ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2010-11...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2010-2011 ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΤΟΣ 2014-2015
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2010-2011

Προεδρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ

 

6ης, 13ης, 20ῆς & 27ης Ἰ­ου­λί­ου 2010 (1-2)

:-

Προ­σφο­ρὰ τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν εἰς τὴν ἐ­νη­μέ­ρω­σιν τῶν Ρο­τα­ρι­α­νῶν τῶν 2470 καὶ 2481 Πε­ρι­φε­ρει­ῶν, μὲ θέ­μα: «Τὶ εἶναι τὸ Ρόταρυ (ἱστορικὴ ἀναδρομή».

 

 

:-

Κεί­με­νο τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Τὸ ὑ­πέ­ρο­χο φαράγ­γι τοῦ Ρα­κο­πο­τά­μου» (Μέ­ρος Α΄).

 

3ης, 10ης, 17ης & 24ης Αὐ­γού­στου 2010 (3-4)

:-

Προ­σφο­ρὰ τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν εἰς τὴν ἐ­νη­μέ­ρω­σιν τῶν Ρο­τα­ρι­α­νῶν τῶν 2470 καὶ 2481 Πε­ρι­φε­ρει­ῶν, μὲ θέ­μα: «Ἡ Ρο­τα­ρι­α­νὴ συ­νε­στί­α­σις. Τό­πος συ­να­δελ­φώ­σε­ως-μέ­σον δρά­σε­ως-πη­γὴ δρά­σε­ως».

 

 

:-

Κεί­με­νον τοῦ Ροτ. ΣΑΡΚΙΣ ΑΣΥΡΙΑΝ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Δυτ. Κα­βά­λας, μὲ θέ­μα: «Σα­ρά­ντα χρό­νι­α Ρό­τα­ρυ».

 

31ης Αὐ­γού­στου & 7ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2010 (5)

:-

Προ­σφο­ρὰ τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν εἰς τὰ πλαί­σι­α τῆς ἐ­νη­με­ρώ­σε­ως τῶν Με­λῶν τοῦ Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Ὁ Ρο­τα­ρι­α­νὸς καὶ οἱ εὐ­θῦνες του».

 

 

:-

Κεί­με­νο τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Τὸ ὑ­πέ­ρο­χο φά­ραγ­γι τοῦ Ρακοποτάμου» (Μέ­ρος Β΄).

 

14ης & 21ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2010 (6)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῶν Ρτρ. ΑΓΛΑΪΑΣ ΕΥΣΤΑ­ΘΙΔΟΥ, Προ­προ­έ­δρου καὶ ΕΛΒΑΣ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, Γραμ­μα­τέ­ως τοῦ Ὁ­μί­λου Ρο­τα­ρά­κτ Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Ἐ­μπει­ρί­ες ἀ­πὸ τὴν πα­γκό­σμι­α συ­νά­ντη­σι RYLA 2010».

 

28ης Σε­πτεμ­βρί­ου & 5ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2010 (7)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΙΝΟΥ, Οἰ­κο­νο­μο­λό­γου, Ὑπεύθυνου Οἰ­κο­νο­μι­κοῦ Ἐ­λέγ­χου Super Market Carrefour - Μα­ρι­νό­που­λος Α.Ε., μὲ θέ­μα: «Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κὴ προ­το­τυ­πο­ποί­η­σι».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ, Δη­μάρ­χου Ἀ­χαρ­νῶν, μὲ θέ­μα: «Αἱ Ἀ­χαρ­ναὶ δι­ὰ μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων».

 

12ης & 19ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2010 (8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΖΑΓΑΡΗ, Δη­μάρ­χου Μα­ρα­θῶ­νος, μὲ θέ­μα: «2.500 χρό­νι­α Δή­μου Μα­ρα­θῶ­νος».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ, Φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τοῦ, Προ­­ϊ­­στα­μέ­νου τοῦ Τμή­μα­τος Φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας τοῦ Νο­σο­κο­μεί­ου «Ὁ Ἅ­γι­ος Σάβ­βας», μὲ θέ­μα: «Ὀ­γκο­λο­γι­κὴ Ἀ­πο­κα­τάστασις. Ὁ ρό­λος τῆς Φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας».

 

26ης  Ὀ­κτω­βρί­ου & 2ας Νο­εμ­βρί­ου 2010 (9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΟΣΜΑ ΧΟΥΤΟΥ­ΡΙΑΔΗ, β.Δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «MyDistrict@ Rota­ry: Ἐρ­γα­λεῖ­ο ὀρ­γά­νω­σης καὶ πλη­ρο­φό­ρη­σης τῶν Ρο­τα­ρι­α­νῶν».

 

9ης & 16ης Νο­εμ­βρί­ου 2010 (10)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Ἐ­θε­λο­ντι­σμὸς καὶ ποι­ό­τη­τας ζω­ῆς. Ποι­ό­τη­τα ζω­ῆς…..ἡ­μῶν τῶν ἰ­δί­ων».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΑΠΤΗ, Ὁμ. Κα­θη­γη­τοῦ τῆς Ἰ­α­τρι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Τι­μᾶ­με τοὺς ἀν­θρώ­πους ποὺ ἀ­γα­πᾶ­με». (Ἐπίδοσις Τιμητικῶν Τόμων Δελτίων εἰς τὸν Προπρόεδρον Ρ.Ο.Α. Δρ. Βασίλειον Βάρσον).

 

23ης & 30ῆς Νο­εμ­βρί­ου 2010 (11)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΑΝΤΣΙΟΥ, Κτη­νι­ά­τρου, Ἀ­ντι­προ­έ­δρου τῆς Πα­νελ­λη­νί­ου Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Ἐ­θνι­κῶν Ἀ­ντι­στα­σι­α­κῶν Ὀρ­γα­νώ­σε­ων 1941-45, μὲ θέ­μα: «Ἐ­γκώ­μι­ον Ἐ­θνι­κῆς Ἀ­ντι­στά­σε­ως 1941-1944».

 

 

:-

Ὁμι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΗΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, Μέ­λους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἑλ­λη­νο-Ἀ­φρι­κα­νικοῦ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου, μὲ θέ­μα: «Προ­ο­πτι­κὲς τῆς Ἀ­φρι­κῆς-Στρα­τη­γι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξης τοῦ Ἑλ­λη­νο-Ἀ­φρι­κα­νικοῦ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΤΕΡΙΝΑΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Προ­έ­δρου τοῦ Συν­δέ­σμου τῶν ἐν Ἑλ­λά­δι Προ­ξέ­νων καὶ Ἐπ. Γε­νι­κῆς Προ­ξέ­νου Αἰ­θι­ο­ποί­ας, μὲ θέ­μα : «Ἐ­πι­χει­ρη­μα­τι­κὲς προ­ο­πτι­κὲς στὴν Αἰ­θι­ο­πί­αν».

 

21ης & 28ης Δε­κεμ­βρί­ου 2010 (13)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2481 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Τὸ τέ­λει­ο δεν εἶ­ναι ἰ­δι­ό­της τῶν θνη­τῶν, ἀ­νη­κεῖ εἰς τὸν Θε­ό. Ἡ προ­σπά­θει­α γι­ὰ νὰ πλη­σι­ά­σης τὸ τέ­λει­ο ἀ­νή­κει εἰς τοὺς θνη­τούς».

 

4ης & 11ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2011 (14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ Α. ΜΟΣΧΟΥ, Προ­έ­δρου τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Προ­στα­σί­ας καὶ Ἀ­πο­κα­τα­στά­σε­ως Παί­δων (ΕΛΕΠΑΠ), μὲ θέ­μα: «ΕΛΕΠΑΠ: Τὸ πρῶ­το Ἵ­δρυ­μα ἀ­πὸ τὸ 1937 γι­α τὸ παι­δὶ μὲ ἀ­να­πη­ρί­α» (Βραβεῖον Βερεκέτη).

 

18ης & 25ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2011 (15)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΚΗ, Δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας τοῦ Δ.Ρ., μὲ θέ­μα: «Τὸ Ρό­τα­ρυ καὶ ὁ ρό­λος του στὴ σύγχρο­νη Ἑλ­λά­δα».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ, Προ­έ­δρου τοῦ «Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Ὑ­πο­τρο­φι­ῶν Εἰ­ρή­νης καὶ Μι­χα­ὴλ Πουλ­μέ­ντη», μὲ θέ­μα: «Οἱ ὑ­πό­τρο­φοί μας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕΛΙΜΑ, Ἀ­ντιστρατήγου ἐ.ἀ., μὲ θέ­μα: «Παι­δεί­α: Ἐγ­γύ­η­σις - Ἐ­πι­βί­ω­σις καὶ Ἀ­να­γέν­νη­σις τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ».

 

1ης & 8ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2011 (16)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ, Ὁμ. Κα­θη­γη­τοῦ Γε­ω­πο­νι­κοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Καί­ρι­α ἡ συμ­βο­λὴ τῆς ὑ­πο­βαθ­μι­σμέ­νης Γ’ Βάθ­μι­ας ἐκ­παί­δευ­σης στὸ δη­μο­γρα­φι­κὸ πρό­βλη­μα τῆς χώ­ρας».

 

 

:-

Ὁμι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ, Δρ. Δα­σο­λό­γου-Πε­ρι­βα­­ντο­λό­γου, Ἐ­πί­τι­μου Δι­ευ­θυ­ντοῦ Δα­σῶν, Προ­προ­έ­δρου τοῦ Ρ.Ο. Γέ­ρα­κα, μὲ θέ­μα: «Δά­σος: Τὸ με­γα­λύ­τε­ρο Ἐ­θνι­κὸ μας κε­φά­λαι­ον».

 

15ης & 22ας Φε­βρου­α­ρί­ου 2011 (17)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Δρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. ΣΚΛΗΡΟΥ, Προ­έ­δρου τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἔρευνας καὶ Ἐκ­παι­δεύ­σε­ως στὴν Π.Φ.Υ., Δι­ευ­θυ­ντοῦ Ε.Σ.Υ.- Γε­νι­κῆς Ἰ­α­τρι­κῆς, μὲ θέ­μα: «Ἡ φλε­βι­κὴ ἀ­νε­πάρ­κει­α».

 

1ης & 8ης Μαρ­τί­ου 2011 (18)

:-

Ὁμι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου MARTIN KNAPP, Γεν. Δι­ευ­θυ­ντοῦ & Μέ­λους Δ.Σ. τοῦ Ἑλ­λη­νο-Γερ­μα­νι­κοῦ Ἐ­μπο­ρι­κοῦ καὶ Βι­ο­μη­χα­νι­κοῦ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου, μὲ θέ­μα: «Ἡ Ἑλ­λά­δα καὶ ἡ Γερ­μα­νί­α στὴν Ο.Ν.Ε.».

 

15ης & 22ας Μαρ­τί­ου 2011 (19)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΟΡ­ΜΠΑΛΑ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, Δρ. Χη­μι­κοῦ-Μη­χα­νι­κοῦ, μὲ θέ­μα: «35 χρό­νι­α Ρο­τα­ρι­α­νὸς – 66 χρό­νι­α Πρό­σκο­πος: Τὶ ἐ­κέρ­δι­σα ὑ­πη­ρε­τῶ­ντας τὶς δύ­ο αὐ­τὲς ἐ­θε­λο­ντι­κὲς ὀρ­γα­νώ­σεις».

 

 

:-

Ὁμι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑ­ΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πο­λι­τι­κοῦ Μη­χα­νι­κοῦ, Γεν. Γραμ­μα­τέ­ως τοῦ Προ­εδρεί­ου τῆς Κε­ντρι­κῆς Ἀ­ντι­προ­σω­πεί­ας τοῦ Τε­χνι­κοῦ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου Ἑλ­λά­δος (Τ.Ε.Ε.), μὲ θέ­μα: «Πα­ρα­γω­γὴ ἰ­δι­ω­τι­κῶν ἔρ­γων: Νόμι­μη καὶ αὐ­θαίρετη δό­μη­σι».

 

29ης Μαρ­τί­ου & 5ης Ἀ­πρι­λί­ου 2011 (20)

:-

Ὁμι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΚΑΛ­ΛΙΡΗ, Προ­έ­δρου τοῦ Οἰ­κο­νο­μι­κοῦ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου Ἑλ­λά­δος, μὲ θέ­μα: «Ἑλ­λη­νι­κὴ οἰ­κο­νο­μί­α: Τὸ κρα­τι­κὸ χρέ­ος, ἡ κρί­ση καὶ ἡ ἀ­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΜΑΓΕΡ, Προ­έ­δρου τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Ὀ­λυ­μπί­ων καὶ Κλη­ρο­δο­τη­μά­των, Πο­λι­τι­κοῦ Μη­χα­νι­κοῦ, μὲ θέ­μα: «Χρό­νι­α Ἑλ­λη­νι­κοῦ ρο­μα­ντι­σμοῦ: Ζάπ­πει­ο καὶ Ζάπ­πες».

 

 

:-

Συνοπτικὴ ἀναφορὰ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΜΕΞΗ, Μον. Γραμματέως Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Ροταριανὴ συνάντησις φιλίας καὶ ἀγάπης τῶν Ὁμίλων Σερρῶν καὶ Ἀθηνῶν».

 

12ης & 19ης Ἀ­πρι­λί­ου 2011 (21)

:-

Ὁμι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ, Ἰ­α­τροῦ - Ὀρ­θο­παι­δι­κοῦ, Ἀ­να­πλ. Γραμ­μα­τέ­ως Προ­γράμ­μα­τος Ν.Δ., μὲ θέ­μα: «Ἡ Ἑλ­λὰς τοῦ σή­με­ρα καὶ τοῦ αὔ­ρι­ο».

 

13ης & 17ης Μα­ΐ­ου 2011 (23)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Βα­ρώ­νου TONI BREI­DEL ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μὲ θέ­μα: «Τὸ δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κὸ ἔρ­γο τῆς κυ­ρί­ας Ἑ­λέ­νης Χατ­ζη­αν­δρέ­ου».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, Κα­θη­γη­τοῦ Οἰ­κο­νο­με­τρί­ας, Ἐ­φηρ­μο­σμέ­νου Μάρ­κε­τινκ καὶ Δι­οι­κη­τι­κῆς Οἰ­κο­νο­μί­ας, μὲ θέ­μα: «50ετής θε­τι­κὴ προ­σφο­ρὰ τῆς δη­μο­σι­ο­γρά­φου τε­χνο­κρι­τι­κοῦ, ποι­η­τρί­ας καὶ ἐκ­δό­τρι­ας Ἑ­λέ­νης Χατ­ζη­αν­δρέ­ου. Μι­ὰ δυ­να­μι­κὴ δι­α­χρο­νι­κὴ πα­ρου­σί­α εἰς τὸ Ἑλ­λη­νι­κὸν καὶ δι­ε­θνὲς γί­γνε­σθαι».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΤΕΡΕΚΑ, Προ­έ­δρου τοῦ Δη­μο­τι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου τοῦ Δή­μου Μο­σχά­του-Ταύ­ρου, μὲ θέ­μα: «Ἑ­λέ­νη Χατ­ζη­αν­δρέ­ου, τὸ ἔρ­γον καὶ ἡ προσφορὰ της».

 

24ης & 31ης Μα­ΐ­ου 2011 (24)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚ­ΚΑΛΑΚΗ, Δρ. Ε.Μ.Π., Δι­ευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου τῆς Grundfos Ἑλ­λὰς Α.Ε.Β.Ε., μὲ θέ­μα: «Ὁ πει­ρα­σμὸς τῶν μο­να­χι­κῶν ἀ­πο­φά­σε­ων».

 

7ης & 14ης Ἰ­ου­νί­ου 2011 (25)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΟΡ­ΜΠΑΛΑ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Ἐ­ντυ­πώ­σεις ἀ­πὸ τὴν 37ην ἀ­πο­νο­μὴν τοῦ Βρα­βεί­ου Leo­nardo da Vinci. Δου­βλῖ­νον 27-29 Μα­ΐ­ου 2011».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΓΚΕ­ΤΣΩΦ, Προπρυτάνεως Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, Προ­δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2481 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Κομ­φού­κι­ος καὶ οἱ ἀρ­χαῖ­οι Ἕλ­λη­νες Φι­λό­σο­φοι».

 

21ης  & 28ης Ἰ­ου­νί­ου 2011 (26)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, Κα­θη­γη­τοῦ, Προέδ­ρου τοῦ Τμή­μα­τος Οἰ­κο­νο­μι­κῶν Ἐ­πι­στη­μῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πε­λο­πον­νή­σου, μὲ θέ­μα: «Ἡ Ἑλ­λά­δα με­τὰ τὴν πα­ρέμ­βα­σι τοῦ Δ.Ν.Τ.».

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πραγ­μέ­νων πε­ρι­ό­δου 2010-2011 Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, Προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν καὶ ἀ­νά­λη­ψις τῆς Δι­οι­κή­σε­ως πε­ρι­ό­δου 2011-2012.

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©