ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2005-06...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10

 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2005-2006

Προεδρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

 

2ας, 9ης, 16ης καὶ 23ης Αὐ­γού­στου 2005 (2)

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ταν­ζα­νί­α».

 

13ης & 20ῆς Σε­πτεμ­βρί­ου 2005 (4)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΛΩΝΤ ΑΡ­ΚΟΥΡ, Τα­ξει­δι­ω­τι­κοῦ Πρά­κτο­ρος, μὲ θέ­μα: «Κα­λὸ μας Τα­ξεῖ­δι.­.­.­.­».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Καλ­λι­τέ­χνου Φω­το­γρά­φου,  μὲ θέ­μα: «Ἡ Φω­το­γρα­φί­α ἄλ­λο­τε καὶ τώ­ρα».

 

27ης Σε­πτεμ­βρί­ου & 4ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2005 (5)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΕΙ­ΡΗ­ΝΗΣ ΘΕ­Ο­ΔΟ­ΣΙΑ­ΔΟΥ, μὲ θέ­μα: «Δο­μή­νι­κος Θε­ο­το­κό­που­λος: Ὁ Ἕλ­λη­νας ποὺ δο­ξά­ζει τὴν Τέ­χνην διὰ μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΣΑΡ­ΚΙΣ Α­ΣΥ­ΡΙΑΝ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Κα­βά­λας, Β. Δι­οι­κη­τοῦ 2480 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Τὸ μῆ­λο καὶ οἱ σπό­ροι του.­.­.­.­».

 

11ης & 18ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2005 (6)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩ­ΝΗ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Πό­πη μου σὲ ἀ­γα­πᾶ­με.­.­.­.­.­».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­Ω­ΑΝ­ΝΟΥ ΜΑΥ­ΡΟΥ­ΛΙΑ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ὁ χα­ρα­κτή­ρας τῆς Πό­πης Κοσ­συ­φά­κη».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΜΑ­ΝΩ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ἡ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σις καὶ ἐ­μεῖς.­.­.­.­».

 

 

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Πο­λὺ βα­θει­ὲς καὶ ἐ­πι­κίν­δυ­νες κα­τα­δύ­σεις εἰς τὴν ἐ­ρη­μι­κὴ ἀ­να­το­λὴ «B­i­k­i­ni» εἰς τὸν Εἰ­ρη­νι­κόν» - Μέ­ρος 1ον: Ἡ κα­τα­δυ­τι­κὴ ἐκ­στρα­τεί­α στὸν “Στό­λο τῶν Φαν­τα­σμά­των”­».

 

25ης Ὀ­κτω­βρί­ου & 1ης Νο­εμ­βρί­ου 2005 (7)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΟ­ΣΘΕ­ΝΟΥΣ Α­ΠΟ­ΣΤΟ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ 2480 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα : «28η Ὀ­κτω­βρί­ου 1940: Μνῆ­μες καὶ Μη­νύ­μα­τα».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου. ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ Η­ΛΙΑ­ΔΗ,  Δι­οι­κη­τοῦ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μια­κοῦ Νο­σο­κο­μεί­ου «Ἀτ­τι­κόν», Συμ­βού­λου τοῦ Παι­δα­γω­γι­κοῦ Ἰν­στι­τού­του, μὲ θέ­μα: «Ἡ νέ­α οἰ­κο­νο­μο-τε­χνο­λο­γι­κὴ πραγ­μα­τι­κό­της καὶ τὸ νέ­ον ἐρ­γα­σια­κὸν πε­ρι­βάλ­λον».

 

8ης & 15ης Νο­εμ­βρί­ου 2005 (8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΧΡΟ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Γε­νι­κοῦ Δι­ευ­θυν­τοῦ τῆς Βου­λῆς ἐ.τ., μὲ θέ­μα: «Ἡ Παι­δεί­α τῶν Ἀ­θη­ναί­ων κα­τὰ τὸν Ε΄ καὶ Δ΄ αἰ­ῶ­να π.Χ.­».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΡΗ­ΣΤΟΥ ΕΛ­ΜΑΤ­ΖΟ­ΓΛΟΥ, Ἐ­πι­χει­ρη­μα­τί­ου-Οἰ­κο­νο­μο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Σε­πτέμ­βριος 1955-Σε­πτέμ­βριος 2005: Πῶς καὶ πό­τε ἄρ­χι­σαν τὰ Σε­πτεμ­βρια­νὰ τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως».

 

22ας & 29ης Νο­εμ­βρί­ου 2005 (9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Κα­θη­γη­τοῦ ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ ΠΕ­ΤΡΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα: «Τὸ ὅ­ρα­μα τοῦ Ἰ­σο­κρά­τους καὶ ἡ πραγ­μά­τω­σί του. Φί­λιπ­πος-Ἀ­λέ­ξαν­δρος».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΛΟ­ΡΕΝ­ΤΖΟΥ ΧΑ­ΖΑ­ΠΗ, Δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ἡ Πε­ρι­φέ­ρειά μας καὶ τὸ Ρο­τα­ρια­νὸν Ἵ­δρυ­μα».

 

6ης & 13ης Δε­κεμ­βρί­ου 2005 (10)

 

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Α­ΠΟ­ΣΤΟ­ΛΟΥ ΡΑΝ­ΤΣΙΟΥ, Ἀν­τι­προ­έ­δρου τῆς Πα­νελ­λη­νί­ου Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Ἐ­θνι­κῶν Ἀν­τι­στα­σια­κῶν Ὀρ­γα­νώ­σε­ων 1941-45, μὲ θέ­μα: «Ἡ Ἐ­θνι­κὴ Ἀν­τί­στα­σι 1941-44 εἰς τὴν Ἀ­να­το­λι­κὴν Μα­κε­δο­νί­αν καὶ Θρά­κην».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας. Α­ΘΗ­ΝΑΣ ΚΑ­ΚΟΥ­ΡΗ, Λο­γο­τέ­χνι­δος-Συγ­γρα­φέ­ως, μὲ θέ­μα: «Ἕ­ναν αἰ­ῶ­να καὶ κά­τι πνευ­μα­τι­κῆς προ­σφο­ρᾶς» εἰς τὴν ἐκ­δή­λω­σιν, τὴν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τὴν 120ὴν ἐ­πέ­τει­ον λει­τουρ­γί­ας τοῦ Βι­βλι­ο­πω­λεί­ου Ε­ΣΤΙΑ.

 

20ης Φε­βρου­α­ρί­ου & 27ης Δε­κεμ­βρί­ου 2005 (11)

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Πο­λὺ βα­θει­ὲς καὶ ἐ­πι­κίν­δυ­νες κα­τα­δύ­σεις εἰς τὴν ἐ­ρη­μι­κὴ ἀ­να­το­λὴ «B­i­k­i­ni» εἰς τὸν Εἰ­ρη­νι­κόν» - Μέ­ρος 2ον.

 

17ης καὶ 24ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2006 (13)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ ΚΟΚ­ΚΙ­ΝΟΥ, Προ­έ­δρου τοῦ Ἀ­ρεί­ου Πά­γου ἐ.τ., μὲ θέ­μα: «Ἡ ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α τῆς Δι­και­ο­σύ­νης».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΣΤΑΥ­ΡΟΥ ΒΑ­ΛΑ­ΣΑ­ΚΗ, Γλύ­πτου, μὲ θέ­μα: «Κε­ρα­μει­κή : Τέ­χνη Θε­οῦ καὶ Ἀν­θρώ­πων».

 

31ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου & 7ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2006 (14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΙ­ΧΑ­ΗΛ ΠΟΥΛ­ΜΕΝ­ΤΗ, Προ­έ­δρου τοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Ὑ­πο­τρο­φι­ῶν τοῦ Ρ.Ο.Α., Ἐ­φο­πλι­στοῦ, μὲ θέ­μα: «Οἱ Ἐ­φο­πλι­σταὶ μας καὶ οἱ Ἐ­πεν­δύ­σεις».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΜΙ­ΧΑ­ΗΛ ΛΑΜ­ΠΡΟΥ, Ἐ­φο­πλι­στοῦ, μὲ θέ­μα: «Κοι­νω­νι­κὴ καὶ ἀν­θρω­πι­στι­κὴ προ­σφο­ρὰ στὸν 21ον αἰ­ῶ­να - Ὑ­πάρ­χουν ἀ­κό­μα συ­ναι­σθη­μα­τι­κοὶ ἄν­θρω­ποι».

 

14ης & 21ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2006 (15)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ε­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΟΥ ΦΩ­ΝΑ­ΖΑ­ΚΗ, Βο­η­θοῦ Ἐκ­παι­δευ­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ὁ Τε­τρα­πλοῦς Ρο­τα­ρια­νὸς Ἔ­λεγ­χος».

 

28ης Φε­βρου­α­ρί­ου & 7ης Μαρ­τί­ου 2006 (16)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΡΑ, Βου­λευ­τοῦ Α΄ Ἀ­θη­νῶν, Δη­μο­σι­ο­γρά­φου, μὲ θέ­μα: «D­o­p­i­ng - Ἔλ­λει­ψι δι­α­φά­νειας: Οἱ μά­στι­γες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἀ­θλη­τι­σμοῦ».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΦΩ­ΤΕΙ­ΝΗΣ ΡΑΝ­ΤΣΙΟΥ, Ἀ­ξι­ω­μα­τού­χου Ὑ­πο­στη­ρί­ξε­ως Ἐ­πι­χει­ρή­σε­ως U­N­R­WA, μὲ θέ­μα: «Μορ­φὲς καὶ ἐ­ξέ­λι­ξις τοῦ Πα­λαι­στι­νια­κοῦ Προ­σφυ­γι­κοῦ Προ­βλή­μα­τος».

 

14ης & 21ης Μαρ­τί­ου 2006 (17)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΡΗ­ΣΤΟΥ ΚΡΑΒ­ΒΑ­ΡΙ­ΤΗ, Εἰ­δι­κευ­ό­με­νου Ἰ­α­τρο­δι­κα­στοῦ τῆς Ἰ­α­τρι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Π.Α., μὲ θέ­μα : «Ἡ ἱ­στο­ρί­α τοῦ Βι­ο­λο­γι­κοῦ Πο­λέ­μου».

 

28ης Μαρ­τί­ου & 4ης Ἀ­πρι­λί­ου 2006 (18)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας Α­ΘΗ­ΝΑΣ ΚΑ­ΚΟΥ­ΡΗ, Λο­γο­τέ­χνι­δος-Συγ­γρα­φέ­ως, μὲ θέ­μα: «Ὅ­πως ἐ­γὼ τὸ γνώ­ρι­σα.­.­.­.­», ἐ­π’ εὐ­και­ρί­ᾳ τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῶν 115 χρό­νων ἀ­πὸ τῆς ἱ­δρύ­σε­ως τῆς Σχο­λῆς Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τό­που­λου.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ ΣΤΕ­ΦΑ­ΝΗ, Κα­θη­γη­τοῦ τοῦ Δη­μο­κρι­­τεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, μὲ θέ­μα: «Ἱ­στο­ρι­κὰ σπα­ράγ­μα­τα: Σκέ­ψεις μὲ τὴν εὐ­και­ρί­α τῶν ἑ­κα­τὸν δέ­κα πέν­τε χρό­νων ἀ­πὸ τὴν ἵ­δρυ­σι τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐκ­παι­δευ­τη­ρί­ου», ἐ­π’ εὐ­και­ρί­ᾳ τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῶν 115 χρό­νων ἀ­πὸ τῆς ἱ­δρύ­σε­ως τῆς Σχο­λῆς Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τό­που­λου.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­Ω­ΑΝ­ΝΟΥ ΒΑ­ΡΟ­ΤΣΟΥ, Δι­κη­γό­ρου, μὲ θέ­μα: «30 χρό­νια», ἐ­π’ εὐ­και­ρί­ᾳ τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῶν 115 χρό­νων ἀ­πὸ τῆς ἱ­δρύ­σε­ως τῆς Σχο­λῆς Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τό­που­λου..

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΜΑΝ­ΝΩ Α­ΣΥ­ΡΙΑΝ, Κα­θη­γή­τριας, μὲ θέ­μα: «Ἡ Γε­νο­κτο­νί­α τῶν Ἀρ­με­νί­ων: Ἱ­στο­ρι­κὸν πα­ρελ­θὸν ἤ πο­λι­τι­κὸ μέλ­λον;».

 

11ης  & 18ης Ἀ­πρι­λί­ου 2006 (19)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΜΑΡ­ΘΑΣ ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑ­ΝΝΗ, Ἠ­θο­ποι­οῦ, εἰς τὴν συ­νε­στί­α­σιν, τὴν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τὸν Σκη­νο­θέ­την Γιά­ννην Δα­λι­α­νί­δην.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΦΑΙ­ΔΩ­ΝΟΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΤΣΗ, Ἠ­θο­ποι­οῦ, εἰς τὴν συ­νε­στί­α­σιν, τὴν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τὸν Σκη­νο­θέ­την Γιά­ννην Δα­λι­α­νί­δην.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΜΙ­ΜΗ ΠΛΕΣ­ΣΑ, Μου­σι­κο­συν­θέ­του, εἰς τὴν συ­νε­στί­α­σιν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τὸν Σκη­νο­θέ­την Γιά­ννην Δα­λι­α­νί­δην.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΦΡΑΓ­ΚΙ­ΣΚΟΥ ΚΑΠ­ΠΟΥ, Σκη­νο­γρά­φου, εἰς τὴν συ­νε­στί­α­σιν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τὸν Σκη­νο­θέ­την Γιά­ννην Δα­λι­α­νί­δην.

 

 

:-

Κεί­με­νον ἐ­ξε­ρευ­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝ­ΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Τα­ξεῖ­δι στὰ ἔγ­κα­τα τῆς Γῆς».

 

9ης & 16ης Μα­ΐ­ου 2006 (21)

:

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ ΣΚΟΥ­ΡΙΑ, Οἰ­κο­νο­μο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Τα­ξει­δεύ­ον­τας μὲ τὸ ἀ­ε­ρο­πλᾶ­νο τοῦ θα­νά­του.­.­.­.­».

 

 

 

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΥ ΧΡΟΥ­ΣΟΥ, Κα­θη­γη­τοῦ τῆς Ἰ­α­τρι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Χρῆ­στος Οἰ­κο­νο­μό­που­λος: Ἕ­νας ἐ­νά­ρε­τος ἄν­δρας».

 

 

 

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΑΙ­ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΗΣ ΠΟ­ΛΥ­ΜΕ­ΡΟΥ-ΚΑ­ΜΗ­ΛΑ­ΚΗ, Δι­ευ­θύν­τριας τοῦ Κέν­τρου Ἐ­ρεύ­νης τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Λα­ο­γρα­φί­ας τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Ἡ Γυ­ναί­κα ὡς Μη­τέ­ρα στὴν πα­ρα­δο­σια­κὴ κοι­νω­νί­α».

 

 

 

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας Ε­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑΣ ΓΙ­Α­ΚΟΥ­ΜΑ­ΚΗ, Δι­ευ­θύν­τριας τοῦ Κέν­τρου Ἐ­ρεύ­νης τοῦ Ἱ­στο­ρι­κοῦ Λε­ξι­κοῦ τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα: «Χρῆ­στος Οἰ­κο­νο­μό­που­λος: Μιὰ γό­νι­μη πο­ρεί­α καὶ δρᾶ­σι».

 

23ης & 30ῆς Μα­ΐ­ου 2006 (22)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΚΑΛ­ΛΙΑΣ ΧΥ­ΤΗ­ΡΟ­ΓΛΟΥ, Λο­γο­τέ­χνι­δος, μὲ θέ­μα: «Τα­ξει­δεύ­ον­τας μὲ ξε­να­γὸ τὸ πνεῦ­μα τοῦ τό­που. Ἡ πα­ρα­μυ­θέ­νια δι­ά­στα­σις τοῦ τα­ξει­διοῦ».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΑ­ΝΟΥ Α­Ε­ΡΑ­ΚΗ, Βο­η­θοῦ Δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, Κο­σμη­μα­το­πώ­λη, μὲ θέ­μα: «Ἐμ­πει­ρί­ες ἀ­πὸ τὴν θη­τεί­αν μου ὡς Βο­η­θοῦ Δι­οι­κη­τοῦ Πε­ρι­φε­ρεί­ας».

 

6ης & 13ης Ἰ­ου­νί­ου 2006 (23)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛ­ΛΗ, Οἰ­κο­νο­μο­λό­γου, μὲ θέ­μα: «Ἡ Δη­μο­κρα­τί­α τοῦ θα­νά­του.­.­.­.­.­».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΣΠΥ­ΡΙ­ΔΩ­ΝΟΣ ΔΕ­ΛΗ, Ἰ­α­τροῦ Χει­ρουρ­γοῦ, μὲ θέ­μα : «Νε­ώ­τε­ρες ἐ­ξε­λί­ξεις εἰς τὶς με­τα­μο­σχεύ­σεις πολ­λα­πλῶν ὀρ­γά­νων».

 

20ῆς & 27ης Ἰ­ου­νί­ου 2006 (24)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΜΙ­ΧΑ­ΛΗ ΛΑΜ­ΠΡΟΥ, Ἐ­φο­πλι­στοῦ, μὲ θέ­μα: «Ἑλ­λη­νι­κὴ Ἐ­πι­βα­τη­γὸς Ναυ­τι­λί­α: Πα­ρελ­θόν-Πα­ρόν-Μέλ­λον».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Γε­νι­κοῦ Γραμ­μα­τέ­ως Ρ.Ο.Α., Κα­θη­γη­τοῦ Ε.Μ.Π., μὲ θέ­μα: «Ἐν­τυ­πώ­σεις ἀ­πὸ τὴν 32αν ἀ­πο­νο­μὴν τοῦ Βρα­βεί­ου L­e­o­n­a­r­do Da V­i­n­ci εἰς τὸ W­ü­r­z­b­u­rg Γερ­μα­νί­ας».

 

4ης Ἰ­ου­λί­ου 2006 (25)

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πραγ­μέ­νων πε­ρι­ό­δου 2005-2006 Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜ­ΠΟΥ­ΚΗ, Προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀ­νά­λη­ψις τῆς Δι­οι­κή­σε­ως πε­ρι­ό­δου 2006-2007.

 

 

:-

Χαι­ρε­τι­σμὸς τοῦ ἀ­να­λαμ­βά­νον­τος Προ­έ­δρου Ροτ. ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΟΥ ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ἐ­πὶ τῇ ἀ­να­λή­ψει τῆς δι­οι­κή­σε­ως 2006-2007.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­ρι­ό­δου 2005-2006.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©