ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα συνεστιάσεων-ὁμιλιῶν ροταριανῆς περιόδου 1939-40...

 
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1980-1990
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1970-1980
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1960-1970
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1960
ΠΕΡΙΟΔΟΣ -1940
ΕΤΟΣ 1933-34 ΕΤΟΣ 1934-35 ΕΤΟΣ 1935-36 ΕΤΟΣ 1936-37 ΕΤΟΣ 1937-38 ΕΤΟΣ 1938-39 ΕΤΟΣ 1939-40
 

Ο­ΜΙ­ΛΙ­ΑΙ

Δη­μο­σι­ευ­θεῖ­σαι εἰς τὸ Βιβλίον Συγκεντρώσεων τοῦ Ρ.Ο.Α.

κα­τὰ τὴν πε­ρί­ο­δον 1939 - 40

Προεδρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ

13 Ὀκτωβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Π. ΚΑΛΔΗ, μὲ θέμα : «Προβλήματα τῆς γενικῆς θεωρίας τοῦ Δικαίου».

 

20 Ὀκτωβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου Κ. ΛΑΜΠΙΚΗ, μὲ θέ­μα : « πόλεμος καὶ διεθνὴς οἰκο­νο­μο­λογία».

 

27 Ὀκτωβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Προέδρου Ρ.Ο.Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ, τ. Ὑπουργοῦ, μὲ θέμα : «Τὰ δη­μο­σιονομικὰ μονοπώλια καὶ ἰδίως τοῦ καπνοῦ ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἅρτι ἐκδοθέντος συγγράμματος τοῦ Δρ. κ. Ι. Κούλη».

 

10 Νοεμβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗ, μὲ θέμα : «Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὰ Ρόταρυ εἰς Νο­ρ­μανδία, Ἀβάνα, Μεξικὸ καὶ Χόλυγουντ τῶν Η.Π.Α.

 

17 Νοεμβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Προέδρου Ρ.Ο.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ, τ. Ὑπουργοῦ, μὲ θέμα : «Περὶ τοῦ νέου νόμου περὶ λαθρεμπορίας».

 

28 Νοεμβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑ­ΜΠΙ­ΚΗ, μὲ θέμα : «Περὶ τοῦ ἔργου τοῦ κυρίου Κ. Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρω­τευ­ούσης, ἰδίως ἀπὸ ἀπόψεως ὑγιεινῆς τῆς πρωτευούσης».

 

22 Δεκεμβρίου 1939

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕ­ΛΙΣ­ΣΗΝΟΥ, Ἰατροδικαστοῦ, μὲ θέμα : « κοι­νωνικὴ ἰατρικὴ εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἐργα­τικῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους».

 

29 Δεκεμβρίου 1939

 

Ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ὁμίλου. Ὁμιλία τοῦ Προέδρου Ροτ. ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ.

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΙΚΗ, μὲ θέμα : «Ἀνασκόπησις τῆς διεθνοῦς ἐμπολέμου οἰκονομίας κατὰ τὸ λῆγον ἔτος».

 

12 Ἰανουαρίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. Ν. ΜΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ, μὲ θέμα : « φυσιολογία τῆς πενθερᾶς».

 

19 Ἰανουαρίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕ­ΚΙΑ­ΡΕΛΛΗ, μὲ θέμα : «Φινλανδία καὶ Φιν­λανδός».

 

26 Ἰανουαρίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗ­ΡΙΑΔΗ, Ἰατροῦ, μὲ θέμα : «Τὸ ῥοταριανὸν ἔργον τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν».

 

2 Φεβρουαρίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΧΑΤΖΗ­ΜΙΧΑΛΗ, μὲ θέμα : «Περὶ ὑποκατα­στά­σεως τῶν πρώτων ὑλῶν».

 

9 Φεβρουαρίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ὑφηγητοῦ Νευρο­λο­γίας-Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, μὲ θέμα : «Περὶ πολέμου καὶ πολε­μι­κῆς ψυχώσεως».

 

23 Φεβρουαρίου 1940

 

Ἑορτασμὸς τῆς 35ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς συ­στάσεως τοῦ πρώτου Ροταριανοῦ Ὁμίλου ἐν Σικάγῳ

 

1 Μαρτίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΛΟΥ­ΛΑ­ΚΑΚΗ, μὲ θέμα : « Ἀετιδεύς».

 

8 Μαρτίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΑ­ΔΕΛ­ΦΕΩΣ, μὲ θέμα : «40 χρόνια καλλι­τε­χνικῆς ζωῆς τοῦ Ροτ. Ἐπαμεινώνδα Θωμό­που­λου, Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Σχολῆς Κα­λῶν Τεχνῶν».

 

15 Μαρτίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑ­ΜΠΙΚΗ, μὲ θέμα : «Πόλεμος καὶ πετρέ­λαιον».

 

29 Μαρτίου 1940

 

Ἑορτασμὸς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Ἀπονομὴ τοῦ «Βραβείου Εἰρήνης» τοῦ Ρ.Ο. Ἀθηνῶν εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις «Ἐργαστήριον τῶν Ἀπόρων Γυναικῶν» καὶ «Λύκειον τῶν Ἑλληνίνων».

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΙΝΩΑ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΗ, μὲ θέμα : «Βιομηχανία ἐν Ἑλλάδι».

 

5 Ἀπριλίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Κυρίου ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΙΟΥ­ΣΗ, Δικηγόρου, μὲ θέμα : « Ἀκαδημαϊκὸς καὶ Καθηγητὴς Ροτ. Ἀνδρέας Ἀνδρεάδης».

 

12 Ἀπριλίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Προέδρου Ρ.Ο.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ, τ. Ὑπουργοῦ, μὲ θέμα : «Εἰς μνήμην τῆς Βασιλίσσης τῶν Ἑλλήνων Ὄλγας».

 

19 Ἀπριλίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΦΡΙΞΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, μὲ θέμα : «Ἐπιστήμη καὶ Τέχνη».

 

10 Μαΐου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΣΜΑ­ΖΟ­ΓΛΟΥ, Δικηγόρου, μὲ θέμα : «Περὶ νεωτά­της νομοθεσίας καὶ κυρίως περὶ τοῦ νέου ἀστικοῦ κώδικος».

 

17 Μαΐου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑ­ΡΙ­ΝΟΥ, μὲ θέμα : «Περὶ διατροφῆς καὶ τροφί­μων».

 

29 Μαΐου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΜΑΚΗ ΓΙΑΝ­ΝΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ, Διευθυντοῦ Ἀεριόφωτος, μὲ θέμα : «Περὶ τῶν παραγώγων τοῦ ἄν­θρα­κος».

 

7 Ἰουνίου 1940

 

Ὁμιλία τοῦ Ροτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑ­ΡΙ­ΝΟΥ, μὲ θέμα : «Περὶ διατροφῆς καὶ τρο­φίμων» (2ον μέρος).

 

21 Ἰουνίου 1940

 

Ὁμιλιά τοῦ Ροτ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΙΟΥΣΗ, μὲ θέμα : «Ἀφανεῖς προσωπικότητες».

 

28 Ἰουνίου 1940

 

Ἀλλαγὴ Ἡγεσίας Δ.Σ. Ρ.Ο. Ἀθηνῶν

 

Περίοδος θερινῶν γευμάτων (μὴ ὑποχρεωτικῶν καὶ ἄνευ ὁμιλητοῦ)

12 Ἰουλίου ἕως 29 Σεπτεμβρίου 1940

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©