ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2006-07...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10
 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2006-2007

Προεδρία ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

18ης & 25ης Ἰουλίου 2006 (1)

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Τὰ νησιὰ τοῦ Πράσινου Ἀκρω­τη­ρίου» (μέρος 1ον).

 

1ης & 8ης Αὐγούστου 2006 (2)

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Τὰ νησιὰ τοῦ Πράσινου Ἀκρω­τη­ρίου» (μέρος 2ον).

 

15ης & 22ας Αὐγούστου 2006 (3)

:-

Κείμενον τῆς Συντάξεως : «Ἡ Ἐπιτρο­πὴ Αὐξήσεως τῶν Μελῶν».

 

29ης Αὐγούστου & 5ης Σεπτεμ­βρίου 2006 (4)

:-

Κείμενον τῆς Συντάξεως : «Ἵδρυσις, σκοπὸς καὶ λειτουργία τοῦ Ρόταρυ : Τὸ Ρόταρυ εἰς τὴν Ἑλλάδα».

 

12ης & 19ης Σεπτεμβρίου 2006 (5)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΕΙΡΗΝΗΣ ΘΕΟ­ΔΟ­ΣΙΑΔΟΥ, Μεγάλης Εὐεργέτιδος Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα: «Ταξεῖδι χαρᾶς καὶ ὀνείρου».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ­ΛΙ­ΓΚΩΝΗ, Προϊσταμένου Δευτεροβα­θμί­ου Ἐκπαιδεύσεως, μὲ θέ­μα: «Τιμᾶμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶμε».

 

26ης Σεπτεμβρίου & 3ης Ὀκτωβρίου 2005 (6)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΑΚΗ ΔΑΛΙΑΝΗ, Δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ἐμεῖς καὶ ἡ νέα ἐποχὴ τοῦ Ρόταρυ».

 

 

 

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑ­ΝΟΥ, Ὀδοντιάτρου-Περιοδοντο­λό­γου (DDS, LSO, MSc), μὲ θέ­μα: «Ἡ ἐφα­ρμο­γὴ τῶν χειρουργικῶν laser εἰς τὴν σύγ­χρονη ὀδοντιατρική».

 

10ης & 17ης Ὀκτωβρίου 2006 (7)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΚΙΜΩΝΟΣ ΑΘΑ­ΝΑ­ΣΙΑΔΗ, Συγγραφέως, μὲ θέ­μα: «Κα­τα­ξίωση : Ὁ ἐπίγειος δρόμος τοῦ Παρα­δείσου».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Προπροέδρου Ρ.Ο.Α. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐπι­κούρου Κα­θηγητοῦ Ὀρθοπεδικῆς, μὲ θέμα : «Ὁ Ἀσκληπιὸς καὶ τὰ Ἀσκληπιεῖα».

 

24ης καὶ 31ης Ὀκτωβρίου 2006 (8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑ­Ν­ΤΙ­­ΝΙΔΗ, Προδιοικητοῦ 2470 Περιφε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Ρό­ταρυ καὶ οἱ στόχοι του εἰς ἕναν κόσμον ποὺ ἀλλάζει ραγδαία».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙ­ΧΑ­ΛΟΛΙΑΚΟΥ, Ὑφυπουργοῦ Ἐθνι­κῆς Ἀμύνης, μὲ θέ­μα: «Τὸ «ΟΧΙ» τῶν Ἑλλήνων τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 καὶ ἡ νίκη τους ἐπὶ τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ».

 

7ης & 14ης Νοεμβρίου 2006 (9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙ­ΓΑ­ΖΗ, Οἰκονομικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ ἐ.τ., μὲ θέ­μα: «Πειραιᾶς : Χθές, σήμερα, αὔ­ρι­ον».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗ, Διευθυντοῦ Συντάξεως τῆς Ἐ­­φημερίδος «Πελοπόννησος», μὲ θέ­μα: «Ἕναν αἰῶνα καὶ κάτι εἰς τὴν ὑπη­ρε­σίαν τῆς ἀνθρωπότητος», ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου 120 ἐτῶν τῆς ἐφημερίδος «Πελοπόννησος».

 

21ης & 28ης Νοεμβρίου 2006 (10)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΑΝΟΥ ΑΕΡΑΚΗ, Κο­σμηματοπώλου, μὲ θέ­μα: «Τὸ κόσμη­μα, ἡ ἐπεξεργασία του καὶ ἡ ἀξία του».

 

5ης & 12ης Δεκεμβρίου 2006 (11)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑ­ΚΟΥ, Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, Δη­μο­σίας Διοικήσεως καὶ Ἀποκεν­τρώ­σε­ως, μὲ θέ­μα: «Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις».

 

2ας & 9ης Ἰανουαρίου 2007 (13)

:-

Κείμενον τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ­ΞΗ, Μονίμου Γραμματέως τοῦ Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Ἡ Πίττα καὶ πὼς νὰ μὴν τὴν .....πατήσετε».

 

16ης & 23ης Ἰανουαρίου 2007 (14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Προπροέδρου Ρ.Ο.Α. Α­ΘΑ­ΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, Δικηγό­ρου, μὲ θέ­μα : «Σμαράγδα Βερεκέτη : Ἡ μεγάλη κυρία τοῦ Ρόταρυ» ἐπὶ τῇ εὐ­καιρίᾳ τῆς 10ης ἀπονομῆς τοῦ Βραβείου Σμαράγδας Βερεκέτη.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓ­Κ­ΛΑΡΑ, Δρ. Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν Πα­νεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα: «Ὄ­ψεις τῆς Πλατωνικῆς καὶ Ἀριστοτελικῆς Φι­λοσοφίας».

 

30ῆς Ἰανουαρίου & 6ης Φεβρου­αρίου 2007 (15)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΟΥΛ­ΜΕΝΤΗ, Προέδρου τοῦ «Ὀργανισμοῦ Ὑποτροφιῶν Εἰρήνης καὶ Μιχαὴλ Που­λ­μέντη», μὲ θέμα : «Ἡ προσπάθεια καὶ τὸ ἔργον μας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΕ­Η, Ὀδοντιάτρου, μὲ θέ­μα: «Ἰατρική (Θεία τοῦ Ἀσκληπιοῦ) καὶ Τέχνη».

 

10ης & 20ῆς Φεβρουαρίου 2007 (16)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΥ­ΡΙ­ΔΗ, Τακτικοῦ Καθηγητοῦ τῆς Χη­μεί­ας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέ­μα: «Περὶ Ἐπιστήμης».

 

27ης Φεβρουαρίου & 6ης Μαρ­τίου 2007 (17)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α­ΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ὑπουργοῦ Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, μὲ θέμα : «Ἄς μιλήσωμε γιὰ τὴν ὑγείαν».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟ­ΝΟ­ΜΟΥ, Οἰκονομολόγου, μὲ θέμα : «Ὁ Ἑλ­ληνισμὸς τῆς Ρουμανίας ἄλλοτε καὶ τώρα».

 

 

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἀνταρκτικὴ» (μέ­ρος 1ον).

 

13ης & 20ῆς Μαρτίου 2007 (18)

:-

Ὁμιλία τοῦ Προδιοικητοῦ 2480 Περι­φερείας Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ, Προπρυτάνεως Πανεπιστημίου Θράκης, μὲ θέμα : «Ἡ ποίησις τοῦ Γεωργίου Βι­ζυηνοῦ-Βαλλίσματα».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙ­Α­ΣΚΟΥ, Βουλευτοῦ Εὐβοίας, πρ. Ὑ­πουργοῦ, μὲ θέμα : «Τὸ ’21 μέσα ἀπὸ τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἀντικείμενα τῶν ἀγω­νι­στῶν».

 

 

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἀνταρκτικὴ» (μέ­ρος 2ον).

 

27ης Μαρτίου & 3ης Ἀπριλίου 2007 (19)

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἀν­ταρκτικὴ» (μέ­ρος 3ον).

 

10ης & 17ης Ἀπριλίου 2007 (20)

:

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἀνταρκτικὴ - Νησιὰ Φώκλαντς» (μέ­ρος 4ον).

 

24ης Ἀπριλίου & 1ης Μα­ΐ­ου 2007 (21)

 

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΙΔΗ, Προδιοικητοῦ 2470 Περιφε­ρείας, μὲ θέ­μα: «Ἐργασίας-ἀποτε­λέσμα­τα-ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ 47ον Ροταριανὸν Συνέδριον Ρόδου».

 

 

 

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἀ­ν­­ταρκτικὴ - Οὐρουγουάη» (μέρος 5ον).

8ης & 15ης Μαΐου 2007 (22)

 

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑ­ΡΑΝΤΗ, Ἀκαδημαϊκοῦ - Λογοτέχνιδος, μὲ θέ­μα: «Ἡ Μητέρα...».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ­ΡΕ­Α­ΔΗ, Δικηγόρου, μὲ θέ­μα: «Δίκαιον ἤ Θρησκεία – Θρησκεία ἤ Δίκαιον».

 

22ας & 29ης Μα­ΐ­ου 2007 (23)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Προπροέδρου Ρ.Ο.Α. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐπι­κού­ρου Καθηγητοῦ Ὀρθοπεδικῆς, μὲ θέ­μα: «Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της».

 

5ης & 12ης Ἰ­ου­νί­ου 2007 (24)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΥ­­ΡΤΙΔΗ, Διευθυντοῦ Alpha Bank, μὲ θέ­μα: «Ἐπενδυτικὰ προϊόντα καὶ δομημένα ὁμόλογα­».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Προπροέδρου Ρ.Ο.Α. ΔΗ­ΜΗΤΡΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑΛΑ, Χημικοῦ-Μη­χανικοῦ, μὲ θέ­μα : «Τὸ Ρόταρυ εἰς τὰ ἔγκατα τῆς γῆς».

 

29ης & 26ης Ἰ­ου­νί­ου 2007 (25)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΚΑΡΥ­ΔΟ­­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προδιοικητοῦ 2470 Πε­ρι­φερεί­ας, μὲ θέ­μα: «Τὸ Ρόταρυ καὶ ἡ προσφορὰ στὸν ἄνθρωπον».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Προπροέδρου Ρ.Ο.Α. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ἐψηφι­σμέ­νου Διοι­κη­τοῦ 2470 Περιφερείας, μὲ θέ­μα: «Ἐν­τυ­πώ­σεις ἀ­πὸ τὴν 33ην ἀ­πο­νο­μὴν τοῦ Βρα­βεί­ου L­e­o­n­a­r­do Da V­i­n­ci εἰς τὴν Μαδρί­την».

 

3 & 10ης Ἰ­ου­λί­ου 2007 (26)

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πραγ­μέ­νων πε­ρι­ό­δου 2006 -2007 Καθηγητοῦ Ε.Μ.Π. Ροτ. ΓΡΗ­­­ΓΟ­ΡΙ­ΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Προ­­­έ­δρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀ­νά­λη­ψις τῆς Δι­οι­κή­σε­ως πε­ρι­ό­δου 2007-2008.

 

 

:-

Χαι­ρε­τι­σμὸς τοῦ ἀ­να­λαμ­βά­νον­τος Προ­έ­δρου Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ ἐ­πὶ τῇ ἀ­να­λή­ψει τῆς δι­οι­κή­σε­ως 2007-2008.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­ρι­ό­δου 2006-2007.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©