ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2003-04...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10

 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2003-2004

Προεδρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

 

5ης, 12ης  & 19ης Αὐ­γού­στου 2003

(4-5-6)

:-

Ἄρθρον : «Βι­έτ-Νάμ–Κα­μπότ­ζη : Ἕ­να ἀ­ξέ­χα­­στο τα­ξεῖ­δι μὲ ἐ­μπει­ρί­ες ζω­ῆς καὶ θα­νά­του», ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κ­τρο­­­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου.

 

26ης Αὐ­γού­στου & 2ας Σε­πτεμ­βρί­ου 2003 (7-8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Ροτ. ΠΟ­ΠΗΣ ΔΙ­ΚΑΙ­ΟΥ-ΚΟΣ­ΣΥ­ΦΑ­ΚΗ, πρ. Βο­η­θοῦ Δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­να­το­λι­κοῦ Πει­ραι­ῶς, μὲ θέ­μα : «Ἅ­πλω­σε Χέ­ρι Βο­η­θεί­ας......».

 

9ης & 16ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2003 (9-10)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Α­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­ΟΥ ΚΟ­ΝΤΟ­ΘΑ­ΝΑ­ΣΗ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α, Βο­η­θοῦ Δι­οι­κη­τοῦ, μὲ θέ­μα: «Τά­σος Πα­παϊ­ωάν­νου : Ὁ Ρο­τα­ρι­α­νός, ὁ Ἄν­θρω­πος, ὁ Φί­λος, ὁ Πρό­ε­δρός μας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΜΑΥ­ΡΟΥ­ΛΙ­Α, Δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα : «Ρό­τα­ρυ καὶ Νε­ό­της», ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του.

 

23ης & 30ῆς Σε­πτεμ­βρί­ου 2003

(11-12)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΒΑ­ΣΟΥ ΠΑ­ΠΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­ΟΥ, πρ. Ἀ­ντι­προ­έ­δρου, μὲ θέ­μα : «Τὶ εἶ­ναι τὸ Ρό­τα­ρυ, οἱ στό­χοι καὶ τὸ ἔρ­γον του».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυ­ρί­ου ΔΙ­Ο­ΝΥ­ΣΙ­ΟΥ ΧΑΤ­ΖΗ­ΔΑ­ΚΗ, Δη­μάρ­χου Πα­λαι­οῦ Φα­λή­ρου, μὲ θέ­μα : «Ἡ εὐ­ρω­παϊ­κὴ προ­ο­πτι­κὴ τῶν Ο.Τ.Α.».

 

7ης  & 14ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2003 (13-14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΜΑ­ΝΩ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Φι­λο­τέ­χνου καὶ Συλ­λέ­κτου Ἔρ­γων Ζω­γρα­φι­κῆς, Προ­δι­οι­κη­τοῦ Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα: «Ἡ νε­οελ­λη­νι­κὴ ζω­γρα­φι­κὴ καὶ ἡ θέ­σις τοῦ Μι­χά­λη Ψυ­χί­δη στὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ Ζω­γρα­φι­κὴ τοῦ 20οῦ αἰ­ῶ­να».

 

21ης & 28ης Ὀκτωβρίου 2003 (15-16)

:-

Ὁμιλία τοῦ Sir DAVID MADDEN, Πρέσβεως τῆς Μεγάλης Βρεταννίας ἐν Ἑλλάδι, μὲ θέμα : «Ἑλληνο-Βρεταννικὲς Σχέσεις: Παρελθόν, πα­ρὸν καὶ μέλλον : Μιὰ ἐπισκόπησις».

 

4ης & 11ης Νο­εμ­βρί­ου 2003 (17-18)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ ΣΕ­ΚΕ­ΡΗ, Κα­θη­γη­τοῦ Βι­ο­χη­μεί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα : «Ἱ­στο­ρι­κὸν Ἱ­δρύ­σε­ως Ε.ΚΕ.ΔΙ.».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΧΡΟ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Γε­νι­κοῦ Δι­ευ­θυ­ντοῦ Βου­λῆς ἐ.τ., μὲ θέ­μα : «Προ­βλή­μα­τα στὴν δι­α­δο­χὴν τῶν πο­λι­τι­σμῶν καὶ νέ­α τά­ξις».

 

18ης & 25ης Νοεμβρίου 2003 (19-20)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΙΑΝΤΑ ΜΕΝΕΚΡΑΤΗ, Κα­θηγητοῦ Ὀδοντιατρικῆς, μὲ θέμα : «Ὀδον­τι­ατρικὴ τοῦ πόνου καὶ ὀδοντιατρικὴ τῆς λει­τουρ­γίας. Νέες τεχνικὲς καὶ νέες θεραπεῖες» (ἐλ­λείψει χειρογράφου δὲν ἐδημοσιεύθη).

 

 

:-

«50 χρόνια Γιῶργος Λαζαρίδης καὶ ἡ μεγάλη προσφορὰ του εἰς τὸ Θέατρον καὶ τὸν Κι­νηματο­γρά­φον». Ὁμιλοῦν :

- Γ. Κατσαρός, Μουσικοσυνθέτης.

- Ἄννα Καλουτᾶ, Ἠθοποιός.

- Μάρω Κοντοῦ, Ἠθοποιός-Βουλευτής.

- Μάρθα Καραγιάννη, Ἠθοποιός.

- Γιῶργος Μούτσιος, Ἠθοποιός.

- Γιάννης Μιχαλόπουλος, Ἠθοποιός.

 

2ας & 9ης Δε­κεμ­βρί­ου 2003 (21-22)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Πα­τρὸς ΜΑ­ΞΙ­ΜΟΥ ΚΑΠ­ΠΑ, Προϊ­στα­μέ­νου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ας Φω­τει­νῆς Ἰ­λισ­σοῦ, μὲ θέ­μα : «Τὸ πνεῦ­μα τῶν Χρι­στου­γέν­νων».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΥΡΙΔΗ, Καθηγητοῦ Φυσικοχημείας τοῦ Πανεπιστη­μί­ου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Ὁ ρόλος τῆς συμμε­τ­ρί­ας στὴν ζωὴ μας» (ἐλλείψει χειρογρά­φου δὲν ἐ­δη­μο­σι­εύ­θη).

 

30ῆς Δε­κεμ­βρί­ου 2003 & 6ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2004 (25-26)

:-

Ἄρθρον: «Ὀ­ρει­βα­σί­α στὸν Ὄ­λυ­μπο: Στὴν μυ­­θι­κὴ ψη­λό­τε­ρη κο­ρυ­φή τῆς κα­τοι­κί­ας τῶν Θε­ῶν (Μύ­τι­κας : ὑ­ψό­με­τρο 2.917 μέ­τρα)», ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου.

 

13ης & 20ῆς Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2004

(27-28)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΜΟ­ΣΧΟΥ, Προ­έ­δρου τῆς Ἐ­θνι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἑλ­λή­νων Λο­γο­τε­χνῶν, μέ θέ­μα : «Ἡ λο­γο­τε­χνι­κὴ προ­σφο­ρὰ τῆς Ρε­βέκ­κας Μαυ­ρο­μι­χά­λη».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΣΠΥ­ΡΟΥ ΜΑΥ­ΡΑ­ΚΟΥ, Προ­­δι­οι­κη­τοῦ Πε­ρι­φε­ρεί­ας, Κα­θη­γη­τοῦ Ε.Μ. Π., μὲ θέ­μα : «Πῶς νὰ δι­α­τη­ρή­σε­τε τὰ Μέ­λη τῶν Ὁ­μί­λων σας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΜΑ­ΝΩ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ Πε­ρι­φε­ρεί­ας , μὲ θέ­μα : «Πῶς θὰ ἀ­πο­κτή­σε­τε νέ­α μέ­λη».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΡΟ­ΒΕΡ­ΤΟΥ ΚΑ­ΡΥ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μέ θέ­μα : «Τὶ θὰ κε­ντρί­ση τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον τῶν συ­μπο­λι­τῶν μας γι­ὰ τὸ Ρό­τα­ρυ, ὥ­στε νὰ ζη­τή­σουν νὰ γί­νουν καὶ αὐ­τοὶ Ρο­τα­ρι­α­νοί ;».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Τ­ΖΩ­ΝΗ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Προ­δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας, μὲ θέ­μα : «Τὸ Ρό­τα­ρυ εἶ­ναι γι­ὰ ἀ­νερ­χό­με­νους ; Γι­ὰ ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νους ἤ γι­ὰ φτα­σμέ­νους ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κῶς καὶ οἰ­κο­νο­μι­κῶς πο­λί­τες ;».

 

27ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου & 3ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2004 (29-30)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΙ­ΧΑ­ΗΛ ΠΟΥΛ­ΜΕ­ΝΤΗ, Προ­έ­δρου τοῦ «Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Ὑ­πο­τρο­φι­ῶν Εἰ­­ρή­νης καὶ Μι­χα­ὴλ Πουλ­μέ­ντη» μὲ θέ­μα : «Σκόρ­πι­α Λό­γι­α.....».

 

 

:-

Εἰ­σή­γη­σις τοῦ Ροτ. ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Πλοι­άρ­χου Ε.Ν., , μὲ θέ­μα : «Τὸ Πα­νό­ρα­μα τῆς Νορ­βη­γί­ας».

 

7ης & 17ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2004

(31-32)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Ροτ. ΣΟΥ­ΛΑΣ ΚΟ­ΚΟ­ΛΕ­ΤΣΟΥ, Προ­προ­έ­δρου τοῦ Ρ. Ο. Βου­λι­α­γμέ­νης, μὲ θέ­μα: «Ἡ μορ­φὴ τῆς Γυ­ναί­κας στὴν τέ­χνη καὶ στὰ κέ­ντρα λή­ψης ἀ­πο­φά­σε­ων».

 

24ης Φε­βρου­α­ρί­ου & 2ας Μαρ­τί­ου 2004 (33-34)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΑ­ΡΗ ΣΤΕΛ­ΛΑ­ΚΗ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νι­κοῦ, Συμ­βού­λου Τη­λε­πι­κοι­νω­νι­ῶν καὶ Πλη­ρο­φο­ρι­κῆς, μὲ θέ­μα : «Ἠ­λε­κτρο­νι­κὴ Τρο­μο­κρα­τί­α».

 

 

:-

«6η ἀπονομὴ Βρα­βείου Ἡ­γου­με­νά­κη». Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ Η­ΓΟΥ­ΜΕ­ΝΑ­ΚΗ, Κα­θη­γη­τοῦ Ἀ­νω­τά­των Σχο­λῶν Του­ρι­σμοῦ, μὲ θέ­μα : «Ἡ Ἀνωτάτη Του­ρι­στι­κὴ Ἐκ­παί­δευ­ση στὴν Ἑλ­λά­δα. Προ­βλή­μα­τα καὶ αἰ­τί­ες ποὺ τὰ προ­κα­λοῦν».

 

9ης & 16ης Μαρ­τί­ου 2004 (35-36)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΞΕ­ΝΑ­ΚΗ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α., τ. Βο­η­θοῦ Δι­οι­κη­τοῦ, μὲ θέ­μα : «Ὀρ­γά­νω­σις καὶ Λει­τουρ­γί­α τοῦ Ρό­τα­ρυ».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΡΗ­ΣΤΟΥ ΚΡΑΒ­ΒΑ­ΡΙ­ΤΗ, Ἰ­α­τρο­δι­κα­στοῦ, μὲ θέ­μα: «Ἡ ἐ­πι­βε­βαί­ω­σις τῆς πα­ρου­σί­ας τοῦ Θε­οῦ μέ­σα ἀ­πὸ τὴν ἐ­πι­στή­μην τῆς Ἰ­α­τρι­κῆς».

 

23ης & 30ῆς Μαρ­τί­ου 2004 (37-38)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΠΙ­ΤΣΙ­ΛΑ­ΔΗ, Μου­σι­κο­συν­θέ­του, μὲ θέ­μα : «Νἄ­τα­νε τὸ Εἰ­κο­σι­έ­να.......».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΣΤΕΛ­ΛΑΣ ΚΑ­ΡΑ­ΜΟ­ΛΕ­ΓΚΟΥ, Συγ­γ­ρα­φέ­ως καὶ Λο­γο­τέ­χνι­δος, μέ θέ­μα : «Ὁ δρό­μος τῆς Ἀ­γά­πης».

 

6ης & 13ης Ἀ­πρι­λί­ου 2004 (39-40)

:-

Ἄρθρον: «Ἀ­να­ζη­τῶ­ντας τὶς Φά­λαι­νες. Ἀ­κο­λου­θῶ­ντας τὰ ὑ­πέ­ρο­χα γι­γα­ντι­αῖ­α θη­λα­στι­κὰ στὰ νε­ρὰ τοῦ Βό­ρει­ου Ἀτ­λα­ντι­κοῦ», ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου.

 

4ης & 11ης Μαΐ­ου 2004 (43-44)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΜΠΑΛ­ΛΗ, Οἰ­κο­νο­μο­λό­γου, πρ. Συμ­βού­λου Υ­ΠΕΞ, μὲ θέ­μα : «Τὸ Κυ­πρι­α­κὸν με­τα­ξὺ δε­σμεύ­σε­ων καὶ προ­ο­πτι­κῶν».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέμα : «Οἱ κινήσεις τῶν Ἑλλήνων πρὸ καὶ μετὰ τὶς Θερμοπῦλες» (ἐλλείψει χειρογράφου δὲν ἐδημοσιεύθη).

 

1ης & 8ης Ἰ­ου­νί­ου 2004 (47-48)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΑ­ΣΟΥ ΠΑ­ΠΑΪ­ΩΑΝ­ΝΟΥ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Ἀ­θα­νά­σι­ος Κο­ντο­θα­νά­σης : Ὁ Ἄν­θρω­πος, ὁ Ρο­τα­ρι­α­νός, ὁ Ἐπι­στή­μων, ὁ Φί­λος».

 

15ης & 22ας Ἰ­ου­νί­ου 2004 (49-50)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΖΟΡ­ΜΠΑ­ΛΑ, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Μι­ὰ ἱ­στο­ρί­α σὰν θρί­λερ......».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Τ­ΖΩ­ΝΗ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Ἐ­πι­τί­μου Προ­ξέ­νου Φιν­λαν­δί­ας, Δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας 1999-2000, Προ­έ­δρου τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Leo­nar­do Da Vi­nci, μὲ θέ­μα : «30 χρό­νι­α Leo­nardo da Vinci :  Τὶ κά­να­με εἰς τὶς Βρυ­ξέλ­λες».

 

29ης Ἰ­ου­νί­ου & 6ης Ἰ­ου­λί­ου 2004

(51-52)

:-

Βραδυὰ ἀφιερωμένη εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς 75ετηρίδος τοῦ Ὁμίλου μας. «Τιμήσαμε τὰ 75 χρόνια μας ὅπως ἔπρεπε ἤ ὄχι;».

Ὁμιλοῦν :

-    Ροτ. ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ ΛΟΪ­ΖΙ­ΔΗΣ, Α΄ Ἀ­ντι­πρόεδρος Ρ.Ο.Α.

-    Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΣ ΜΠΑΛ­ΛΗΣ, Μέ­λος Δ.Σ. Ρ.Ο.Α..

-    Ροτ. ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΟΣ ΡΑΪ­ΛΑ­ΚΗΣ, Κο­σμή­τωρ Ρ.Ο.Α..

-    Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΗΣ ΧΡΟ­ΝΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, Γε­νι­κὸς Δι­ευ­θυ­ντὴς Βου­λῆς ἐ.τ.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πρα­γμέ­νων πε­ρι­ό­δου 2003-2004 Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΤΣΙ­ΜΠΟΥ­ΚΗ, Προ­­έ­δρου Ρ.Ο.Α.

 

 

:-

Χαι­ρε­τι­σμὸς τοῦ ἀ­να­λαμ­βά­νο­ντος Προ­έ­δρου Ροτ. ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΤΣΙ­ΜΠΟΥ­ΚΗ, ἐ­πὶ τῇ ἀ­να­λή­ψει τῆς δι­οι­κή­σε­ως 2004-2005.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­ρι­ό­δου 2003-2004.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©