ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2007-08...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2007-2008

Προεδρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ

 

14ης, 21ης & 28ης Αὐγούστου 2007 (2-3)

:-

Ἀναδημοσίευσις ὁμιλίας τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Γενι­κοῦ Διευθυντοῦ τῆς Βουλῆς ἐ.τ., μὲ θέ­μα: «Ρώμη-Μάλτα: Τὸ χρονικὸν μιᾶς βι­­βλικῆς πορείας» ὡς εὐλαβὲς ἀφιέρω­μα εἰς τὴν μνήμην τοῦ κυροῦ ΜΕΘΟ­ΔΙΟΥ ΦΟΥΓΙΑ.

 

4ης & 11ης Σεπτεμβρίου 2007 (4)

:-

Ὁμιλία τῆς Κυρίας ΕΙΡΗΝΗΣ ΘΕΟ­ΔΟ­­­­ΣΙΑΔΟΥ, Μεγάλης Εὐεργέτιδος Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα: «Μορφὲς καὶ θέ­ματα τῆς Βυζαντινῆς Ὀρθοδοξίας : Με­τέωρα - Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ».

 

 

:-

Κεί­με­νον τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου -Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ὁδηγίες ὁ­δή­γη­σης».

 

18ης & 25ης Σεπτεμ­βρίου 2007 (5)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΟΠΟΥΛΟΥ, Συμβούλου Ἐπικοι­νω­νί­ας, μὲ θέμα : «Ἡ ἀπαξίωση τῆς πο­λι­τι­κῆς.... Ζήτημα πολιτικῆς ἤ πρόβλημα ἐπικοινωνίας;».

 

2ας & 9ης Ὀκτωβρίου 2007 (6)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΓΚΕ­Τ­ΣΩΦ, Προδιοικητοῦ τῆς 2481 Περι­φε­ρείας, Προπρυτάνεως τοῦ Πανεπι­στη­μίου Θράκης, μὲ θέμα : «Ἡ ψυχὴ τοῦ Ἀνθρώπου κατὰ τὸν Δημόκριτον».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΪΛΑ­ΚΗ, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἑταιρείας Co­mpo Hellas, Γεωπόνου, μὲ θέ­μα: «Ἑλ­ληνικὴ Γεωργία : Τὸ ἑπόμενον βῆμα».

 

16ης & 23ης Ὀκτωβρίου 2007 (7)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑ­ΛΑΝΟΥ, Προδι­οι­κη­τοῦ Πε­ρι­φε­ρεί­­ας, μὲ θέ­μα: «Κωστῆς Βερεκέτης : Συνέπεια-Εὐγένεια-Ἦθος».

 

 

 :-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑ­ΠΑ­ΔΟΠΟΥΛΟΥ, Προδι­οι­κη­τοῦ Πε­­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Κώστας Βερεκέτης: Ἕνας Μεγάλος Ροταριανός».

 

  :- Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΙΔΗ, Προδι­οι­κη­τοῦ Πε­­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Κώστας Βερεκέτης: Ὁ Ἄρ­χον­τας καὶ Ἡγέτης».

 

  :- Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥ­ΡΟΥ­ΔΗ, Οἰκονομολόγου, μὲ θέμα : «Μῦθοι καὶ ἀλήθειες γιὰ τὴν αἰολικὴν ἐνέρ­γειαν».

 

30ῆς Ὀκτωβρίου & 6ης Νοεμβ­ρί­ου 2007 (8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Μαέστρου καὶ Συνθέτου Ροτ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Προέ­δρου τῶν Μουσικῶν Συνόλων τοῦ Δή­μου Ἀθηναίων, μὲ θέ­μα: «Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τραγουδιοῦ εἰς τὴν Νί­κην τοῦ ’40».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣ­­ΣΟΥ, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μὲ θέ­μα: «Ἡ Μέση Ἀνατολή : Πέρα ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ἐκκρήξεις».

 

13ης & 20ῆς Νοεμβρίου 2007 (9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΕΜΑΛΗ, Τακτικοῦ Καθηγητοῦ Νο­μικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα: «Τὸ δικαίωμα γιὰ κοινωνικὴ ἀσφάλισι».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΙΤΤΑ-ΧΑΖΑΠΗ, Διευθυνούσης Συμ­βούλου τῆς Μελισσοκομικῆς Ἑταιρείας ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑ ΑΕΒΕ, μὲ θέ­μα: «Μέ­λι Ἀττική : 80 χρόνια εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ καταναλωτῆ».

 

27ης Νοεμβρίου & 4ης Δεκεμ­β­ρί­ου 2007 (10)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ­ΣΤΟ­ΛΑΚΟΥ, Διοικητοῦ 2470 Περιφε­ρείας, μὲ θέ­μα: «Παγκόσμια Κατανόησι καὶ Φιλία».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩ­ΤΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς «ΦΑ­ΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.», Προέ­δ­ρου τοῦ Συνδέσμου Φαρμακευτικῶν Ἐ­πι­χειρήσεων Ἑλλάδος, μὲ θέ­μα: «Ἡ δι­α­σφάλισις τῆς ποιότητος τῶν φα­ρ­μά­κων ὡς κύρια πρωτοβουλία τῆς θω­ρά­κι­σης τῆς δημόσιας ὑγείας».

 

11ης & 18ης Δεκεμβρίου 2007 (11)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥ­ΡΛΑ, Α΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων μὲ θέμα : «Οἱ Ἥρωες τοῦ ’40 περιμένουν.....».

 

8ης & 15ης Ἰανουαρίου 2008 (13)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΕ­ΞΙΟΥ, Καθηγητοῦ Νεοελληνικῆς Φιλο­λο­γίας, μὲ θέ­μα : «Γκοβόστης : Μιὰ ἱ­στο­ρία 81 χρόνων ἀγάπης καὶ μόχθου γιὰ τὸ βιβλίο».

 

 

:-

Κεί­με­νον τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου -Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Boblsled : Ἡ Formula 1 τῶν πάγων».

 

22ας & 29ης Ἰανουαρίου 2008 (14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΟΥΛ­ΜΕΝΤΗ, Προέδρου τοῦ «Ὀργανισμοῦ Ὑποτροφιῶν Εἰρήνης καὶ Μιχαὴλ Που­λ­μέντη», μὲ θέμα : «Ἡ παιδεία μετεκ­παι­δεύεται».

 

5ης & 12ης Φεβρουαρίου 2008 (15)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑ­ΤΣΙ­ΚΗ, Συμβούλου Ἐπιχειρήσεων, μὲ θέ­μα: «Οἱ Βιβλιοθῆκες τῶν Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΟΥ­ΧΛΑΡΑΚΗ, Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ, Τη­λεοπτικοῦ παρουσιαστοῦ καναλιοῦ BS, μὲ θέ­μα: «Ἡ Κρήτη τοῦ ἔρωτα καὶ τοῦ πολέμου».

 

19ης & 23ης Φεβρουαρίου 2008 (16)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίας ΑΡΣΙΝΟΗΣ-ΕΙΡΗ­ΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ, Φιλολόγου Καθηγη­τρίας, μὲ θέμα : «Πατριαρχεῖον Ἀλε­ξαν­δρεί­ας : Φάρος Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟ­ΦΙ­ΝΑΚΟΥ, Μαιευτῆρος-Γυναικο­λόγ­ου, μὲ θέ­μα: «Νέον Ἐμβόλιον - Ἀσπίδα γιὰ τὴν γυναίκα καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα».

 

 18ης & 25ης Μαρτίου 2008 (18)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΜΑΝΩΛΗ ΜΙ­ΚΡΟ­ΓΙΑΝΝΑΚΗ, Καθηγητοῦ Ἱστο­ρί­ας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα : «Παραλαβὴ καὶ ἀπεργασία ὡς φά­σεις τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας».

 

1ης & 8ης Ἀπριλίου 2008 (19)

:-

Ὁμιλία τοῦ Προέδρου Ρ.Ο.Α. Δρ. ΒΑ­ΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ, Διευθυντοῦ τῆς Νευροχειρουργικῆς Κλινικῆς Ε.Ε.Σ., μὲ θέμα : «Εἰσαγωγὴ στὰ μυστικὰ τοῦ ἐγ­κε­φάλου καὶ τὴν νευροχειρουργική».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑ­ΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, Διευθυντοῦ τῆς Ἑται­ρείας Christian Dior Hellas καὶ βοηθοῦ Διοικητοῦ Περιφερείας, μὲ θέμα : «Οἶ­κος Christian Dior : Σύμβολον αἰώνιας ὀμορφιᾶς καὶ θηλυκότητας».

 

29ης Ἀπριλίου & 6ης Μαΐου 2008 (21)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙ­ΜΠΟΥΚΗ, Ὑπ. Διοικητοῦ 2470 Περι­φερείας, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα: «Τὸ μέλλον τῆς Περι­φερείας».

 

 13ης & 20ῆς Μαΐου 2008 (22)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥ­ΛΓΑΡΑΚΗ, Ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυ­­τιλίας, Αἰγαίου καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, μὲ θέμα: «Προκλήσεις καὶ προοπτικὲς τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας εἰς τὴν σημερινὴ ἐποχὴν».

 

 27ης Μαΐου & 3ης Ἰουνίου 2008 (23)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΧΡΙ­ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθυντοῦ Ὑποκα­τα­στήματος Ἐμπορικῆς Τραπέζης, μὲ θέ­μα: «Ἐμπορικὴ Τράπεζα : Ἀνα­γέν­νησι μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία μας».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΑΝ­ΤΣΙΟΥ, Ἐπ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ., Κτη­νιάτρου, μὲ θέμα: «Οἱ νέες τεχνολογίες καὶ ἡ δημόσια ὑγεία».

 

10ης & 17ης Ἰουνίου 2008 (24)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚ­ΚΙΝΟΥ, Μεσίτου Ἀσφαλίσεων, μὲ θέ­μα: «Πῶς εἶδε ἕνας νέος Ροταριανὸς τὸ Συνέδριον τῆς Περιφερείας μας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΙΝΙΔΗ, Προδιοικητοῦ Περιφερείας, Προέδρου Ἐπιτροπῆς LdVinci, μὲ θέ­μα: «Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν 34ην ἀπο­νο­μὴν τοῦ Βραβείου Leonardo Da Vinci, Ἄμ­στερνταμ 23-25 Μαΐ­ου 2008».

 

 24ης Ἰουνίου & 1ης Ἰουλίου 2008 (25)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΑ­ΝΗ, Δικηγόρου, μὲ θέ­μα: «Οἱ Ναυτι­λιακὲς Ἐπιχειρήσεις τῶν Ἑλλήνων».

 

 

:-

Ὁμιλίες τῶν Ροτ. Ροβέρτου Καρυ­δο­πούλου, Νίκου Μπαλάνου καὶ Γεωρ­γίου Ἀποστολάκου γιὰ τοὺς τιμηθέντας Ροτ. ΑΛΕΚΟΝ ΓΙΑΚΑΝ καὶ ΠΕΤΡΟΝ ΙΣΙΔΩΡΙΔΗΝ

 

8ης & 15ης Ἰουλίου 2008 (26)

:

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πραγ­μέ­νων πε­ρι­ό­δου 2007-2008 Ροτ. Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡ­ΣΟΥ, Προ­­­έ­δρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀ­νά­λη­ψις τῆς Δι­οι­κή­σε­ως πε­ρι­ό­δου 2008-2009.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©