ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2011-12...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2010-2011 ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΤΟΣ 2014-2015
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2012-2013

Προεδρία ΚΑΘ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΑΠΤΗ

18 & 25 Σεπτεμβρίου  2012 (7-8)

 
 

Ὁμιλία τοῦ Ρκτ. ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝ­ΝΕ­ΛΑΚΗ, Προέδρου τοῦ Ὁμίλου Ροταράκτ Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Ἡ θέση τῶν Νέων μας μέσα στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση. Ὁ ρόλος τοῦ Ροταράκτ στὴν ἐμπέδωση ἀξιῶν καὶ ἠθικῆς στοὺς νέους»

 

16 & 23 Ὀκτωβρίου 2012 (11-12)

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου MARTIN KNAPP, τ. Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἑλληνο-Γερμανικοῦ Βιομη­χανι­κοῦ καὶ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, μὲ θέμα: «Συμπεράσματα μιᾶς κρίσιμης τριετίας».

 

13 & 20 Νοεμβρίου 2012 (15-16)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ, Ἰατροδικαστοῦ, μὲ θέμα: «Ἔγκλημα καὶ Πολιτισμός : Τὸ ἔγκλημα διὰ μέσου τῆς Ἱστορίας».

 

27 Νοεμβρίου & 4 Δεκεμβρίου 2012

(17-18)

 

 

Ὁμιλία τῆς Ροτ. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΤΣΑΛΗ-ΠΑ­ΠΑ­ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφερεί­ας, Ἀρχιτέκτωνος-Πολεοδόμου, μὲ θέμα: «Πο­ρεία πρὸς τὴν γνώση: Ἀναφορὰ στὸν Α΄ Μονόλογο τοῦ Φάουστ».

 

8 & 15 Ἰανουαρίου 2013 (23-24)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΒΑΡΣΟΥ, Διευθυντοῦ τῆς Νευροχειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου «Ἑλληνικὸς Ἐρυθρὸς Σταυρός», Προπροέδρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, β. Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφερείας, μὲ θέμα: «Εἰσαγωγὴ στὰ μυστικὰ τοῦ ἐγκεφάλου».

 

22 & 29 Ἰανουαρίου 2013 (25-26)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΥΛΩ­ΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητοῦ τοῦ Ποινικοῦ Δι­καίου τῆς Νο­μικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καπο­δι­στρια­κοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, Τακτικοῦ Μέλους τῆς Ἀ­καδημίας Ἐ­πιστημῶν καὶ Τεχνῶν (Salzburg/ Αὐστρία), μὲ θέμα : «Ἡ Ποινικὴ Δικαιοσύνη στὴν Ἑλλάδα σήμερα».

 

5 & 12 Φεβρουαρίου 2013

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥΡΗ, β. Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφερείας, Προπροέδρου Ρ.Ο. Πειραιῶς, μὲ θέμα: «Παγκόσμια Ἀποτύπωση Λόγου».

 

19 & 26 Φεβρουαρίου 2013 (29-30)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΣ­ΜΠΕΑ, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντι­καρκινικῆς Ἑται­ρείας, Ἄμ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστη­μίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Πρόληψη καὶ ἔγ­και­ρη διάγνωση τοῦ καρκίνου».

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΟΤΣΟΥ, Α΄ Ἀντιπροέδρου καὶ ἐψ. Προέδρου Ρ.Ο.Α., Δικηγόρου, μὲ θέμα : «Γιατὶ τὸ Ροταράκτ ἀπὸ τὴν σκο­πιὰ τοῦ Ροταριανοῦ».

 

5 & 12 Μαρτίου 2013 (31-32)

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ­ΡΟΠΟΥΛΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., τ.β. Δι­οικητοῦ τῆς 2470 Περιφερείας, Καθη­γη­τοῦ (Α΄ Βαθμίδος) τῆς Σχολῆς Ναυπηγῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, μὲ θέμα: «Πρώτιστον τὸ Ὑπηρετεῖν: Κα­λο­προαίρετη εὐχὴ ἤ κοινωνικὴ ἐπιταγή».

 

19 & 26 Μαρτίου 2013 (33-34)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟ­ΛΥ­ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἰατροῦ, Ἀνα­πλη­ρωτοῦ Καθηγη­τοῦ Διαιτολογίας-Διατροφῆς καὶ Προληπτικῆς Ἰ­α­τρικῆς τοῦ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, μὲ θέμα: «Διατρο­φὴ καὶ Ὑγεία στὴν Ἑλλη­νικὴ Οἰκογένεια στὸν 21ον αἰῶνα. Ὁ ρόλος τῶν Ἡλικιω­μένων».

 

2 & 9 Ἀπριλίου 2013 (35-36)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΪΤΑΝΗ, MD, CCST (Certificate of Comlpetion Specialist Training), Di­plo­mat EBOPRAS (European Board of Plastic Reconstractive and Aesthetic Surgery), Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, Ἐπιστημονικοῦ Συνεργά­τη τῶν Νοσοκομεί­ων: ΜΗΤΕΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΙΑ-Μαιευτική-Γυναι­κολο­γι­κὴ Κλινική, μὲ θέμα : «Νέες ἐξελίξεις στὴν Πλαστι­κὴ καὶ Αἰσθητικὴ Χειρουργική».

 

16 & 23 Ἀπριλίου 2013 (37-38)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΑΙΛΙΑΝΟΥ, Πρέσβεως ἐ.τ., μὲ θέμα : «Γεωπολιτικὲς διαστάσεις τῆς πολιτικῆς τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στοὺς Βαλκα­νι­κοὺς Πολέμους. Αὐστρο-Οὐγγαρία ἐναν­τίον Ἑλλάδος».

 

28 Μαΐου & 4 Ἰουνίου 2013 (41-42)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΙΝΙΔΗ, Ἰατροῦ-Χειρουργοῦ, Κλινικοῦ Κα­θηγητοῦ Χειρουργικῆς τοῦ Ohio State University, Η.Π.Α, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος τοῦ American College of Surgery, Διευθυντοῦ τῆς Γενικῆς, Λαπαρο­σκο­πικῆς, Βαριατρικῆς καὶ Ρο­μποτικῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ρομποτικὴ Χειρουργική: Ἀεροδιαστημικὴ τεχνολογία στὸ σύγχρονο χειρουργεῖο».

 

11 & 18 Ἰουνίου 2013 (43-44)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΟ­ΓΙΑΝ­ΝΗ, β. Γεν. Διεθυντοῦ τῆς Eurobank, Μέλους τῆς Ἐπι­τρο­πῆς Leonardo da Vinci τοῦ Ὁμίλου μας, μὲ θέμα: «Πεπραγμένα καὶ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν 39η ἀ­πονομὴ τοῦ Βραβείου “Leonardo da Vinci” στὴν Φλωρεντία τῆς Ἰταλίας».

 

25 Ἰουνίου & 2 Ἰουλίου 2013 (45-46)

 

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΑΠΤΗ, Προέδρου Ρ.Ο.Α., Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίων Ἀ­θηνῶν καὶ Οὔλμ Γερμανίας, Τακτικοῦ Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν (Salzubrg/ Αὐστρία), μὲ θέμα : «Ἔκθεση Πεπραγμένων ροτα­­ριανῆς περιόδου 2012-2013».

Χαιρετισμὸς τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΒΑΡΟΤΣΟΥ, ἐπὶ τῆ ἀναλήψει τῆς Προεδρίας τοῦ Ρ.Ο. Ἀθηνῶν ροταριανῆς περιόδου 2013-2014.

Ἔκθεση Ἐλεγκτῶν διαχειριστικῆς περιό­δου 2012-2013. Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς 2012-2013 καὶ Προϋπολογισμὸς 2013-2014. Κίνηση Μελῶν.

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©