ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Δράση "Πιο καθαρή Αθήνα"...

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΡΕΚΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2010
ΚΑΘΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2010
ΕΚΕΔΙ 2011-12

Μεταξὺ τῶν δραστηριοτήτων καὶ τοῦ κοινωνικοῦ προγράμματος τοῦ Ὁμίλου μας, πε­ριλαμβάνεται καὶ ἡ προστασία τοῦ περι­βάλ­λο­ντος καὶ κυρίως ἡ αἰσθητικὴ ἀναβάθμισις τῆς πόλεώς μας, τῶν Ἀθηνῶν.

Εἰς το πλαίσιο αὐτό, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Ὁμίλου μας κατὰ τὴν παρελ­θοῦσα ροταριανὴ χρονιά, μετὰ ἀπὸ πρότασι τοῦ τότε Προέδρου Δρ. Βασιλείου Βάρσου, ἐνέ­κρινε τὴν ἀγορὰ 15 εἰδικῶν ἐπιστήλιων διπλῶν σταχτοδοχείων ἐξωτερικοῦ χώρου διὰ νὰ τὰ προ­σφέρη στὸν Δῆμο Ἀθηναίων, ὥστε νὰ ἐγκα­τα­σταθοῦν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Διονυσίου Ἀρεο­πα­γίτου, κάτω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Βράχο τῆς Ἀκρο­πό­λεως. Τὸ συνολικὸν κόστος ἀγορᾶς τῶν στα­χτοδοχείων αὐτῶν ἀνῆλθε εἰς τὰ 2.000 εὐρώ.  Ἡ Δημαρχιακὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κατὰ τὴν συνεδρίασί της τῆς 6ης Ἰου­λίου 2010 ἐνέκρινε μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 2397/6-7-2010 Πρᾶξι τὴν δωρεὰν τοῦ Ὁμί­λου μας. Μετὰ καὶ τὴν σχετικὴν συνεννόησιν μὲ τὴν ἁρμόδια Διεύθυνσι Καθα­ριό­τητος τοῦ Δήμου Ἀθηνῶν, τὰ 15 σταχτοδοχεῖα ἐγκατεστάθησαν πρὸς τὰ τέλη τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου καθ’ὅλον τὸ μῆκος τῆς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου. Στὶς 11 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Παρασκευή, ὁ Πρόεδρός μας Ἀθανάσιος Κοντοθανάσης μὲ λοιπά μέλη τοῦ Ὁμίλου μας, συναντήθηκαν μὲ τὸν νέον Ἀντι­δή­μαρχον Καθαριότητος κύριον Ἀνδρέαν Βαρελᾶν, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, ὅπου καὶ τραβήχθηκαν οἱ ἀπαραίτητες φωτογραφίες. Μὲ ἰδιαί­τερη χαρὰ διεπιστώθη ἀπὸ ὅλους ὅτι οἱ διερχόμενοι ἐπὶ τῆς ὁδοῦ χρησιμοποιοῦν τὰ στα­χτοδοχεῖα, καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο, ποὺ ἀποδεικνύει τόσον τὴν εὐαισθησία τῶν πολιτῶν, ὅσον καὶ τὴν σωστὴ ἀπόφασι καὶ ἐπιλογὴ τοῦ Ὁμίλου μας νὰ τοποθετηθοῦν τὰ σταχτοδοχεῖα σ’αὐτὸν τὸν ἱστορικὸ καὶ τουριστικὸ συγχρόνως δρόμο. Ἐν συνεχείᾳ, ο Ἀντιδήμαρχος κ. Α. Βαρελᾶς ἐνημερώθηκε γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Ὁμίλου μας καὶ συγχρόνως μᾶς ἐνημερώσε ὁ ἴδιος γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ Δήμου, κυρίως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν τομέα τῆς καθαριότητος καὶ τὶς ἐνέργειες στὶς ὁποῖες προβαίνει ἡ ἁρμόδια Ὑπηρεσία.

Τὰ σταχτοδοχεῖα, τὰ ὁποῖα φέρουν τὸ σῆμα τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τὴν φρᾶσι «Δωρεὰ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν» καὶ «Donation Rotary Club Athinai» τοποθετήθηκαν στὰ ἑξῆς σημεῖα : Δύο ἑκατέρωθεν τῆς εἰσόδου τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως, δύο ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδον τοῦ Ἡρωδείου, τρία στὰ σημεῖα εἰσόδου πρὸς τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τὰ ὑπόλοιπα σὲ διάφορα ἄλλα ἐμφανῆ σημεῖα ἐπὶ τῆς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου. 

 

Στον παραπάνω χάρτη, τὸ εἰδικὸ σύμβολο δηλώνει τὴν τοποθεσία τοῦ κάθε σταχτοδοχείου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτῆς ἐπὶ τῆς Λεωφ. Ἀμαλίας μέχρι τὸ τέλος τῆς ὁδοῦ (ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἑστιατόριον «Διόνυσος»)

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©