ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2002-03...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10

 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2002-2003

Προεδρία ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

20ῆς & 27ης Αὐγούστου 2002 (6-7)

:-

«Σπήλαιον Ἀλιστράτης Σερρῶν», ΕΥΑΓΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Σπηλαιολόγου.

 

3ης & 10ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2002 (8-9)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ρκτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΡΙΖΟ­ΠΟΥ­­­ΛΟΥ, Προέδρου τοῦ Ὁμίλου Ροτα­ράκτ Ἀθη­νῶν, Δημοσιογράφου, μὲ θέ­μα : «Ἐκκλησία καὶ Νεολαία στὸ κατῶφλι τοῦ 21ου αἰῶνα».

 

17ης & 24ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2002

(10-11)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ­ΝΙ­ΔΗ, Διοικητοῦ τῆς 2470 Περιφερείας 1999-2000, μὲ θέ­μα: «Ἀθανάσιος Κοντο­θα­­νάσης: Ὁ Ροταριανός, ὁ Ἄνθρωπος, ὁ Φί­λος, ὁ Πρό­ε­δρός μας».

 

1ης & 8ης Ὀκτωβρίου 2002

(12-13)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΑΝΤ­ΣΙ­ΟΥ, Κτηνιάτρου, μὲ θέμα : «Ἀναφορὰ στὴ δρά­ση τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ὡς Μη­τρο­πολίτου Δράμας 1902-1910».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑ­ΓΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ἡ συμμετοχὴ νεαρῶν Ἑλ­λή­νων στὴ δράση τῆς ἀντιστασιακῆς Ὀρ­γά­νω­σης «Μίδας 614» στὴν περιοχὴ τῆς Κύ­­μης Εὐβοίας κατὰ τὴν Κατοχήν».

 

15ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2002 (14)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑ­ΛΟ­ΓΕΡΑ, Προ­έ­δρου τοῦ Σώματος Ἑλ­λη­νί­δων Ὁδηγῶν, μὲ θέ­μα : «Τὸ ἔργον μας...».

 

22ας  & 29ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2002 (15-16)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ­ΤΙ­ΝΙΔΗ, Πλοιάρχου Ἐμπορικοῦ Ναυτι­κοῦ, μὲ θέ­μα: «Τιμὴ καὶ δόξα σ’αὐτοὺς ποὺ τόσο λίγο ὑμνήθηκαν».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗ­ΑΝ­ΔΡΕΟΥ, Ἐκδοτρίας καὶ Γενικῆς Διευθυν­τ­ρίας τοῦ Περιοδικοῦ «Expression», μὲ θέ­μα : «Ἡ προσπάθειά μας».

 

5ης & 12ης Νο­εμ­βρί­ου 2002 (17-18)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΔΕΣΠΟ­ΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀκαδημαϊκοῦ, μὲ θέ­μα : «Ἰ­ω­άν­να Τσάτσου» (ἀποκαλυπτήρια προτο­μῆς Ι. Τσάτσου).

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑ­ΠΟ­ΓΑ, Δημοσιογράφου, μὲ θέμα : «Ἡ κοινω­νικὴ ρί­ζα τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἡ προ­σέγ­γισί της».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΑΡΧΟΥ, Κα­θη­γη­τοῦ, πρ. Προέδρου Χρηματι­στη­ρί­ου Ἀ­ξι­ῶν, μὲ θέμα : «Τὸ Χρηματιστήριον Ἀ­ξι­ῶν σή­μερα .....».

 

20ῆς & 26ης Νοεμβρίου 2002

(19-20)

:-

Χαιρετισμὸς τοῦ Καθηγητοῦ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΡΑΠΤΗ, Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δι­αβήτη, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς «Παγ­κόσμιας Ἡμέρας Διαβήτη» εἰς τὸ Μέ­γα­ρον Μουσικῆς Ἀθηνῶν.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΞΑ­­ΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Πρυτάνεως τοῦ Ε.Μ.Π., μὲ θέ­μα : «Ἐκπαιδευτικὴ Ἀνα­συ­γκρότησι : Μιὰ συνολικὴ πρότασι ἐπανίδρυσης τῆς ἑλ­ληνικῆς παιδείας».

 

3ης & 10ης Δεκεμβρίου 2002

(21-22)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΥΤΙ­ΝΟΥ, Καλλιτεχνικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ε.Λ. Σ., μὲ θέ­μα : «65 χρόνια προσφορᾶς...».

 

17ης & 24ης Δεκεμβρίου 2002

(23-24)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΖΑ­ΧΟΥ , Προέδρου τοῦ Ρ.Ο. Πρεβέζης (ἀ­να­δη­μο­σί­ευ­σις), μὲ θέ­μα : «Ρόταρυ καὶ Ἐκκλησία».

 

 

:-

Ἐνημερωτικὴ ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΕΥΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Μη­χανο­λό­γου -Ἠλεκτρολόγου, μὲ θέ­μα: «Αἰω­ρο­πτε­ρι­σ­μός».

 

14ης  & 21ης Ἰανουαρίου 2003

(27-28)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Δρος ALBERT SPIEGEL, Πρέ­σβεως τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρα­τίας τῆς Γερμανίας ἐν Ἑλλάδι, ἐπὶ τῷ ἑορ­τα­σμῷ τῆς 50ετηρίδος τοῦ Goethe Institut.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυ­ρί­ου HORST DEIN­WAL­L­NER, Διευθυντοῦ Goethe Institut Ἀθη­νῶν, ἐπὶ τῷ ἑορτασμῷ τῆς 50ετηρίδος τοῦ Goethe Institut.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΑΝΟΥ ΑΕΡΑΚΗ, Κο­σμη­ματοπώλου, Προπροέδρου Ρ.Ο. Βού­λας, μὲ θέ­μα : «Ἡ Ἀργυροχρυσοχοΐα χθές, σήμε­ρα, αὔ­ριον».

 

28ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου & 4ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2003 (29-30)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΜΕΝ­ΤΗ, Προ­έδρου τοῦ «Ὀργανισμοῦ Ὑποτρο­φι­ῶν Εἰ­ρήνης καὶ Μιχαὴλ Πουλμέντη», μὲ θέ­­μα: : «Διὰ Γυναικὸς πηγάζει τὰ κρείττω».

 

11ης & 18ης Φεβρουαρίου 2003

(31-32)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛ­ΛΗ, Οἰκονομολόγου, μὲ θέ­μα : «Τὸ Κυπρι­α­κὸν πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἔνταξη».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΛΑ, Βουλευτοῦ Α΄ Πειραιῶς, μὲ θέ­μα : «Πει­ραι­ᾶς : Παρελθόν, παρόν καὶ μέλλον».

 

25ης Φε­βρου­α­ρί­ου & 4ης Μαρτίου 2003 (33-34)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΟΤΣΟΥ, Δι­κηγόρου, μὲ θέ­μα: «Εἰς ἔπαινον τιμῆς καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀγαπᾶμε».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΞΗ, Κα­θη­γητοῦ, μὲ θέ­μα : «Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τι­μᾶμε καὶ ἀγαπᾶμε – 40 χρόνια ροτα­ρια­νῆς ζωῆς».

 

11ης & 18ης Μαρτίου 2003 (35-36)

:-

Προσφώνησις τοῦ Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟ­ΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, Δικηγόρου, Προπροέ­δ­ρου Ρ.Ο.Α., εἰς τὴν ἐπίδοσιν Χάρτας Ἀνα­γνω­ρίσεως τοῦ Ρ.Ο. Ἡρακλείου-Κνωσσοῦ.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΪΛΑΚΗ, Γεω­πό­νου, Εἰδικοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Δι­οι­κητοῦ Πε­ριφερείας εἰς τὴν ἐπίδοσιν Χά­ρ­τας Ἀνα­γνω­ρίσεως τοῦ Ρ.Ο. Ἡρα­κλείου-Κνωσσοῦ.

 

 

:-

«Βρα­βεῖ­ον Κυ­ρι­α­κού­λας καὶ Νι­κο­λά­ου Ἡ­γου­με­νά­κη». Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η­ΓΟΥ­ΜΕΝΑΚΗ, Τακτικοῦ Καθηγητοῦ εἰς τὴν Σχο­λὴν Διοικήσεως καὶ Οἰκονομίας τοῦ Τ.Ε.Ι. Ἀ­θηνῶν, μὲ θέμα : «Ἡ κρίση τῆς ἑλλη­νι­κῆς του­ριστικῆς βιομηχανίας».

 

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΖΟΓΛΗ, Δι­κη­γόρου, π. Νομάρχου καὶ Προ­προέ­δρου Ρ.Ο.Α, μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Διάρ­κεια», ἐπὶ τῇ εὐ­καιρίᾳ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρ­τί­ου.

 

25ης Μαρτίου & 1ης Ἀπριλίου 2003 (37-38)

:-

Ὁμιλία τοῦ κυρίου ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΔΗ, Δη­­μο­σιογράφου-Λογοτέχνου, μὲ θέμα : «Ὁ Ἀντώ­νης Γδοντέλης καὶ ἡ συμβολὴ του εἰς τὸ ἀθλη­τι­κὸν καὶ ὀλυμπιακὸν ἰδεῶδες».

 

8ης & 15ης Ἀπριλίου 2003 (39-40)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο­λί­του Πισιδίας, Ἀρχιεπισκόπου πρ. Θυατεί­ρων καὶ Με­γάλης Βρεταννίας, Δρος ΜΕ­ΘΟ­ΔΙΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ἐκκλησιαστικὲς προ­σω­πικότητες ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν πνευ­ματικὴν καὶ πο­λι­τι­κὴν ἀνεξαρτησίαν τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ Τουρ­κοκρατίας» (ἡ ὁμιλία ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Προ­προ­έ­δρου μας Ροτ. Ἀθανασίου Κοντο­θα­νά­ση εἰς τὴν κοινὴν συνεστίασιν τῶν μελῶν Ἀθηνῶν-Καβάλας).

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΡΑΒΒΑ­ΡΙ­ΤΗ, Ἰα­τροδικαστοῦ, μὲ θέ­μα : «Πορεία συ­να­δελ­φώ­­σεως, φιλίας καὶ ἀγάπης» (ἀνα­φο­ρὰ εἰς τὴν ἐκδρομὴν τοῦ Ρ.Ο.Α. εἰς Κα­βάλαν).

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΑΚΗ, Προ­προέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Στὰ βήμα­τα τοῦ Ἀ­ποστόλου Παύλου» (ἀνα­φορὰ εἰς τὴν ἐκ­δρομὴν τοῦ Ρ.Ο.Α. εἰς Καβά­λαν).

 

22ας & 29ης Ἀπριλίου 2003 (41-42)

:-

Κείμενον τοῦ Κυρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, Ἠλεκτρολόγου-Μηχα­νο­λόγου, μὲ θέμα : «Στὴ φρίκη τῆς Κα­μπότζης τὴν ἐποχὴ τῶν Ἐρυθρῶν Χμέρ».

 

6ης & 13ης Μαΐου 2003 (43-44)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΑΛΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ­ΔΗ, π. Ἀντιπροέδρου Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Ἡ Μάν­να......».

 

20ῆς & 27ης Μαΐου 2003 (45-46)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυρίου ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κ. ΜΗ­ΤΣΟ­ΤΑΚΗ, πρ. Διευ­θύ­νων Σύμβουλος τῆς Ἐ­θ­νι­κῆς Ἐπιχειρηματικῶν Συμ­­με­τοχῶν, μέ θέ­μα : «Ἡ κρίσις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας : Προοπτικὲς καὶ προκλήσεις στὴν μετὰ ΟΝΕ ἐποχήν».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΗΛΙΑ ΜΑΥΡΙΚΟΥ, Οἰ­κο­νομικοῦ Ἀναλυτοῦ τῆς Alpha Bank, μὲ θέ­μα : «Ἕ­νας χρόνος Εὐρώ. Οἱ δυσκολίες προ­σα­ρμογῆς, τὰ ὀφέλη καὶ οἱ προο­πτι­κές».

 

3ης & 10ης Ἰ­ου­νί­ου 2003 (47-48)

:-

Σύντομος ὁμιλία τοῦ Δρος JÜRGEN SCH­WI­EZER, Προέδρου Δ.Σ. τῆς Ἑται­ρείας ROCHE εἰς τὴν ἀφιερωμένην εἰς τὰ πά­σχοντα παιδιὰ ἀπὸ πολυομμυελίτιδα βρα­δυά.

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΙ­Γ­ΚΩ­ΝΗ, Καθηγητοῦ Μαθηματικοῦ, μὲ θέ­μα : «Ἀ­σ­τρο­νομία καὶ ἀρχαῖοι ἀστρονόμοι μὲ τὸ βλέμ­μα ἑνὸς σύγχρονου Μαθημα­τι­κοῦ».

 

17ης & 24ης Ἰουνίου 2003 (49-50)

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟ­ΘΑ­ΝΑΣΗ, Προπροέδρου Ρ.Ο.Α., Δικηγό­ρου, μὲ θέμα : «Τὸ Συνέδριον τῆς Πε­ρι­φε­ρεί­ας μας εἰς Ρό­δον : Ἐντυπώσεις - Ἐρ­γα­σί­ες – Συμπερά­σμα­τα».

 

 

:-

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΥ­Ρ­ΤΙΔΗ, Ὑποδιευθυντοῦ Κλάδου Παρακο­λουθήσεως Κινδύνων τῆς Alpha Bank, μὲ θέ­μα : «Τὶ μᾶς κοστίζει ;».

 

1ης & 8ης Ἰουλίου 2003 (51-52)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΤΖΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝ­ΤΙ­ΝΙ­­­ΔΗ, Ἐπιτίμου Προξένου Φινλανδίας, Προ­πρέδρου Ρ.Ο.Α., Διοικητοῦ 2470 Περι­φε­ρείας 1999-2000, Προέδρου τῆς Ἐπι­τρο­πῆς Leonardo Da Vi­nci,  μὲ θέ­μα : «29η χρο­νιὰ ἀπονομῆς τοῦ Πα­­­­νευ­ρω­πα­ϊ­κοῦ Βρα­βεί­ου Leonardo Da Vi­nci: Τὶ ἔ­γινε καὶ τὶ πρό­­­κει­ται νὰ γίνη».

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πρα­γμέ­νων πε­ρι­ό­δου 2002-2003 Ροτ. ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝ­ΝΟΥ, Προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α.

 

 

:-

Χαι­ρε­τι­σμὸς τοῦ ἀ­να­λαμ­βά­νο­ντος Προ­έ­δρου Ροτ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ἐ­πὶ τῇ ἀ­να­λή­ψει τῆς δι­οι­κή­σε­ως 2003-2004.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­ρι­ό­δου 2002-2003.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©