ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2008-09...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2008-2009

Προεδρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ

 

22ας & 29ης Ἰουλίου 2008 (1)

:-

Κεί­με­νον τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου -Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἡ ἀπίστευτη μαγεία τῶν τροπικῶν βυθῶν».

 

2ας & 9ης Σεπτεμβρίου 2008 (4)

:-

Ὁμιλία τῆς Κυρίας ΕΙΡΗΝΗΣ ΘΕΟ­ΔΟ­­­­ΣΙΑΔΟΥ, Μεγάλης Εὐεργέτιδος Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα: «Ταξείδι Ὀνείρου......».

 

16ης & 23ης Σεπτεμβρίου 2008 (5)

:-

Ὁμιλία τῆς Κυρίας ΕΛΣΑΣ ΜΕΛΙ­ΓΚΩΝΗ, μὲ θέ­μα: «Αὐτὸ ποὺ γοητεύει τὶς γυναῖκες καὶ ταλαπωρεῖ τοὺς ἄνδρες.....».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Ἐπιχειρηματίου, μὲ θέμα : «Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις εἰς τὴν ἰατρικὴν τεχνολογίαν».

 

30ῆς Σεπτεμβρίου & 7ης Ὀκτωβρίου 2008 (6)

:-

Ὁμιλία τῆς Προέδρου τοῦ Ὁμίλου Ρο­ταράκτ Ἀθηνῶν δεσποινίδος ΑΓΛΑ­Ϊ­ΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΔΟΥ, εἰς τὴν κοινὴν συ­νεστίασιν τῶν μελῶν τῶν Ὁμίλων Ἀθη­νῶν καὶ Ροταράκτ Ἀθη­νῶν, μὲ θέμα :  «Ἐμεῖς οἱ νέοι τοῦ Ροτα­ράκτ».

 

14ης & 21ης Ὀκτωβρίου 2008 (7)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΖΟΓΛΗ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., Δικηγόρου, μὲ θέ­μα: «Παρεμβάσεις καὶ ἀποδράσεις».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΖΟΥ­ΜΑ, Προδι­οι­κη­τοῦ τῆς 2480 Πε­ρι­φε­ρεί­­ας (1997-1998), Πολιτικοῦ Μη­χα­νικοῦ, μὲ θέ­μα: «Μνῆμες τοῦ 1940. Στιγμιότυπα ἀπ’ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ Πόλεμο».

 

28ης Ὀκτωβρίου & 4ης Νοεμβρίου 2008 (8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΓΚΕ­ΤΣΩΦ, Προδι­οι­κη­τοῦ τῆς 2480 Πε­­ρι­φε­ρεί­ας, Προπρυτάνεως Πανεπιστημίου Θρά­κης, μὲ θέ­μα: «Ἡ ἀτομικὴ βόμβα καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀτομικοὶ φιλό­σοφοι».

 

11ης & 18ης Νοεμβρίου 2008 (9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Δημάρχου Πειραιῶς κυρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΑ, μὲ θέ­μα: «Ὁ Πειραιᾶς μας ἀπὸ τὸν 20όν εἰς τὸν 21ον αἰῶνα».

 

 

:-

Ὁμιλία τῆς Ροτ. ΜΑΡΗΣ ΔΕΛΗ­ΒΟ­ΡΙΑ, Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφε­ρείας, μὲ θέμα : «Κάνε τὰ ὄνειρα πραγμα­τικό­τητα».

 

25ης Νοεμβρίου & 2ας Δεκεμ­βρί­ου 2008 (10)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΚ­ΚΙΝΟΥ, Ἀσφαλιστοῦ, μὲ θέ­μα: «Ἀσφά­λισις : Ἀγαθὸν ἤ καταναλωτικὸν προϊ­όν ; Βρίσκει ἐφαρμογὴ ὁ κατ’ ἐξοχὴν ὁ­ρισμὸς τοῦ Μάρκετινγκ γιὰ τὰ προϊό­ντα καὶ τὶς ἀσφάλειες ;».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΛ­ΤΕ­ΖΟΥ, Προδιοικητοῦ 2470 Περιφερείας, μὲ θέ­μα: «Ἀγαπᾶμε τὸ Ρόταρυ ; Τὶ πρέ­πει νὰ κάνουμε γι’αὐτό ;».

 

9ης & 16ῆς Δεκεμβρίου 2008 (11)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχι­μανδρίτου π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΠΠΑ, Προ­ϊ­σταμένου τοῦ Ι.Ν. Ἁγίας Φωτεινῆς Ἰλυσσοῦ, μὲ θέ­μα: «Ὁ Χριστιανὸς πρὸ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων».

 

20ῆς & 27ης Ἰανουαρίου 2009 (14)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛ­ΜΕ­ΝΤΗ, Προέδρου τοῦ «Ὀργανισμοῦ Ὑ­πο­τροφιῶν  Εἰρήνης καὶ Μιχαὴλ Που­λ­μέντη» τοῦ Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Λὲς καὶ ἦταν χθές......».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ­ΛΙ­ΓΚΩΝΗ, Συμβούλου Ἐκπαι­δεύσεως ΥΕΝ, μὲ θέ­μα: «Τὸ κακὸ στὸν γάμο δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ παίρνεις.....».

 

3ης & 10ης Φεβρουαρίου 2009 (15)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς τ. Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παι­δείας καὶ Θησκευμάτων Κυρίας ΜΑ­ΡΙ­ΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, μὲ θέ­μα: «Ἡ Παι­δεία στὸ πλαίσιον τῆς κοινωνίας τῆς γνώσης».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΗΛΙΑ ΜΑΥΡΙΚΟΥ, Ὑποδιευθυντοῦ Διεθνοῦς Δικτύου τῆς Alpha Bank, Κοσμήτορος Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Ἡ παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίσις καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της εἰς τὴν Ἑλληνι­κὴν οἰκονομίαν».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΑΝΔ­ΡΕΑΔΗ, Καθηγητρίας Φιλο­λο­γίας, μὲ θέ­μα : «Ὑπατία : Ἡ πρώτη Ἑλληνίδα Φιλόσοφος».

 

17ης & 24ης Φεβρουαρίου 2009 (16)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑ­ΔΟΠΟΥΛΟΥ, Προδιοικητοῦ Περιφε­ρεί­­­ας, Ἐπιτίμου Μέλους Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα: «Ἔχει τὸ Ρόταρυ μέλλον ;».

 

3ης & 10ης Μαρτίου 2009 (17)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑ­ΡΑΓΚΟΥ, Προέδρου τοῦ Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης, μὲ θέμα : «Δημήτριος Βικέλας. Ὁ Μεγάλος Ἕλληνας τῆς Εὐρώπης».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΝΑΡ­ΔΟΥ, Προπροέδρου τοῦ Ρ.Ο. Νέας Σμύ­ρνης, Δημοσιογράφου, μὲ θέ­μα: «Ὁ Δη­μήτριος Βικέλας καὶ οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀ­γῶνες τοῦ 1896».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑ­ΠΑΚΩΣΤΑ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ, μὲ θέ­μα: «Ἡ προσφορὰ τοῦ Δημήτρη Βι­κέλα στὰ γράμματα καὶ τὸν πολι­τι­σμό».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΤΖΑ­ΒΕΛ­ΛΑ, Ὁρκωτοῦ Ἐλεγκτοῦ Λογι­σ­τοῦ, μὲ θέμα : «Ἡ παγκόσμια κρίσις καὶ ἡ δια­­φθορά».

 

17ης & 24ης Μαρτίου 2009 (18)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΟ­ΓΙΑΝΝΗ, Βοηθοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Eurobank, μὲ θέμα : «Οἶνος : Τὸ ἐκ­λεκτὸ προϊὸν τῆς Ἑλληνικῆς γῆς».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΡΑΠΤΗ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Παθολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀ­θηνῶν, Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Κέν­τρου γιὰ τὸν Διαβήτη καὶ Προ­προέ­δρου Ρ.Ο. Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα: «Ἡ προ­σφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τοὺς ἀ­γῶ­νες τοῦ Ἔθνους».

 

31ης  Μαρτίου & 7ης Ἀπριλίου 2009 (19)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΙΝΙΔΗ, Προδιοικητοῦ 2470 Περιφε­ρείας, Προέδρου Ἐπιτροπῆς L.d. Vinci Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Ἡ 35η ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου Leonardo da Vinci 29,30,31 Μαΐου εἰς τὴν Ἀθήνα».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΥ­ΡΟΥΛΙΑ, Προδιοικητοῦ τῆς 2470 Περι­φερείας, μὲ θέμα : «Τὸ Νομοθετικὸν Συ­μβούλιον τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ. Ἐρ­γα­σίαι, Ἁρμοδιότητες, Συμμετοχή, Ἀ­πο­φάσεις».

 

28ης Ἀπριλίου & 5ης Μαΐου 2009 (21)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΚΗ, Ὑπ. Διοικητοῦ 2470 Περιφερείας 2010-11, μὲ θέμα : «Διαπλέοντας τὴν θάλασσα τῆς Κίνας».

 

12ης & 19ης Μαΐου 2009 (22)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑ­ΤΣΙ­ΚΗ, Συμβούλου Ἐπιχειρήσεων, μὲ θέμα: «Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα τῶν Ἑλληνι­κῶν Τραπεζῶν».

 

26ης Μαΐου & 2ας Ἰουνίου 2009 (23)

:

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΡΑΒΒΑ­ΡΙΤΗ, Ἰατροδικαστοῦ, μὲ θέμα: «Ὁ μυστηριώδης θάνατος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου».

 

9ης & 16ης Ἰουνίου 2009 (24)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΥ­ΡΙ­ΔΗ, Τακτικοῦ Καθηγητοῦ Χημείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα: «Ἡ Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευσις εἰς τὴν Ἑλ­λά­δα».

 

23ης & 30ῆς Ἰουνίου 2009 (25)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΣΤΕΛ­ΛΑΚΗ, Στελέχους τῆς «Κοινωνίας τῆς Πληροφορίας», Μέλους Ἐπιτροπῆς L.d. Vinci Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Πεπραγμένα καὶ ἐν­τυ­­­πώσεις ἀπὸ τὴν 35ην ἀπονομὴν τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Βραβείου Leonar­do da Vinci εἰς τὰς Ἀθήνας».

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πραγ­μέ­νων πε­ρι­ό­δου 2008-2009 Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡ­ΣΟΥ, Προ­­­έ­δρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀ­νά­λη­ψις τῆς Δι­οι­κή­σε­ως πε­ρι­ό­δου 2009-2010.

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©