ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 2001-02...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 2000-01 ΕΤΟΣ 2001-02 ΕΤΟΣ 2002-03 ΕΤΟΣ 2003-04 ΕΤΟΣ 2004-05 ΕΤΟΣ 2005-06 ΕΤΟΣ 2006-07 ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΤΟΣ 2008-09 ΕΤΟΣ 2009-10

 

ΟΜΙΛΙΑΙ

Δημοσιευθείσαι εις το Δελτίον του Ρ.Ο.Α.

κατά την περίοδον 2001-2002

Προεδρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ

 

28ης Αὐ­γού­στου & 4ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2001 (7-8)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Προ­δι­οι­κη­τοῦ Ροτ. ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΜΑ­ΝΩ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, τοῦ Ρ.Ο. Κη­φι­σι­ᾶς, μὲ θέ­μα : «Ρό­τα­ρυ καὶ Νε­ο­λαί­α».

 

18ης & 25ης Σε­πτεμ­βρί­ου 2001

(10-11)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ἀ­μί­σθου Ἐ­πι­κού­ρου Κα­θη­γη­τοῦ Μαι­ευ­τι­κῆς καὶ Γυ­ναι­κο­λο­γί­ας κυ­ρί­ου Α­ΝΤΩ­ΝΙ­ΟΥ ΣΑΛ­ΜΑ­ΝΙ­ΔΗ, μὲ θέ­μα : «Ἡ κλι­μα­κτή­ρι­ος σὲ ἄν­δρες καὶ γυ­ναῖ­κες. Ψυ­χο­σω­μα­τι­κὲς καὶ κοι­νω­νι­κὲς ἐ­πι­πτώ­σεις».

 

2ας & 9ης Ὀκτωβρίου 2001

(12-13)

:-

Ὁμιλία τοῦ κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΠΛΑΚΗ, Βουλευτοῦ Σερρῶν Ν.Δ., μὲ θέμα : «Ναρκωτικά : Ἡ μάστιγα τῆς κοινωνίας καὶ ἡ ἀναγκαία ἀντιμετώπισίς τους» (περιληπτικὴ ἀναφορά).

 

16ης & 23ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2001

(14-15)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ἐ­πι­χει­ρη­μα­τί­ου Ροτ. ΓΕ­ΡΑ­ΣΙ­ΜΟΥ ΒΑ­ΣΙ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­έ­δρου τῆς Τρα­πέ­ζης Τρο­φί­μων, μὲ θέ­μα : «Τρά­πε­ζα Τρο­φί­μων γι­ὰ τὴν κα­τα­πο­λέ­μη­σιν τῆς πεί­νας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ πρ. Ὑ­πουρ­γοῦ κυ­ρί­ου ΛΑ­ΜΠΡΟΥ ΚΑ­ΝΕΛ­ΛΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Προ­έ­δρου τῆς Unicef δι­ὰ τὴν Ἑλ­λά­δα, μὲ θέ­μα : «Τὸ Σχο­λεῖ­ον τοῦ Δρό­μου : Μι­ὰ σύγ­χρο­νη ἑλ­λη­νι­κὴ κοι­νω­νι­κὴ πρό­κλη­σι».

 

30ῆς Ὀ­κτω­βρί­ου & 6ης Νο­εμ­βρί­ου 2001 (16-17)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που πρ. Θυ­α­τεί­ρων καὶ Με­γά­λης Βρε­ταν­νί­ας, Μη­τρο­πο­λί­του Πι­σι­δί­ας Δρ. ΜΕ­ΘΟ­ΔΙ­ΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ἡ προ­σφο­ρὰ τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας εἰς τὸ Ἔ­πος τοῦ '40».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΜΑ­ΡΙ­ΑΣ ΦΟΥ­ΣΑ­ΡΑ-ΜΠΑ­ΜΠΟΥ, Οἰ­κο­νο­μο­λό­γου, μὲ θέ­μα : «Τὸ Εὐ­ρώ : Τὸ νέ­ο μας νό­μι­σμα».

 

13ης Νο­εμ­βρί­ου 2001 (18)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΒΑ­ΡΟ­ΤΣΟΥ, Δι­κη­γό­ρου - Προ­έ­δρου τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς "Ἀ­θῆ­ναι 2004", μὲ θέ­μα : «Ρο­τα­ρι­α­νὲς σκέ­ψεις γι­ὰ προ­σφο­ρὰ εἰς τοὺς Ὀ­λυ­μπι­α­κοὺς Ἀ­γῶ­νες».

 

 

:-

«Ὁ­δη­γί­ες γι­ὰ τοὺς κε­ραυ­νούς», τοῦ κυ­ρί­ου ΕΥ­ΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΑ­ΚΑ­ΤΟΥ, Ἠ­λε­κτρο­λό­γου-Μη­χα­νο­λό­γου Ε.Μ.Π.

 

20ῆς & 27ης Νο­εμ­βρί­ου 2001

(19-20)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ἀ­κα­δη­μαϊ­κοῦ ΤΑ­ΣΟΥ Α­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­Α­ΔΗ, μὲ θέ­μα : «Ἡ γνω­ρι­μί­α μου­ μὲ τὸν Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τό­που­λον».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Συγ­γ­ρα­φέ­ως καὶ Σκη­νο­θέ­του Ἐ­θνο­γρα­φι­κῶν ται­νι­ῶν ΝΕ­ΣΤΟ­ΡΑ ΜΑ­ΤΣΑ, μὲ θέ­μα : «Σὰν κραυ­γὴ καὶ σὰν κα­ταγ­γε­λί­α.......».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Συγ­γ­ρα­φέ­ως καὶ Ἐκ­δό­του κυ­ρί­ου ΚΩ­ΣΤΑ ΤΣΙ­ΡΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τό­που­λος ὡς ἐ­πι­στά­της σκλη­ρῶν και­ρῶν».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Κα­θη­γη­τοῦ ΑΛ­ΚΗ ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ὁ πα­τέ­ρας μου Ι.Μ. Πα­να­γι­ω­τό­που­λος».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυ­ρί­ου Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΚΙ­ΝΑ, Πρε­σβευ­τοῦ-Συμ­βού­λου Α´, μὲ θέ­μα : «Ἀρ­μο­νί­α Ἀν­θρώ­που καὶ Φύ­σε­ως : 10 χρό­νι­α ἀ­γώ­νων γι­ὰ τὸ πε­ρι­βάλ­λον».

 

4ης & 11ης Δε­κεμ­βρί­ου 2001 (21-22)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυ­ρί­ου ΔΙ­Ο­ΝΥ­ΣΙ­ΟΥ ΣΚΙ­Ω­ΤΗ, Δι­ευ­θυ­ντοῦ-Προ­έ­δρου τοῦ Κολ­λε­γί­ου Ἀ­θη­νῶν, μὲ θέ­μα : «75 συ­νε­χῆ χρό­νι­α προ­σφο­ρᾶς εἰς τὴν Παι­δεί­αν καὶ τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴν Κοι­νω­νί­αν». (Δίπλωμα-Μετάλλιον ἐπὶ τῇ 75ετηρίδι).

 

15ης & 22ας Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2002

(27-28)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Μου­σι­κο­συν­θέ­του Ροτ. ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΟΥ ΚΑ­ΤΣΑ­ΡΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ἡ χρυ­σὴ μου­σι­κὴ πο­ρεί­α τῆς κυ­ρί­ας Κλει­ῶς Δε­νάρ­δου......».

 

29ης Ἰ­α­νου­α­ρί­ου & 5ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2002 (29-30)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­ΩΑΝ­ΝΗ ΒΛΑ­ΣΙ­Α­ΔΗ, Δι­οι­κη­τοῦ 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας Δ.Ρ., Ὀ­δο­ντι­ά­τρου, μὲ θέ­μα : «Οἱ Ὀ­λυ­μπι­α­κοὶ Ἀ­γῶ­νες καὶ ἡ ἀ­να­βί­ω­σί τους».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΜΙ­ΧΑ­ΗΛ ΠΟΥΛ­ΜΕ­ΝΤΗ, Προ­έ­δρου τοῦ «Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Ὑ­πο­τρο­φι­ῶν Εἰ­ρή­νης καὶ Μι­χαὴλ Πουλ­μέ­ντη» τοῦ Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Ἄς πρό­σε­χες .....».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πι­σι­δί­ας Δρος ΜΕ­ΘΟ­ΔΙ­ΟΥ, πρ. Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Θυ­α­τεί­ρων καὶ Με­γά­λης Βρε­ταν­νί­ας, μὲ θέ­μα : «Πα­λί­ντρο­πος Ἁρ­μο­νί­α».

 

12ης & 19ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2002 (31-32)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Ἀρ­χι­μαν­δρί­του πα­τρὸς ΜΑ­ΞΙ­ΜΟΥ ΚΑΠ­ΠΑ, Προϊ­στα­μέ­νου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γί­ας Φω­τει­νῆς Ἰ­λι­σοῦ, μὲ θέ­μα : «Τὸ φι­λαν­θρω­πι­κὸν ἔρ­γον τῆς Ἐκκ­λη­σί­ας».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Ροτ. ΣΟΥ­ΛΑΣ ΚΟ­ΚΟ­ΛΕ­ΤΣΟΥ, Προ­προ­έ­δρου τοῦ Ρ.Ο. Βου­λι­α­γμέ­νης, μὲ θέ­μα : «Ἐ­μεῖς οἱ Γυ­ναῖ­κες .......».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Ι­ΩΑΝ­ΝΟΥ ΠΑ­ΠΑ­ΜΙ­ΧΑ­ΛΑ­ΚΗ, Ἐκ­δό­του, Προ­προ­έ­δρου Ρ.Ο. Ἀ­θη­νῶν-Βορ­ρᾶ, μὲ θέ­μα : «Οἱ ἔν­νοι­ες "ὑ­πη­ρε­τεῖν" καὶ "πλη­σί­ον" ὡς ρο­τα­ρι­α­νὰ ἀ­ξι­ώ­μα­τα».

 

23ης Φε­βρου­α­ρί­ου  & 5ης Μαρ­τί­ου 2002 (33-34)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου ΓΕ­ΩΡ­ΓΙ­ΟΥ Α­ΛΟ­ΓΟ­ΣΚΟΥ­ΦΗ, Κα­θη­γη­τοῦ Οἰ­κο­νο­μι­κοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, Βου­λευ­τοῦ Α´ Ἀ­θη­νῶν Ν.Δ., μὲ θέ­μα : «Ἡ νέ­α εὐ­ρω­παϊ­κὴ οἰ­κο­νο­μι­κὴ πο­λι­τι­κὴ καὶ ἡ Ἑλ­λά­δα».

 

12ης & 19ης Μαρ­τί­ου 2002 (35-36)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κυ­ρί­ου Ι­ΩΑΝ­ΝΗ-ΜΑ­ΡΙ­ΟΥ ΚΟ­ΛΙ­Ο­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρῶν, Προ­έ­δρου Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Ἰ­α­τρῶν-Λο­γο­τε­χνῶν, μὲ θέ­μα : «Ὅ­ρα­σις - Θέ­ω­σις».

 

26ης Μαρ­τί­ου & 2ας Ἀ­πρι­λί­ου 2002 (37-38)

:-

«Βρα­βεῖ­ον Κυ­ρι­α­κού­λας καὶ Νι­κο­λά­ου Ἡ­γου­με­νά­κη». Ὁ­μι­λη­τὴς : ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΣ ΚΟΝ­ΣΟ­ΛΑΣ, Κα­θη­γη­τὴς τοῦ Πα­ντεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, Πρό­ε­δρος τοῦ Ἰν­στι­τού­του Πε­ρι­φε­ρει­α­κῆς Ἀ­να­πτύ­ξε­ως. (Ἡ ὁ­μι­λί­α ἔ­γι­νε ἀ­πὸ στή­θους).

 

9ης & 16ης Ἀ­πρι­λί­ου 2002 (39-40)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ἐκ­δό­του κυ­ρί­ου ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ Α­ΡΑ­ΜΠΑΤ­ΖΗ, μὲ θέ­μα : «Ἡ κα­τ'εὐ­φη­μι­σμὸν Τε­τάρ­τη Ἐ­ξου­σί­α».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πι­σι­δί­ας τ. Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Θυ­α­τεί­ρων καὶ Με­γά­λης Βρε­ταν­νί­ας Δρ. ΜΕ­ΘΟ­ΔΙ­ΟΥ, μὲ θέ­μα : «Ἡ πα­γκό­σμι­α δι­ά­στα­σις τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ καὶ πὼς θὰ ἐ­πι­τευ­χθῆ».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. ΚΩ­ΣΤΑ ΛΟΪ­ΖΙ­ΔΗ, Κο­σμή­το­ρος Ρ.Ο.Α., Δι­κη­γό­ρου, μὲ θέ­μα : «Ἐ­δῶ Σέρ­ρες .. Ἐ­δῶ Σέρ­ρες .. Ἐ­δῶ Σέρ­ρες ..».

 

 

:-

Συ­νο­πτι­κὴ ἀ­να­φο­ρά τοῦ κυ­ρί­ου ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΚΑ­ΡΑ­ΓΙ­ΑΝ­ΝΗ, Θε­ο­λό­γου, Βο­η­θοῦ Γραμ­μα­τέ­ως Ρ.Ο.Α., μὲ θέ­μα : «Συ­νά­ντη­σις φι­λί­ας καὶ ἀ­γά­πης τῶν Ὁ­μί­λων Σερ­ρῶν-Κα­βά­λας-Ἀ­θη­νῶν».

 

21ης & 28ης Μαΐ­ου 2002 (45-46)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ ἀ­να­λαμ­βά­νο­ντος Δι­οι­κη­τοῦ τῆς 2470 Πε­ρι­φε­ρεί­ας Ροτ. Κα­θη­γη­τοῦ ΣΠΥ­ΡΟΥ ΜΑΥ­ΡΑ­ΚΟΥ, μὲ θέ­μα : «Δρᾶ­σε μὲ τὴν καρ­δι­ά, δι­ά­δω­σε τὴν ἀ­γά­πη».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας Α­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­ΑΣ ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ, Δι­κη­γό­ρου, Νο­μι­κῆς Συμ­βού­λου τοῦ Ἀ­σύ­λου Ἀ­νι­ά­των, μέ θέ­μα : «Ἕ­ναν αἰ­ῶ­να καὶ κά­τι εἰς τὴν ὑ­πη­ρε­σί­αν τοῦ πά­σχο­ντος Ἀν­θρώ­που .....», ἐ­πὶ τῇ 8ῃ ἀπονομῇ τοῦ «Βρα­βεί­ου Σμα­ρά­γδας Βε­ρε­κέ­τη» εἰς τὸ Ἄ­συ­λον Ἀ­νι­ά­των.

 

4ης & 11ης Ἰ­ου­νί­ου 2002 (47-48)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Προ­έ­δρου τοῦ Δι­κη­γο­ρι­κοῦ Συλ­λό­γου Ἀ­θη­νῶν κυ­ρί­ου ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ ΠΑ­ΞΙ­ΝΟΥ, μὲ θέ­μα : «Δι­και­ο­σύ­νη καὶ Δι­κη­γό­ροι».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Κα­θη­γη­τοῦ κυ­ρί­ου ΠΑ­ΝΑ­ΓΙ­Ω­ΤΟΥ ΚΑ­ΡΑ­ΚΑ­ΤΣΟΥ­ΛΗ, μὲ θέ­μα : «Τὸ πρό­βλη­μα τῆς δι­α­χει­ρί­σε­ως τῶν ὑ­δα­τι­κῶν πό­ρων».

 

18ης Ἰ­ου­νί­ου 2002 (49)

:-

Ὁ­μι­λί­α τῆς Κυ­ρί­ας ΝΤΟ­ΡΑΣ ΜΠΑ­ΚΟ­ΓΙ­ΑΝ­ΝΗ, Βου­λευ­τοῦ Α´ Ἀ­θη­νῶν Ν.Δ., Ὑ­πο­ψη­φί­ας Δη­μάρ­χου Ἀ­θη­ναί­ων, μὲ θέ­μα : «Ἡ Ἀ­θή­να μας χθές, σή­με­ρα, αὔ­ρι­ον».

 

25ης Ἰ­ου­νί­ου & 2ας Ἰ­ου­λί­ου 2002 (50-51)

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ κυ­ρί­ου ΝΕ­ΣΤΟ­ΡΑ ΜΑ­ΤΣΑ, Λο­γο­τέ­χνου-Συγ­γ­ρα­φέ­ως, μὲ θέ­μα : «Ἡ πα­ρά­δο­σι ἑ­νὸς ζω­γρά­φου : Θε­ό­φι­λος, ἡ ζω­ντα­νὴ μορ­φὴ τῆς πα­ρα­δό­σε­ως».

 

 

:-

Ὁ­μι­λί­α τοῦ Ροτ. Α­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­ΟΥ ΓΑ­ΒΡΟ­ΓΟΥ, Συμ­βού­λου Ἐ­πεν­δύ­σε­ων, μὲ θέ­μα : «Ἑλ­λη­νι­κὸν Χρη­μα­τι­στή­ρι­ον Ἀ­ξι­ῶν : Μι­ὰ μα­τι­ὰ ἀ­πὸ ἄλ­λη ὀ­πτι­κὴ γω­νί­α».

 

9ης Ἰ­ου­λί­ου 2002 (52)

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­πρα­γμέ­νων πε­ρι­ό­δου 2001-2002 Ροτ. Α­ΘΑ­ΝΑ­ΣΙ­ΟΥ ΚΟ­ΝΤΟ­ΘΑ­ΝΑ­ΣΗ, Προ­έ­δρου Ρ.Ο.Α.

 

 

:-

Χαι­ρε­τι­σμὸς τοῦ ἀ­να­λαμ­βά­νο­ντος Προ­έ­δρου Ροτ. Α­ΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙ­ΟΥ ΠΑ­ΠΑΪ­ΩΑΝ­ΝΟΥ ἐ­πὶ τῇ ἀ­να­λή­ψει τῆς δι­οι­κή­σε­ως 2002-2003.

 

 

:-

Ἀ­πο­λο­γι­σμὸς Πε­ρι­ό­δου 2001-2002.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©