ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2009-10...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2009-2010

Προεδρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ

 

21ης & 28ης Ἰουλίου 2009 (2)

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΟΥ­ΡΟΥ, Ἀρχαιολόγου, μὲ θέμα : «Ροτα­ρι­αν­ὸς Ὅμιλος Χίου : Ἕνα στοίχημα ποὺ δὲν πρέπει νὰ χαθῆ».

4ης, 11ης, 18ης & 25ης Αὐγούστου 2009 (3-4)

:-

«Ροταριανὴ Συνεστίασις : Τόπος συνα­δελ­φώσεως – Μέσον δράσεως – Πηγὴ Δρά­σεως», τῆς Ἐπιτροπῆς Ροταριανῆς Ἐνημερώσεως τοῦ Ρ.Ο.Α.

 

15ης  & 22ας Σεπτεμβρίου 2009 (6)

:-

«Ὁ Ροταριανὸς καὶ οἱ Εὐθῦνες του», τῆς Ἐπιτροπῆς Ροταριανῆς Ἐνημε­ρώ­σ­ε­ως τοῦ Ρ.Ο.Α.

 

29ης   Σεπτεμβρίου & 6ης Ὀκτωβρίου 2009 (7)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙ­ΒΑ­ΝΙΟΥ, Ἐπιχειρηματίου, μὲ θέ­μα: «Στε­ρεὰ ἀπόβλητα καὶ ἡ διαχείρησίς τους».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΣΣΗ, Ἐπιχειρηματίου, Γεν. Διευθυντοῦ τῆς Humbolt Ε.Π.Ε. μὲ θέμα : «Ἐπενδύσεις καὶ Προγράμματα ἐπιδοτήσεων εἰς τὴν Ἑλλάδα».

 

13ης & 20ῆς Ὀκτωβρίου 2009 (8)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛ­ΛΗ, τ. Συμβούλου ΥΠΕΞ, μὲ θέμα : «Ἡ διεθνὴς κρίσις καὶ οἱ ἐπι­πτώσεις της εἰς τὴν Ἑλλάδα».

 

 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

«Εὐάγγελος Ν. Μέξης : Ὁ Ροταριανός, ὁ Ἄνθρωπος, ὁ Φίλος».

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Α­ΠΟ­ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἰατροῦ, Προδι­οι­κητοῦ τῆς 2481 Περιφερείας, μὲ θέ­μα: «Κατάθεσις Ψυχῆς».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΕΛΕΝΗΣ ΧΑ­ΤΖΗ­ΑΝΔΡΕΟΥ, Ἐκδότριας τοῦ Περιο­δι­κοῦ «Expression», μὲ θέμα : «Πέντε μῆ­νες ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Βαγγέλη Μέ­ξη».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟ­ΝΤΟ­ΘΑΝΑΣΗ, Δικηγόρου,  Ἀντι­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα: «Ὁ Ἄν­θρωπος, ὁ Φίλος».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΑ­ΠΤΗ, Προπροέδρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, Ὁμ. Κα­θηγητοῦ Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπι­στημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Τὸ κοι­νων­ικὸν ἔργον τοῦ Εὐαγγέλου Μέξη εἰς τὴν Γερμανίαν».

 

 

 

Σύντομος χαιρετισμὸς τοῦ Ροτ. ΜΙ­ΧΑ­ΛΗ Π. ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ, Ἐφο­πλι­στοῦ, Προ­έ­δρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑπο­τρο­φιῶν Εἰρήνης καὶ Μιχαὴλ Πουλμέντη», τοῦ Ρ.Ο.Α. γιὰ τὸν ἀείμνηστον Εὐάγ­γελον Μέξην.

 

27ης Ὀκτωβρίου & 3ης Νοεμβρίου 2009 (9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΗ, Ἱστορικοῦ-Συγγραφέως, μὲ θέ­μα: «Τὸ Λεωνιδικὸν ΟΧΙ τοῦ Σα­ράντα».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ρτρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΒΑ­ΡΣΟΥ, Προέδρου τοῦ Ὁμίλου Ροτα­ράκτ Ἀθηνῶν, Φοιτητοῦ Μηχανολό­γου-Μηχανικοῦ τοῦ Ε.Μ.Π., μὲ θέ­μα: «Τὸ μικρὸ Ρόταρυ».

 

10ης & 17ης Νοεμβρίου 2009 (10)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝ­Δ­ΡΕΑ ΖΙΖΑ, Μηχανολόγου Ἠλε­κ­τρο­λό­γου-Μηχανικοῦ, Τομεάρχου Ἐ­νε­ρ­γει­α­κῆς Διαχειρήσεως Δ.Ε.Η., μὲ θέμα : «Οἱ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειες σήμερα καὶ εἰς τὸ μέλλον».

 

24ης Νοεμβρίου & 1ης Δεκεμβρίου 2009 (11)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΪΤΑΝΗ, Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, μὲ θέ­μα: «Πὼς νὰ σταματήσετε τὸν χρόνο : Σύγχρονες ἀπόψεις & μέθοδοι τῆς κοσμητικῆς πλαστικῆς χειρουργικῆς καὶ αἰσθητικῆς ἰατρικῆς».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ, Οἰκονομολόγου, Διευθυντοῦ τῶν Κα­­­­­ναλιῶν Nova-Sports, μὲ θέ­μα: «Ἡ συνδρομητικὴ τηλεόρασι στὴν Ἑλ­λά­δα».

 

22ας & 29ης Δεκεμβρίου 2009 (13)

:-

«Τὰ Κάλαντα......», τῆς Γραμματείας Ρ.Ο.Α.

 

5ης & 12ης Ἰανουαρίου 2010 (14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΜΑΙΡΗΣ ΤΡΥ­ΦΩ­ΝΙΔΗ, Προέδρου τοῦ Συλλόγου «ΦΛΟ­ΓΑ», μὲ θέ­μα: «Σύλλογος ΦΛΟΓΑ : 27 χρόνια κοντὰ στὸ παιδὶ μὲ καρκῖνο». 11η ἀπονομὴ τοῦ «Βραβείου Κωνστα­ν­τίνου καὶ Σμαράγδας Βερεκέτη».

 

 

:-

Κείμενον τοῦ Κυρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ­­ΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Ἠλεκτρολό­γου - Μηχανολόγου, μὲ θέ­μα : «Περιπέτειες στὶς Ἄλπεις» (Μέρος 1ον).

 

19ης & 26ης Ἰανουαρίου 2010 (15)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙ­ΜΠΟΥΚΗ, Διοικητοῦ τῆς 2470 Περι­φε­­ρείας καὶ Προπροέδρου Ρ.Ο. Ἀθη­νῶν, μὲ θέμα : «Ἀριστεῖον Ροταριανοῦ Ὁμίλου».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΟΥ­ΡΟΥ, Ἀρχαιολόγου Ἱστορικοῦ, μὲ θέ­μα : «Ἡ Παιδεία μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

 

29ης Ἰανουαρίου & 9ης Φεβρουαρίου 2010 (16)

:-

Κείμενον τοῦ Κυρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Ἠλεκτρολό­γου - Μηχανολόγου, μὲ θέ­μα : «Περιπέτειες στὶς Ἄλπεις» (Μέρος 2ον).

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ­ΚΕ­ΡΗ, Πρέσβεως ἐ.τ., μὲ θέμα : «Ἡ διεθνὴς σκηνὴ ἐνῶ ἀνατέλλει τὸ 2010. Μεγάλες δυνάμεις, προβλήματα, προο­πτικές».

 

2ας & 9ης Μαρτίου 2010 (18)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΑΝΟΥ ΑΕΡΑΚΗ, τ.β.Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφερείας, μὲ θέ­μα: «Ἡ ἐπέτειος τῆς ἵδρυσης τοῦ Ρό­ταρυ».

 

16ης & 23ης Μαρτίου 2010 (19)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΓΚΕ­ΤΣΩΦ, Προδιοικητοῦ 2481 Περιφε­ρεί­ας, Προπρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Θρά­­­κης, μὲ θέμα : «Ποίησις-Μουσική-Ἠθικὴ κατὰ τὸν Δημόκριτον».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕ­ΛΑ, τ. Βουλευτοῦ, μὲ θέμα : «Τὸ ἱ­στο­ρικὸν θαῦμα τῆς 25ης Μαρτίου πρέ­πει νὰ παραμείνη ζωντανό».

 

30ῆς Μαρτίου & 6ης Ἀπριλίου 2010 (20)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Α­ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προδιοικητοῦ τῆς 2481 Περιφερείας, μὲ θέμα : «Ἀν­θρω­πιὰ καὶ Ρόταρυ».

 

13ης & 20ης Ἀπριλίου 2010 (21)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΑΝΝΑΣ ΚΑ­ΡΑ­ΚΑΤΣΟΥΛΗ, Ἐπ. Καθηγήτριας Τμή­μα­τος Θεατρικῶν Σπουδῶν Πα­νεπι­στη­μίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Εὐρωπαϊκὴ Ἀποικιοκρατία καὶ ἐξερευνητὲς στὰ τέ­λη τοῦ 19ου αἰῶνα: Ἡ Ἑλληνικὴ ἐξαί­ρεσι τοῦ γιατροῦ Παναγιώτου Ποτα­γοῦ (1839-1903)».

 

11ης  & 18ης Μαΐου 2010 (23)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑ­ΡΟΥ, Μουσικοσυνθέτου, Προέδρου τῶν Μουσικῶν Συνόλων τοῦ Δήμου Ἀ­θη­ναίων, μὲ θέ­μα : «Οἱ Χορωδίες στὴν Ἑλλάδα».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου OLDINO CER­NO­IA, Καθηγητοῦ, Διευθυντοῦ τῆς Ἰταλι­κῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Τὸ με­ταρρυθμισθὲν Ἰταλικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα».

 

25ης Μαΐου & 1ης Ἰουνίου 2010 (24)

:-

Ὁμιλία τῆς Κυρίας ΓΙΑΝΝΑΣ ΔΕΣΠΟ­ΤΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου τῶν Special O­­lympics Ἑλλάς, μὲ θέμα : «Ἐθελο­ντι­σμός : Πρᾶξις ἀλτρουϊσμοῦ ἤ ἐγωϊσμοῦ ;».

 

8ης & 15ης Ἰουνίου 2010 (25)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, Ἀντιπροέδρου Ρ.Ο.Α., Δικηγόρου, μὲ θέμα: «Πεπραγμένα τῶν ἐκδηλώσεων ἀπονομῆς τοῦ Βρα­βείου Leonardo da Vinci στὴν Βιέννη».

 

 

:

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΒΑΡΣΟΥ, Προέδρου Ρ.Ο.Α., Νευρο­χει­ρουργοῦ, μὲ θέμα: «Οἱ Ροταριανοὶ ποὺ τι­μᾶμε». Ἀπονομὴ 5 Paul Harris Fel­lows.

 

22ας & 29ης Ἰουνίου 2010 (26)

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πραγ­μέ­νων πε­ρι­ό­δου 2009-2010 Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡ­ΣΟΥ, Προ­­­έ­δρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀ­νά­λη­ψις τῆς Δι­οι­κή­σε­ως πε­ρι­ό­δου 2010-2011.

 

 

 

Χαιρετισμὸς τοῦ ἀναλαμβάνοντος Προέδρου Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῆς διοικήσεως 2010-11.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©