ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2004-05...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10

 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2004-2005

Προεδρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

 

21ης καὶ 28ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2004

(11-12)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Δημήτριος Τσι­μπούκης :  Ὁ Πρόεδρος τῆς 75ετίας».  

 

5ης & 12ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2004 (13-14)

:-

Ὁμιλία τῆς Ροτ.  ΠΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΟΣ­ΣΥ­ΦΑΚΗ, Βοηθοῦ Διοικητοῦ καὶ Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀνατολικοῦ Πειραιῶς,  μὲ θέμα : «Οἱ καλύτεροί μας φίλοι.......».  

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟ­ΘΑ­ΝΑ­ΣΗ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Ὁ φί­λος μου ὁ Γιάννης....».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΕΣΗ, Δημάρχου Βούλας, Ἰατροῦ-Ὀρθοπεδικοῦ, μὲ θέμα : «Ἱστορία τῆς Βούλας».

 

19ης & 26ης Ὀκτωβρίου 2004 (15-16)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΚΕΥΑΚΗ, Ἰατροῦ-Μι­κροβιολόγου, μὲ θέμα : «Αὐτὸς ὁ κόσμος ὁ μι­κρός ....... ὁ μέγας».

 

16ης & 23ης Νοεμβρίου 2004 (19-20)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΡΟΥΞΗ,­­κδότου, Διευθυντοῦ Ἐφημερίδος «Πατρίς», μὲ θέμα : «Ἕναν αἰῶνα καὶ κάτι εἰς τὶς ἐπάλ­ξεις τῆς ἐνημερώσεως.....».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΛΑ, Διαφημιστοῦ, μὲ θέμα : «Ἡ διαφήμισις ὡς πα­ρά­γων προόδου καὶ κοινωνικῆς ἀνα­πτύξεως».

 

 

:-

Ὁμιλία Ροτ. ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΚΑΡΥΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προδιοικητοῦ 247 Ἑνιαίας Περιφε­ρεί­ας, μὲ θέμα : «Μό­ρφωσις καὶ ἀναλφαβητι­σμός».

 

 30ῆς Νοεμβρίου & 7ης Δε­κεμ­βρί­ου 2004 (21-22)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., εἰς τὴν ἀπονομὴν τοῦ «Βραβείου εἰς μνήμην Σμαράγδας Βερεκέτη», μὲ θέμα : «Σμαράγδα Βε­ρεκέτη : Τὸ κορίτσι μὲ τὸ γλυκὸ χαμόγελο».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΤΖΗΪΩ­ΣΗΦ, μὲ θέμα : «Ἡ δύναμις τῆς θελήσεως».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥ­ΛΟΥ, Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Ὀρθοπεδικῆς, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Οἱ δημηγορίες εἰς τὴν ἱστορ­ίαν τοῦ Θουκυδίδη».

 

14ης & 21ης Δεκεμβρίου 2004 (23-24)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΥΡΙΔΗ, Καθηγητοῦ Χημείας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Ὁ ρόλος τῆς ἐνέργειας : Παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον».

 

11ης & 18ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2005

(27-28)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥ­ΜΙ­ΟΥ, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφο­πλι­στῶν, μὲ θέμα : «Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐ­φο­πλιστῶν καὶ ἡ Ναυτιλία ποὺ ἐκπροσωπεῖ», ἐπὶ τῇ 90ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ε.Ε.Ε.

 

25ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου & 1ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2005 (29-30)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΟΥΛ­ΜΕΝ­ΤΗ, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑποτροφιῶν «Εἰρήνης καὶ Μιχαὴλ Πουλμέντη» τοῦ Ρ.Ο.Α., Ἐφοπλιστοῦ, μὲ θέμα : «Ἡ Ἐμπορικὴ Ναυ­τιλία μας ὑπὸ τὴν νέαν της μορφήν».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΗΝΑ ΣΙΓΑΛΑ, Ἐπι­χει­ρη­μα­­τίου-Μηχανουργοῦ, μὲ θέμα : «Μηχανου­ρ­γι­κὴ Τέχνη καὶ Ἐπιστήμη».

 

8ης & 15ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2005

(31-32)

:-

«Οἱ Ἄνθρωποι ποὺ ἀγαπᾶμε». «Βραδυὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης» διὰ τοὺς συμπληρώσαντας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν ἐνεργοῦ Ροταριανῆς ζωῆς καὶ δράσεως.

- Ὁμιλία Τάσου Παπαϊωάνου διὰ Ἀλέκον Ἀθανασιάδην.

- Ὁμιλία Ἰωάννου Μαυρούλια διὰ Ἀθανά­σιον Κοντοθανάσην.

- Ὁμιλία Εὐαγγέλου Μέξη διὰ Δημήτριον Ροῦσσον.

-  Ὁμιλία Ἰωάννου Ξενάκη διὰ Ἰωάννην Τερ­ζό­πουλον.

-  Ὁμιλία Δημητρίου Ζορμπαλᾶ διὰ Ἰωάννην Χαμάρτον.

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Μεσίτου Ἀσφαλίσεων, μὲ θέμα : «Ἰδιωτικὴ Ἀ­σφάλισις εἶναι προϊὸν ἀγάπης πρὸς τὸν συ­νάν­θρω­πον ἤ ἐμπορικὴ συναλλαγή ;».

 

22ας Φε­βρου­α­ρί­ου & 1ης Μαρ­τί­ου 2005 (33-34)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ, Ἐ­πιχειρηματίου, μὲ θέμα : «Ροτ. Κώστα Ζα­χα­ρα­κόπουλου τὸ ἔργον καὶ ἡ προσφορὰ του».

 

8ης & 15ης Μαρ­τί­ου 2005 (35-36)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. KΩΣΤΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ, Ἐπι­τί­μου Διοικητοῦ Περιφερείας, μὲ θέ­μα : «Ἡ δί­αι­τα καὶ ἐμεῖς».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑ­ΝΑ­ΣΙΟΥ, Ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης, μὲ θέ­μα: «2005 : Χρονιὰ μεταρρυθμίσεων καὶ μεγάλων ἀλλαγῶν».

 

22ας & 29ης Μαρ­τί­ου 2005 (37-38)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ, Προδιοικητοῦ 2480 Περ., Προπρυτάνεως Πα­νεπιστημίου Θράκης, μὲ θέ­μα : «Δημό­κριτος – Ρόταρυ καὶ Παγκόσμια Κατανόησις».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟ­ΠΟΥ­­ΛΟΥ, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Βουλῆς ἐ.τ., μὲ θέμα : «Ἡ ἠθικὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλή­νων καὶ ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν φύσιν».

 

5ης & 12ης Ἀπριλίου 2005 (39)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ, Δι­κη­γόρου, μὲ θέμα : «Ἡ τεχνητὴ γονιμοποίηση ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΟΥΡΟΥ, Ἀρχαιολόγου-Ἱστορικοῦ, μὲ θέμα : «Φεστιβάλ Ἀθηνῶν : 50 χρόνια πολιτιστικῆς προσφορᾶς καὶ θριάμβων».

 

3ης & 10ης Μαΐου 2005 (41)

:-

Ὁμιλία τοῦ Δρ. ALBERT SPIEGEL, Πρέ­σβε­ως τῆς Γερμανίας ἐν Ἑλλάδι, μὲ θέμα: «Ὁ ρό­λος τῆς Γερμανίας εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕ­νω­σιν».

 

17ης & 24ης Μαΐ­ου 2005 (42)

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΠΕΤΡΟΥ Β. ΠΕΤΡΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Ἐπιστήμονος Πληροφορικῆς, μὲ θέμα : «Ἠλεκτρονικὰ ἀποτυπώματα».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝ­ΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Προδιοικητοῦ 2470 Περιφερείας, μὲ θέ­μα : «Δομὴ καὶ Διοίκησις τοῦ Διεθνοῦς Ρό­τα­ρυ».

 

31ης Μαΐου & 7ης Ἰ­ου­νί­ου 2005 (43)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, Ὁρκωτοῦ Ἐλεγκτοῦ-Λογιστοῦ, μὲ θέμα : «Ὁ ρόλος τοῦ Ὁρκωτοῦ Ἐλεγκτοῦ-Λογιστοῦ εἰς τὴν σημερινὴν κοινωνίαν».

 

14ης & 21ας Ἰ­ου­νί­ου 2005 (44)

:-

Ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ Κυρίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, A΄ Ἀντιπροέδρου Δημο­σί­ων Ὑποθέσεων τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος, μὲ θέμα : «Ἱστορία 130 χρόνων τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ, Συμβούλου Ἐπενδύσεων καὶ τ. Διευθυντοῦ «Ἱ­δρύματος Κωστοπούλου», μὲ θέμα : «Τὸ Ἵ­δρυ­μα Ἰωάννου Φ. Κωστοπούλου καὶ οἱ δραστηριότητές του».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ν.Δ. κυ­ρίου ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ, Βουλευ­τοῦ Β΄ Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Ὁ ρόλος τῶν Κομμά­των εἰς τὶς σύγχρονες δημοκρατίες».

 

28ης Ἰ­ου­νί­ου & 5ης Ἰ­ου­λί­ου 2005

(45)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : Δημήτριος Τσι­μπούκης (ἐπίδοσις P.H.F).

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟ­ΘΑ­ΝΑ­ΣΗ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : Γιῶρ­γος Ἀδόσογλου (ἐπίδοσις P.H.F.)

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Προδιοικητοῦ Περιφερείας, μὲ θέμα : «Ἡ 31η ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου Leo­nardo da Vinci εἰς  Λονδῖνον».

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πρα­γμέ­νων πε­ρι­ό­δου 2004-2005 Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΤΣΙ­ΜΠΟΥ­ΚΗ, Προ­­έ­δρου Ρ.Ο.Α. καὶ ἀνάληψις τῆς Διοι­κή­σε­ως περιόδου 2005-2006.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­ρι­ό­δου 2004-2005.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©