ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Το Διεθνές Ρόταρυ

 
 

Τὶ εἶναι τὸ Ρόταρυ

Τό Ρό­τα­ρυ ἀ­πο­τε­λεῖ μίαν παγ­κό­σμια ὀρ­γά­νω­σιν ἀν­δρῶν καί γυ­ναι­κῶν δι­α­φό­ρων ἐ­παγ­γελ­μά­των καί ἀ­πα­σχο­λή­σε­ων, οἱ ὁ­ποῖ­οι θε­ω­ροῦν τό ἰ­δε­ῶ­δες τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν, τό­σον ἀ­το­μι­κῶς ὅ­σον καί συλ­λο­γι­κῶς, ὡς θε­μέ­λιον τῆς ἐ­πι­τυ­χί­ας καί τῆς εὐ­τυ­χί­ας εἰς τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν καί κοι­νω­νι­κήν τους ζω­ή. Εἰς τὰ πλαίσια τοῦ Ρό­τα­ρυ, ἡ ἐκ­δή­λω­σις ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος διά τόν συ­νάν­θρω­πον θε­ω­ρεῖ­ται ὡς βά­σις τῆς ἐν­νοί­ας τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν, ἡ δέ προ­σφο­ρά χρη­σί­μων ὑ­πη­ρε­σι­ῶν πρός αὐ­τόν ὡς ἔκ­φρα­σίς της. Ἡ ἐκδήλωσις ἐνδιαφέροντος καὶ ἡ προσφορὰ συ­νι­στοῦν ἀπὸ κοινοῦ τό ρο­τα­ρια­νόν ἰ­δε­­δες τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν.

 

Προ­έ­λευ­σις καί ἐπέκτασις τοῦ Ρό­τα­ρυ

Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος ἱδρύθη εἰς τό Σι­κᾶ­γον τῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν τῆς Ἀ­με­ρι­κῆς εἰς τάς ἀρ­χάς τοῦ 20οῦ αἰ­ῶ­νος, τό ἔ­τος 1905, ἀ­πό τόν δικηγόρον Πώλ Χάρ­ρις (Paul Harris). Τήν 23ην Φε­βρου­α­ρί­ου 1905 ἔ­λα­βε χώ­ραν ἡ πρώ­τη συ­νε­στί­α­σις τοῦ Ρο­τα­ρια­νοῦ Ὁ­μί­λου Σι­κά­γου, τοῦ πρώτου Ροταριανοῦ Ὁμίλου καί οὕ­τω ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη ὁ πυ­ρήνας διά τοὺς χι­λιά­δας Ὁ­μί­λους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀναπτύχθηκαν καὶ λειτουργοῦν σήμερα εἰς ὁ­λό­κλη­ρον τόν κό­σμον. Ἡ ὀργάνωσις ὠνομάσθη «R­o­t­a­ry» ἀπὸ τὴν λέξι “rotation”, ποὺ σημαίνει ἐκ περιτροπῆς, ἐπειδὴ εἰς τήν ἀρ­χήν τά μέ­λη συ­ναν­τῶν­το ἐκ πε­ρι­τρο­πῆς εἰς τόν τό­πον ἐρ­γα­σί­ας των. Ἀ­πό τό Σι­κᾶ­γον, τό Ρό­τα­ρυ ἐξαπλώθη ταχύτατα καί εἰς ἄλ­λες πό­λεις τῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν. Ὁ δεύ­τε­ρος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος ἱ­δρύ­θη εἰς τὸ Σὰν Φραντσῖσκο τῆς Καλλιφόρνιας τό 1908. Τό 1910 ὑ­πῆρ­χαν 16 Ὅ­μι­λοι εἰς τὶς Ἡ­νω­μέ­νες Πο­λι­τεῖ­ες, οἱ ὁ­ποῖες ἵ­δρυ­σαν τό­τε τήν «Ἐ­θνι­κήν Ἕ­νω­σιν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων». Δύ­ο ἔ­τη ἀργότερα, ἱ­δρύ­θη ἡ «Δι­ε­θνής Ἕ­νω­σις Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων» διά τῆς χο­ρη­γή­σε­ως τῆς Χάρτας Ἀ­να­γνω­ρί­σε­ως εἰς Ρο­τα­ρια­νούς Ὁ­μί­λους, ποὺ ἱδρύθηκαν εἰς τὸν Κα­να­δᾶν, τὴν Ἀγ­γλί­αν καί τὴν Ἰρ­λαν­δί­αν. Τό 1922 ἡ Διεθνὴς Ἕνωσις μετωνομάσθη σὲ «Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ», ὀνομασία τὴν ὁποίαν διατηρεῖ μέχρι σήμερα. Ὁ Πώλ Χάρ­ρις δι­ε­τέ­λε­σε ὁ πρῶ­τος Πρό­ε­δρος τῆς ὀρ­γα­νώ­σε­ως καί τό 1947, ὅ­ταν ἀπεβίωσε, ἦ­το Ἐπί­τι­μος Πρό­ε­δρος τοῦ Δι­ε­θνοῦς Ρό­τα­ρυ. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος ἐ­κτός τῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν ἱδρύθη εἰς τὸ W­i­n­n­i­p­eg τοῦ Κα­να­δᾶ τό 1910. Ὁ πρῶ­τος Ὅ­μι­λος ἐ­κτός Βο­ρεί­ου Ἀ­με­ρι­κῆς ἱ­δρύ­θη τό 1911 εἰς τὸ Δου­βλῖ­νον τῆς Ἰρ­λαν­δί­ας. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος τῆς Ἀ­σί­ας ἱ­δρύ­θη τό 1919 εἰς Μα­νί­λαν τῶν Φι­λιπ­πί­νων. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τήν Ἠ­πει­ρω­τι­κήν Εὐ­ρώ­πην ἱ­δρύ­θη τό 1920 εἰς τὴν Μα­δρί­την τῆς Ἱσπα­νί­ας. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τήν Ἀ­φρι­κήν ἱ­δρύ­θη τό 1921 εἰς τό Γι­ο­χά­νεσ­μπουρ­γκ τῆς Νο­τι­ο­α­φρι­κα­νι­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τήν Αὐ­στρα­λί­αν ἱ­δρύ­θη τό 1921 εἰς τήν Μελ­βούρ­νην. Ὁ πρῶ­τος Ρο­τα­ρια­νός Ὅ­μι­λος εἰς τὴν Βαλκανικὴν χερσόνησον καὶ τὴν ἐγγὺτερη Μέση Ἀνατολὴ ἱ­δρύ­θη εἰς τήν Ἑλ­λά­δα (Ἀ­θῆ­ναι) τό 1928. Εἶναι ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν.

 

Ὁ Ροταριανός Ὅμιλος

 Μὲ τὴν ἵδρυσι ἑνὸς Ροταριανοῦ Ὁμίλου, ἡ πόλις ὅπου ἔχει ἱδρυθεῖ ὁ Ὅμιλος, συνδέεται ἀμέσως μὲ μία παγκόσμια ἁλυσσίδα πόλεων καὶ περιοχῶν ὅπου λειτουργοῦν Ροταριανοὶ Ὅμιλοι. Ἡ σύν­δε­σις αὐτὴ ὅ­λων τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων εἰς μί­α δι­ε­θνῆ ὀρ­γά­νω­σιν, τά ἰ­σορ­ρο­πη­μέ­να προ­γράμ­μα­τα δρά­σε­ως τῶν Ὁ­μί­λων, ἡ ισχυ­ρὴ οἰ­κο­νο­μι­κή των θέ­σις καί ὁ μο­να­δι­κός τρό­πος ἐ­πι­λο­γῆς τῶν με­λῶν, προσ­δί­δουν εἰς τούς Ρο­τα­ρια­νούς Ὁ­μί­λους τό στοι­χεῖ­ον τῆς μο­νι­μό­τη­τος καί τῆς στα­θε­ρό­τη­τος.

 

Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ

 Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ εἶ­ναι ὁ σύν­δε­σμος ὅλων τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων, ποὺ λειτουργοῦν εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Ἡ κεν­τρι­κὴ του διοίκησις συν­το­νί­ζει τήν δρᾶ­σιν ὅ­λων τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων καί ὑ­πο­βο­η­θεῖ τὴν δρᾶσίν των σὲ μία ὁμοιόμορφη βάσι καί τήν ἐ­φαρ­μο­γήν τοῦ ἰ­δε­ώ­δους τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν εἰς τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν καί κοι­νω­νι­κήν των ζω­ήν. Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ δι­οι­κεῖ­ται ἀπὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκ 14 ρο­τα­ρια­νῶν ἐ­κλε­γο­μέ­νων κα­τά τά ἐ­τή­σια Παγκόσμια Συ­νέ­δρια τῆς Ὀρ­γα­νώ­σε­ως. Τό Δι­ε­θνές Ρό­τα­ρυ ἔ­χει τήν ἕ­δραν του εἰς τὶς Ἡ­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες καθὼς καὶ  περιφερειακὰ κέντρα εἰς τὴν Εὐρώπην, Νότιον Ἀμερικὴν, Ἀσίαν καὶ Αὐστραλίαν διὰ τὴν πιὸ ἄμεση ἐξυπηρέτησιν τῶν Ὁμίλων καὶ τῶν Ροταριανῶν.

 

Τό πρό­γραμ­μα καὶ οἱ σκοποὶ τοῦ Ρό­τα­ρυ

 Τό Πρό­γραμ­μα τοῦ Ρό­τα­ρυ συ­νο­ψί­ζε­ται εἰς τούς σκο­πούς του, οἱ ὁ­ποῖ­οι συ­νί­σταν­ται εἰς τήν ἐν­θά­ρυν­σιν καί τήν καλ­λι­έρ­γειαν τοῦ ἰ­δα­νι­κοῦ τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ πλη­σί­ον, τήν ὁ­ποί­αν τό Ρό­τα­ρυ θε­ω­ρεῖ ὡς τήν βά­σιν πά­σης ἐν­τί­μου ἐρ­γα­σί­ας. Εἰ­δι­κώ­τε­ρα, τό Ρό­τα­ρυ ἀ­πο­βλέ­πει εἰς τό νά ἐν­θαρ­ρύ­νη καί καλ­λι­ερ­γή­σει:

Πρῶ­τον. Τήν ἀ­νά­πτυ­ξιν προ­σω­πι­κῶν σχέ­σε­ων με­τα­ξύ τῶν με­λῶν του, κα­τά τρό­πον τέτοιον, ὥστε νὰ δη­μι­ουρ­γοῦν­ται εὐ­και­ρί­αι πρός ἐ­ξυ­πη­ρέ­τη­σιν τοῦ γε­νι­κοῦ συμ­φέ­ρον­τος.

Δεύ­τε­ρον. Τήν ἐ­φαρ­μο­γήν ὑ­ψη­λῶν ἠ­θι­κῶν ἀρ­χῶν κα­τά τήν ἄ­σκη­σιν κάθε ἐ­παγ­γέλ­μα­τος, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­σιν τῆς ἀρ­χῆς ὅ­τι κά­θε ὠ­φέ­λι­μος ἀ­πα­σχό­λη­σις εἶ­ναι ἀ­ξι­ο­πρε­πής καί τήν ἀπὸ κάθε  Ρο­τα­ρια­νὸν ἐ­ξύ­ψω­σιν τοῦ ἠ­θι­κοῦ ἐ­πι­πέ­δου τῆς ἐρ­γα­σί­ας του διά τῆς χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­ως αὐτῆς ὡς μέ­σου ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ κοι­νω­νι­κοῦ συ­νό­λου.

Τρί­τον. Τήν ἐ­φαρ­μο­γήν ἀπὸ κάθε Ρο­τα­ρια­νὸν τοῦ ἰ­δα­νι­κοῦ τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως εἰς τήν προ­σω­πι­κήν, τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν καί τήν κοι­νω­νι­κήν του ζω­ήν, καί

Τέ­ταρ­τον. Τήν δι­ε­θνῆ ἀ­μοι­βαί­αν κα­τα­νό­η­σιν, τήν ἐ­πί­δει­ξιν κα­λῆς θε­λή­σε­ως καί τήν ἐ­πι­δί­ω­ξιν τῆς εἰ­ρη­νι­κῆς δι­α­βι­ώ­σε­ως, διά τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας καί δι­α­τη­ρή­σε­ως ἀ­νά τόν κό­σμον ἐγ­καρ­δί­ων σχέ­σε­ων με­τα­ξύ ἐκ­προ­σώ­πων δι­α­φό­ρων ἐ­παγ­γελ­μά­των, διά τοῦ ἰ­δα­νι­κοῦ τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ πλη­σί­ον.

 

Τό Ρό­τα­ρυ αγκαλιάζει όλους. Δέν ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ὑ­πο­κα­τα­στή­ση ἤ νὰ ἀ­να­μι­χθῆ εἰς οἱ­αν­δή­πο­τε θρη­σκευ­τι­κήν ἤ πο­λι­τι­κήν ὀρ­γά­νω­σιν. Θε­ω­ρεῖ ὡς δε­δο­μέ­νον ὅ­τι τό πρό­γραμ­μά του εὑ­ρί­σκε­ται ἐν ἁρ­μο­νί­ᾳ μετὰ τῶν διαφόρων θρη­σκευ­τι­κῶν δογ­μά­των καί δέν ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τὶς πο­λι­τι­κάς πε­ποι­θή­σεις τῶν με­λῶν του. Πι­στεύ­ει, ἀν­τι­θέ­τως, ὅ­τι ὁ Ρο­τα­ρια­νός πρέ­πει νά πα­ρα­μέ­νη πι­στός εἰς τήν θρη­σκεί­αν του καί νο­μι­μό­φρων πο­λί­της τῆς χώ­ρας του.

 

Τό Ρό­τα­ρυ ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη ἀ­πό τήν κοι­νω­νι­κήν δί­ψαν τῶν ἀν­θρώ­πων, οἱ ὁ­ποῖ­οι αἰ­σθά­νον­ται ἐ­πι­τα­κτι­κήν τήν ἀ­νάγ­κην νὰ ἀ­πο­κτή­σουν τήν θαλ­πω­ρήν τῆς φι­λί­ας καί τῆς συναδελφώσεως. Ἀ­πό τήν ἁ­πλῆν αὐ­τήν ἀρ­χήν ἐ­ξε­κί­νη­σαν τά ρο­τα­ρια­νά ἰ­δε­ώ­δη τῆς φι­λί­ας, τῆς συ­να­δελ­φώσεως καί τῆς ἀλ­λη­λο­ε­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως, διά νά ἐ­ξα­πλω­θοῦν τα­χύ­τα­τα εἰς ὅ­λες τὶς ἠ­πεί­ρους. Τά ἰ­δε­ώ­δη, αὐ­τά ἔ­χουν γί­νει δε­κτά ἀ­πό ἄ­το­μα ποὺ ἀνήκουν εἰς ὅ­λες σχε­δόν τὶς ἐ­θνι­κό­τη­τες καί μέ δι­α­φό­ρους πο­λι­τι­κὲς καί θρη­σκευ­τι­κὲς πε­ποι­θή­σεις.

 

Tὸ σύνθημα τοῦ Ρόταρυ

            «Πρώτιστον τὸ Ὑπηρετεῖν» (Service Above Self). Ἀποτελεῖ τὸ μόνιμον σύνθημα τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ ἐξηγεῖ κατὰ τὸν καλύτερον τρόπον τὸν σκοπὸν ὑπάρξεως του: Τὴν παροχὴ βοήθειας πρὸς τὸν ἔχοντα ἀνάγκην συνάνθρωπον. 

 

Τό ἔμβλημα τοῦ Ρόταρυ

          Τὸ ἔμβλημα τοῦ Ρόταρυ εἶναι ὁ ὀδοντωτὸς τροχός, ὁ ὁποῖος ἀποτε­λεῖ­ται ἀπὸ 6 ἀκτῖνες μὲ 24 ὀδόντας καὶ τὴν σφῆνα εἰς τὸ κέντρον αὐτοῦ. Τὰ ἐπίσημα χρώματα τοῦ ἐμβλήματος εἶναι τὸ μπλέ, τὸ ὁποῖον συμβολίζει τὸν διε­θνῆ χαρακτῆρά του, καὶ τὸ χρυσό, τὸ ὁποῖον συμβολίζει τὴν ποιότητα καὶ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδον ἐξυπηρετήσεως.  

 

 

Πλαί­σιον δρά­σε­ως

 Ὀ­λί­γον με­τά τήν ἵ­δρυ­σιν τοῦ πρώ­του Ὁ­μί­λου, κα­τέ­στη προ­φα­νές ὅ­τι τό Ρό­τα­ρυ θὰ μποροῦσε νά ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­ση εὐ­ρυ­τέ­ρους σκο­πούς ἀπὸ ἐκείνους τούς ὁ­ποί­ους ἔ­θε­σεν ἀρ­χι­κῶς ὡς στό­χους του, δη­λα­δή τήν προ­ώ­θη­σιν τῆς κα­τα­νο­ή­σε­ως καί τήν συ­να­δέλ­φω­σιν με­τα­ξύ ἐκ­προ­σώ­πων δι­α­φό­ρων ἐ­παγ­γελ­μά­των καί ἀ­πα­σχο­λή­σε­ων. Σὲ σύντομο χρονικὸν διάστημα, τό Ρό­τα­ρυ ἀ­πέ­βη οὐ­σι­ώ­δης πα­ρά­γων εἰς τήν προ­ώ­θη­σιν καί ἐ­φαρ­μο­γήν πολ­λῶν καί ποι­κί­λων σχε­δί­ων, μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τήν ἐ­πι­δί­ω­ξιν βελ­τι­ώ­σε­ως τῆς κοι­νω­νι­κῆς ζω­ῆς, ὄχι μόνον εἰς τὶς ἀνεπτυγμένες ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες. Μα­ζί μέ τήν τα­χεῖ­α δι­ά­δο­σιν τῶν ρο­τα­ρια­νῶν ἰ­δε­ω­δῶν, τῆς φι­λί­ας καί ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τοῦ πλη­σί­ον εἰς τὶς περισσότερες χῶρες τοῦ κό­σμου, κα­τέ­στη προ­φα­νές ὅ­τι τό Ρό­τα­ρυ μποροῦσε ν’ ἀ­πο­τε­λέ­ση ἰ­σχυ­ρόν πα­ρά­γον­τα διά τήν ἀ­νά­πτυ­ξιν τῆς δι­ε­θνοῦς κα­λῆς θε­λή­σε­ως, τῆς κατανοήσεως καὶ τῆς προωθήσεως τῆς εἰρήνης. Οὕ­τω, διά τοῦ παγ­κο­σμί­ου συν­δέ­σμου ἐκ­προ­σώ­πων ποι­κί­λων ἐ­παγ­γελ­μά­των καί ἀ­πα­σχο­λή­σε­ων, ποὺ ἔχουν ὡς κοι­νόν ἀν­τι­κει­με­νι­κόν σκο­πόν τήν ἀ­φο­σί­ω­σιν εἰς τό ἰ­δε­ῶ­δες τοῦ Ὑ­πη­ρε­τεῖν, τό Ρό­τα­ρυ ἐ­πι­δι­ώ­κει, μέσα ἀπὸ τὸ μεγάλο σὲ μέγεθος ἀνθρωπιστικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ του ἔργο, τήν ἐν­θάρ­ρυν­σιν καί προ­α­γω­γήν τοῦ πνεύ­μα­τος κα­λῆς θε­λή­σε­ως, κα­τα­νο­ή­σε­ως καί φι­λί­ας, ὄ­χι μό­νον με­τα­ξύ τῶν με­λῶν του ἀλ­λά καί με­τα­ξύ τῶν λα­ῶν ὅ­λων τῶν χω­ρῶν τοῦ κό­σμου.

 

Δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τῶν Ρο­τα­ρια­νῶν Ὁ­μί­λων

 Ἀνεξαρτήτου τῆς χώρας εἰς τὴν ὁποίαν λειτουργοῦν καὶ δραστηριοποιοῦνται οἱ Ροταριανοὶ Ὅμιλοι, ἡ δρᾶσίς των ἀποβλέπει εἰς τὴν ἐπίτευξι τῶν ἴδιων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν. Οἱ Ροταριανοὶ συ­ναν­τῶν­ται μία φορὰ ἑβδομαδιαίως (βασική καταστατική λειτουργία ἑνός Ὁμίλου) εἰς συ­νε­στί­α­σιν, εἴ­τε τό πρωΐ, εἴτε τὸ με­ση­μέ­ρι εἴ­τε τό βρά­δυ.

Ἡ δρᾶ­σις των, ὅ­μως, ἐ­κτεί­νε­ται πο­λύ πέ­ραν αὐ­τῶν τῶν συ­νε­στι­ά­σε­ων. Οἱ Ρο­τα­ρια­νοί εὑ­ρί­σκουν πολλοὺς τρό­πους διά νὰ ἀ­σχο­λοῦν­ται κα­τά τρό­πον ἐ­πω­φε­λῆ πρὸς τήν κοι­νω­νί­αν, τό­σον συλ­λο­γι­κῶς ὅ­σον καί ἀ­το­μι­κῶς.

Οὕτω, μετέχουν ἐνεργῶς εἰς πολλὰς ἐκδηλώσεις εἰς τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτιστικῆς δράσεως μὲ τὴν δημιουργίαν καὶ ἐφαρμογὴν προγραμμάτων, ὅπως ἐκπαιδευτικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ προγράμματα, τόσο σὲ τοπικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδον ὅσον καὶ σὲ διεθνές.

Τέ­λος, εἰς ὁ­λό­κλη­ρον τόν κό­σμον, οἱ Ρο­τα­ρια­νοί δι­α­φό­ρων ἐ­θνι­κο­τή­των ἐρ­γά­ζον­ται ἀ­πό κοι­νοῦ, εἴ­τε ἀ­το­μι­κῶς εἴ­τε ὡς μέ­λη τῶν Ὁ­μί­λων των, διὰ τὴν προ­ώ­θη­σιν τῆς παγ­κο­σμί­ου εἰ­ρή­νης καί τῆς διεθνοῦς κα­τα­νο­ή­σε­ως.

Τὸ 1945, εἰς τὴν Συνδιάσκεψιν διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Χάρτας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν συμμετεῖχε 45μελὴς ἀντιπροσωπεία τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Stetinious, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ο.Η.Ε εἰς τὸ Σὰν Φραντσῖσκο ἐν σχέσει πρὸς τὴν συμβολὴν τῶν Ροταριανῶν : «Ἡ πρόσκλησις τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὸ Συνέδριον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὡς Σύμβουλος, δὲν ἦτο μόνον ἁπλῆ χειρονομία καλῆς θελήσεως πρὸς ἕνα μεγάλον Ὀργανισμόν, ἦτο μία ἁπλῆ ἀναγνώρισις τοῦ πρακτικοῦ ρόλου, τὸν ὁποῖον ἔπαιξαν τὰ μέλη τῶν Ρόταρυ καὶ τὸν ὁποῖον ρόλον θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ παίζουν εἰς τὴν κατανόησιν μεταξὺ τῶν Ἐθνῶν. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ρόταρυ ἦσαν ἀπαραίτητοι εἰς τὸ Σὰν Φραντσῖσκο καὶ συνέβαλαν μεγάλως εἰς τὴν ἐκπόνησιν αὐτοῦ τούτου τοῦ Καταστατικοῦ, ἰδίως εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Οἰκονομικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Συμβουλίου».  Ἡ συνεργασία μεταξὺ τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τῆς Unesco (Ἐκπαιδευτική, Ἐπιστημονικὴ καὶ Πολιτιστικὴ Ὀργάνωσις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν) ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ 1943, εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ Λονδίνου, ὅπου προωθήθηκαν οἱ διεθνεῖς πολιτιστικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἀνταλλαγές. Ἡ συνδιάσκεψις αὐτή, τὴν ὁποίαν παρηκολούθησαν ὑπουργοὶ παιδείας καὶ παρατηρητὲς ἀπὸ ὁλόκληρον τὸν κόσμον προεδρεύοντος τοῦ τότε Προέδρου τοῦ Δ.Ρ, ἀπετέλεσε τὸν προπομπὸ διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Unesco τὸ 1946.

Ἕνα μόνιμον χρηματοδοτικὸν ταμεῖον, τὸ ὁποῖον ἐγκαινίασαν οἱ Ροταριανοὶ τὸ 1917, ὡδήγησε εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος τὸ 1928. Μὲ τὸν θάνατον τοῦ Paul Harris τὸ 1947, οἱ Ροταριανοὶ προσέφεραν δωρεὲς εἰς τὴν μνήμην του. Συγκεντρώθηκε τὸ ποσὸν τῶν δύο ἑκατομμυρίων δολλαρίων, δημιουργῶντας ἔτσι τὸ πρῶτο πρόγραμμα τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος, τὶς γνωστὲς Πρεσβευτικὲς Ὑποτροφίες. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος εἶναι νὰ καταστήση τοὺς Ροταριανοὺς ἱκανοὺς νὰ προάγουν τὴν παγκόσμια κατανόησι, τὴν καλὴ θέλησι καὶ τὴν εἰρήνη μέσα ἀπὸ τὴν βελτίωσι τῆς ὑγείας, τὴν ὑποστηρίξι τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς φτώχειας. Εἶναι ἕνας μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, ὑποστηριζόμενος ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἐθελοντικὲς εἰσφορὲς Ροταρανῶν καὶ φίλων τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ μοιράζονται τὸ ὅραμα ἑνὸς καλύτερου κόσμου.

Τὸ 1985 τὸ Ρόταρυ προχώρησε σὲ μιὰ ἱστορικὴ πρωτοβουλία, τὸν ἐμβολιασμὸν ὅλων τῶν παιδιῶν κατὰ τῆς πολυομμυελίτιδος. Μέσῳ τοῦ προγράμματός του PolioPlus καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωσι Ὑγείας, τὴν Unesco καὶ τὰ Κέντρα Ἐλέγχου καὶ Προλήψεως Ἀσθενειῶν καθὼς καὶ μὲ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις καὶ μὲ κυβερνήσεις κρατῶν, τὸ Ρόταρυ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἰδιωτικὸς φορέας εἰς τὴν παγκόσμια ἐκστρατεία διὰ τὴν ἐκκρίζωσιν τῆς πολυομμυελί­τιδος. Οἱ Ροταριανοὶ ἔχουν παρωτρύνει ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐθελοντῶν διὰ τὴν ἐμβολιασμὸν πλέον τοῦ ἑνὸς δισεκατομμυρίου παιδιῶν καὶ ἔχει διατεθεῖ ποσὸν πλέον τοῦ μισοῦ δισεκατομμυρίου δολλαρίων. Σήμερα, ὁ ἰὸς ἔχει ἐξαλειφθῆ κατὰ 99% καὶ ἐνδημεῖ μόνον σὲ τέσσερις χῶρες.

 Τὸ 2005 τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἑώρτασε τὸ Ἰωβηλαῖόν του, τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσί του. Μετὰ τὴν ἀλλαγὴν τῆς πολιτικῆς καὶ κυβερνητικῆς καταστάσεως εἰς τὴν κεντρικὴν καὶ ἀνατολικὴν Εὐρώπην καὶ Ρωσσίαν, ἱδρύθηκαν καὶ ξαναλειτούργησαν Ροταριανοὶ Ὅμιλοι καὶ ἐντὸς τοῦ 2006 ἐξεκίνησαν τὴν λειτουργίαν τους δύο ὑπὸ δοκιμὴν Ροταριανοὶ Ὅμιλοι εἰς τὸ Πεκῖνο καὶ τὴν Σαγκάη τῆς Κίνας. Σήμερα, τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἀριθμεῖ περὶ τὰ 1,2 ἑκατομμύρια μέλη σὲ 32.462 Ὁμίλους, ποὺ λειτουργοῦν σὲ 168 χῶρες. Τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἐκδίδει τὸ μηνιαῖον ἐπίσημον περιοδικὸν του, μὲ τίτλο «The Rotarian» καὶ τὴν τριμηνιαία ἐφημερίδα «Rotary World» εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἐπίσημα περιφερειακὰ περιοδικὰ, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους ροταριανὲς περιφέρειες καὶ τὸ κάθε ἕνα εἰς τὴν δικὴ του γλῶσσα. Εἰς τὸν 21ον αἰῶνα, τὸ Ρόταρυ συνεχίζει νὰ ἀντιμετωπίζη τὶς συνεχεῖς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, ἐπεκτείνοντας τὶς προσπάθειές του σὲ κοινωνικὰ θέματα ὅπως εἶναι τὸ περιβάλλον, ὁ ἀναλφαβητισμός, ἡ πεῖνα καὶ τὰ ἐγκαταλελειμένα παιδιά.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθῆτε τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ, διὰ νὰ ἔχετε μία πλήρη καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωσι σχετικὰ μὲ τὴν δομή, τὴν  λειτουργίαν καὶ τὸ πλούσιον ἀνθρωπιστικὸν ἔργον του : www.rotary.org.       

                                                                                                                                          

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©