὸ μέλλον»

1959-1960

Harold T. THOMAS

«Κτῖστε γέφυρες φιλίας»

1960-1961

J. Edd McLAUGHIN

«Τὸ Ρόταρυ εἶσθε Σεῖς Ἐκφράσατέ το Ἐπεκτεί­να­τέ το! »

1961-1962

Joseph A. ABEY

«Ἐνεργῆστε γιὰ Δρᾶσι-Ἐπικοι­νω­νῆ­στε γιὰ Κα­τα­νόη­σι-Ἐλέξτε γιὰ Ἡγε­σία»

1962-1963

Nitish C. LAHARRY

«Ἀνᾶψτε τὴν ἐσωτερικὴ σπίθα»

1963-1964

Carl P. MILLER

«Οἱ προκλήσεις τοῦ Ρόταρυ εἰς τὴν Διαστημικὴ Ἐπο­χή»

1964-1965

Charles Pettengrill

«Νά εἴμαστε Ροταριανοί καί νά δια­δίδουμε τά ροτα­ρια­νά ἰδανικά»

1965-1966

e.P.H. Teenstra

«Ἀξιοποιεῖστε τό χρόνο γιά τήν πα­γίωσι τῶν Ρο­ταριανῶν προγραμμά­των»

1966-1967

William Foster

«Ὁ Κόσμος μεγαλώνει. Βοηθεῖστε νά μεγαλώσει καί τό Ρόταρυ, ὄχι σέ ἀρι­θμούς, ἀλλά σέ δύναμι πνεύ­μα­τος καί ὑπηρεσιῶν»

1967-1968

Luther Hodges

«Ἀποδώσατε ὡς μέλη τοῦ Ρόταρυ».

1968-1969

Kiyoshi Tοgasaki

«Συμμετέχετε»

1969-1970

Jim Conway

«Ἀνανεώσατε καί Ἀνασκοπήσατε»

1970-1971

William E. Walk

«Γεφυρώσατε τά χάσματα»

1971-1972

Ernst Breitholz

«Ἡ καλή θέλησι ἀρχίζει ἀπό σένα»

1972-1973

Roy Hickman

«Καινούργια ματιὰ στοὺς στόχους μας»

1973-1974

Richard Evans

«Ὥρα γιὰ δρᾶσι»

1974-1975

William Robins

«Ἀναζωογονήσατε τό πνεῦμα τοῦ Ρόταρυ»

1975-1976

Ernesto Inbassay Demello

«Ἀξιοπρέπεια στόν ἄνθρωπο»

1976-1977

Robert Manchester II

«Πιστεύω στό Ρόταρυ, πιστεύω στό Ὑπηρετεῖν»

1977-1978

Jack Davis

«Ὑπηρετεῖστε γιά νά ἑνωθεῖ ἡ ἀν­θρω­πότητα»

1978-1979

Clem Renouf

«Ἄς ἁπλώσουμε τό χέρι»

1979-1980

James Bomar

«Τό ὑπηρετεῖν ἄς φωτίζει τό δρόμο μας»

1980-1981

Rolf Klarigh

«Νά ἀφιερώσουμε χρόνο γιά τό ὑπη­ρετεῖν»

1981-1982

Stanley McCaffrey

«Παγκόσμια κατανόησι καί εἰρήνη διά μέσῳ τοῦ Ρόταρυ»

1982-1983

Hiroji Mukassa

«Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι μία: Κτίστε γέφυρες φιλίας στόν κόσμο ὅλον»

1983-1984

William Skelton

«Μοιραζόμενοι τό Ρόταρυ, ὑπηρετεῖτε τόν κόσμον»

1984-1985

Carlos Canseco

«Ἀνακαλύψτε ἕναν νέο κόσμο ἐξυπη­ρετήσεως»

1985-1986

Ed Gadman

«Ἐσύ εἶσαι τό κλειδί τῆς ἐπιτυχίας»

1986-1987

Mat Caparas

«Τό Ρόταρυ φέρνει ἐλπίδα»

1987-1988

Charles C. Keller

«Ροταριανοί - ἑνωμένοι στό ὑπηρε­τεῖν, ἀφοσιωμένοι στήν εἰρήνη»

1988-1989

Royce Abbey

«Δῶστε ζωή στό Ρόταρυ μέ τήν δική σας ζωντάνια»

1989-1990

Hugh Archer

«Χαρεῖτε τό Ρόταρυ»

1990-1991

Paulo Costa

«Τίμησε τό Ρόταρυ μέ πίστι καί ἐνθου­σιασμό»

1991-1992

Rajendra Saboo

«Κοίταξε πέρα ἀπό τόν ἑαυτόν σου»

1992-1993

Cliff Dochterman

«Ἀληθινή εὐτυχία εἶναι νά βοηθᾶς τούς ἄλλους»

1993-1994

Robert Barth

«Πίστευε σέ αὐτό πού κάνεις. Κάνε αὐτό πού πι­στεύ­εις»

1994-1995

Bill Huntley

«Ἔσο φίλος»

1995-1996

Herbert Brown

«Δρᾶσε μέ ἐντιμότητα, ὑπηρέτησε μέ ἀγάπη, ἐργά­σου γιά τήν εἰρήνη»

1996-1997

Luis Vicente Giay

«Κτῖστε τό μέλλον μέ δρᾶσι καί ὅρα­μα»

1997-1998

Glen W. Kinross

«Τό Ρόταρυ νοιάζεται. Δεῖξτο»

1998-1999

James L. Lacy

«Ἀκολούθησε τό Ροταριανό σου ὄνει­ρο»

1999-2000

Carlo Ravizza

«Δρᾶσε μέ σταθερότητα, ἀξιοπιστία καί συνέχεια»

2000-2001

Frank Devlyn

«Δημιούργησε συνείδησι, ἀνάλαβε δρᾶσιν»

2001-2002

Richard D. King

«Ἀποστολή μας εἶναι ὁ Ἄνθρωπος»

2002-2003

Bhichai Rattakul

«Σπεῖρε τούς σπόρους τῆς Ἀγάπης»

2003-2004

Jonathan Majiyagbe

«Ἅπλωσε χέρι βοηθείας»

2004-2005

Glenn Estess Sr.

«Ἑόρτασε τό Ρόταρυ»

2005-2006

Carl-Wilhelm Stenhammar

«Πρώτιστον τὸ Ὑπηρετεῖν»

2006-2007

William B. BOYD

«Χαράξατε πορεία....»

2007-2008

Wilfrid J. WILKINSON

«Τὸ Ρόταρυ μοιράζεται»

2008-2009

D.K. Lee

«Κάνε τὰ ὄνειρα πραγματικότητα»

                       

 

Διεθνῆ Συνέδρια τοῦ Ρόταρυ

Ἡμερομηνία

Πόλις

Ἀριθμὸς Συνέδρων

15-17 Αὐγούστου 1910

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

60

21-23 Αὐγούστου 1911

Πόρτλαντ, Ὄρεγκον, Η.Π.Α.

149

6-9 Αὐγούστου 1912

Ντούλουθ, Μινεσσόττα, Η.Π.Α.

598

18-21 Αὐγούστου 1913

Μπούφαλο, Νέα Ὑόρκη, Η.Π.Α.

930

22-26 Ἰουνίου 1914

Χιοῦστον, Τέξας, Η.Π.Α.

1.288

18-23 Ἰουλίου 1915

Σάν Φραντσῖσκο, Καλλιφόρνια, Η.Π.Α.

1.988

16-20 Ἰουλίου 1916

Σινσινᾶτι, Ὀκλαχόμα, Η.Π.Α.

3.591

17-21 Ἰουνίου 1917

Ἀτλάντα, Η.Π.Α.

2.588

24-28 Ἰουνίου 1918

Κάνσας, Μοντάνα, Η.Π.Α.

4.145

16-20 Ἰουνίου 1919

Σόλτ Λέϊκ Σίτυ, Η.Π.Α.

3.083

21-25 Ἰουνίου 1920

Ἀτλάντικ Σίτυ, Νιοὺ Τζέρσεϋ, Η.Π.Α.

7.213

13-16 Ἰουνίου 1921

Ἐδιμβοῦργον, Σκωτία

2.523

5-9 Ἰουνίου 1922

Λός Ἄντζελες, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

6.096

18-22 Ἰουνίου 1923

Σαίντ Λούϊς, Μοντάνα, Η.Π.Α.

6.779

16-20 Ἰουνίου 1924

Τορόντο, Ὀντάριο, Καναδᾶς

9.173

15-19 Ἰουνίου 1925

Κλήβελαντ, Ὀχάϊο, Η.Π.Α.

10.216

14-18 Ἰουνίου 1926

Ντένβερ, Κολορᾶντο, Η.Π.Α.

8.886

5-10 Ἰουνίου1927

Ὀστάνδη, Βέλγιον

6.412

18-22 Ἰουνίου 1928

Μιννεάπολις, Μινεσσόττα, Η.Π.Α.

9.428

27-31 Μαΐου 1929

Ντάλλας, Τέξας, Η.Π.Α.

9.508

23-27 Ἰουνίου 1930

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

11.008

22-26 Ἰουνίου 1931

Βιέννη, Αὐστρία

4.296

20-24 Ἰουνίου 1932

Σηάλτ, Οὐάσινγκτων, Η.Π.Α.

5.182

26-30 Ἰουνίου 1933

Βοστώνη, Μασσαχουσσέττη, Η.Π.Α.

8.430

25-29 Ἰουνίου 1934

Ντητρόϊτ, Μίτσιγκαν, Η.Π.Α.

7.377

17-21 Ἰουνίου 1935

Μέξικο Σίτυ, Μεξικὸ

5.330

22-26 Ἰουνίου 1936

Ἀτλάντικ Σίτυ, Νιοὺ Τζέρσεϋ, Η.Π.Α.

9.907

6-11 Ἰουνίου 1937

Νίκαια, Γαλλία

5.790

19-24 Ἰουνίου 1938

Σὰν Φραντσῖσκο, Καλλιφόρνια, Η.Π.Α.

10.432

19-23 Ἰουνίου 1939

Κλήβελαντ, Ὀχάϊο, Η.Π.Α.

9.241

9-14 Ἰουνίου 1940

Ἀβάνα, Κούβα

3.713

15-20 Ἰουνίου 1941

Ντένβερ, Κολορᾶντο, Η.Π.Α.

8.942

21-25 Ἰουνίου 1942

Τορόντο, Ὀντάριο, Καναδᾶς

6.599

17-20 Μαΐου 1943

Σαίντ Λούϊς, Μοντάνα, Η.Π.Α.

3.851

18-22 Μαΐου 1944

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

403

31 Μαΐου, 5,12,19 Ἰουνίου 1945

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

141

2-6 Ἰουνίου 1946

Ἀντάντικ Σίτυ, Νιοὺ Τζέρσεϋ, Η.Π.Α.

10.958

8-12 Ἰουνίου 1947

Σὰν Φραντσῖσκο, Καλλιφ όρνια, Η.Π.Α.

14.678

16-10 Μαΐου 1948

Ρίο ντὲ Ζανέϊρο, Βραζιλία

7.511

12-16 Ἰουνίου 1949

Νέα Ὑόρκη, Η.Π.Α.

15.961

18-22 Ἰουνίου 1950

Ντητρόϊτ, Μίτσιγκαν, Η.Π.Α.

6.949

27-31 Μαΐου 1951

Ἀτλάντικ Σίτυ, Νιοὺ Τζέρσεϋ, Η.Π.Α.

8.453

25-29 Μαΐου 1952

Μέξικο Σίτ υ, Μεξικὸ

6.804

24-28 Μαΐου 1953

Παρίσι, Γαλλία

10.107

6-10 Ἰουνίου 1954

Σηάτλ, Οὐάσινγκτων, Η.Π.Α.

8.015

29 Μαΐου-2 Ἰουνίου 1955

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

14.312

3-7 Ἰουνίου 1956

Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α.

10.003

19-23 Μαΐου 1957

Λουκέρνη, Ἑλβετία

9.702

1-5 Ἰουνίου 1956

Ντάλλας, Τέξ ας, Η.Π.Α.

14.035

7-11 Ἰουνίου 1957

Νέα Ὑόρκη, Η.Π.Α.

15.475

29 Μαΐου-2 Ἰουνίου 1960

Μαϊάμι, Φλώριντα, Η.Π.Α.

11.354

28 Μαΐου-1 Ἰουνίου 1961

Τόκυο, Ἰαπωνία

23.366

3-7 Ἰουνίου 1962

Λός Ἄντζελες, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

22.302

9-13 Ἰουνίου 1963

Σαίντ Λούϊς, Μοντάνα, Η.Π.Α.

10.779

7-11 Ἰουνίου 1964

Τορόντο, Ὀντάριο, Καναδᾶς

14.661

30 Μαΐου-3 Ἰουνίου 1965

Ἀντάντικ Σίτυ, Νιοὺ Τζέρσεϋ, Η.Π.Α.

9.368

12-16 Ἰουνίου 1966

Ντένβερ, Κολοράντο, Η.Π.Α.

12.929

21-25 Μαΐου 1967

Νίκαια, Γαλλία

19.362

12-16 Μαΐου 1968

Μέξικο Σίτυ, Μεξικὸ

11.840

25-29 Μαΐου 1969

Χονολουλού, Χαβάη, Η.Π.Α.

14.453

31 Μαΐου – 4 Ἰουνίου 1970

Ἀτλάντα, Η.Π.Α.

10.803

16-20 Μαΐου 1971

Σύδνεϋ, Αὐστραλία

16.646

11-15 Ἰουνίου 1972

Χιοῦστον, Τέξας, Η.Π.Α.

13.287

13-17 Μαΐου 1973

Λωζάννη, Ἑλβετία

17.187

9-13 Ἰουνίου 1974

Μιννεάπολις, Η.Π.Α.

10.015

8-12 Ἰουνίου 1975

Μόντρεαλ, Καναδᾶς

12.975

13-17 Ἰουνίου 1976

Νέα Ὀρλεάνη, Λουϊζιάνα, Η.Π.Α.

13.935

5-9 Ἰουνίου 1977

Σάν Φραντσῖσκο, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

14.168

14-18 Μαΐου 1978

Τόκυο, Ἰαπωνία

39.834

10-13 Ἰουνίου 1979

Ρώμη, Ἰταλία

14.429

1-5 Ἰουνίου 1980

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

18.309

31 Μαΐου – 4 Ἰουνίου 1981

Σάο Πάολο, Βραζιλία

15.222

6-9 Ἰουνίου 1982

Ντάλας, Τέξας, Η.Π.Α.

13.222

5-8 Ἰουνίου 1983

Τορόντο, Καναδᾶς

16.250

3-7 Ἰουνίου 1984

Μπέρμπινχαμ, Ἀγγλία

22.452

26-30 Μαΐου 1985

Κάνσας Σίτυ, Μοντάνα, Η.Π.Α

12.920

1-4 Ἰουνίου 1986

Λάς Βέγκας, Νεβάδα, Η.Π.Α.

18.426

7-10 Ἰουνίου 1987

Μόναχο, Γερμανία

26.909

22-25 Μαΐου 1988

Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α.

16.316

21-24 Μαΐου 1989

Σεούλ, Κορέα

38.878

24-27 Ἰουνίου 1990

Πόρτλαντ, Ὄρεγκον, Η.Π.Α.

21.053

2-5 Ἰουνίου 1991

Μέξικο Σίτυ, Μεξικὸ

15.638

14-17 Ἰουνίου 1992

Ὀρλάντο, Φλώριδα, Η.Π.Α.

19.111

23-26 Μαΐου 1993

Μελβούρνη, Αὐστραλία

22.083

12-15 Ἰουνίου 1994

Ταϊπέϊ, Ταϊβάν

31.161

11-14 Ἰουνίου 1995

Νίκαια, Γαλλία

34.077

23-26 Ἰουνίου 1996

Κάλγκαρυ, Καναδᾶς

24.963

15-18 Ἰουνίου 1997

Γλασκώβη, Σκωτία

23.506

14-17 Ἰουνίου 1998

Ἰνδιανάπολις, Η.Π.Α.

19.002

13-16 Ἰουνίου 1999

Σιγκαπούρη

17.903

4-7 Ἰουνίου 2000

Μπουένος Ἄϋρες, Ἀργεντινὴ

14.301

24-27 Ἰουνίου 2001

Σὰν Ἀντόνιο, Τέξας, Η.Π.Α.

24.092

23-26 Ἰουνίου 2002

Βαρκελώνη, Ἱσπανία

19.059

1-4 Ἰουνίου 2003

Brisbane, Αὐστραλία

14.147

23-26 Μαΐου 2004

Ὀζάκα, Ἰαπωνία

43.381

18-22 Ἰουνίου 2005

Σικᾶγο, Ἰλλινόϊς, Η.Π.Α.

39.460

11-14 Ἰουνίου 2006

Μάλμο Σουηδίας – Κοπενχάγη Δανίας

14.807

17-20 Ἰουνίου 2007

Salt Lake City, Γιούτα, Η.Π.Α.

 

15-18 Ἰουνίου 2008

Λὸς Ἄντζελες, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

 

                                                                                                                                          

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©