ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Ὀργανισμὸς Ὑποτροφιῶν Ειρήνης και Μιχαήλ Πουλμέντη...

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΡΕΚΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2010
ΚΑΘΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2010
ΕΚΕΔΙ 2011-12

T 1961 ὁ Ὅμιλός μας ἵδρυσε τὸν Ὀργανισμὸν Ὑποτροφιῶν, ὁ ὁποῖος σήμερα φέρει τὸν τίτλον «Ὀργανισμὸς Ὑποτροφιῶν Εἰρήνης καὶ Μι­χα­ὴλ Πουλμέντη». Σκοπὸς τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ χορήγησις ὑπο­τρο­­φιῶν εἰς φοιτητὰς μὲ χαμηλὰ οἰκονομικὰ εἰσοδήματα. Ἕνα πρόγραμμα ποὺ συ­νεχίζεται μὲ μεγάλη ἐπιτυ­χία μέχρι καὶ σήμερον. Ἀρωγοὶ τοῦ προγράμ­ματος αὐτοῦ εἶναι τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου μας καὶ οἱ φίλοι-χορη­γοὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ὑποτροφιῶν. Ἡ ὑποτροφία χορηγεῖται καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν καὶ ἀφορᾶ προπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἀττικῆς. Μέχρι σήμερον ἔχουν χορηγηθῆ ἄνω τῶν 800 ὑποτροφιῶν.

 

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©