ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης του πυρόπληκτου Δήμου Πηνείας...

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΡΕΚΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2010
ΚΑΘΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2010
ΕΚΕΔΙ 2011-12

ΣΚΟΠΟΣ :   Ἐνίσχυσις Πυρόπληκτου Δήμου Πηνείας

ΣΤΟΧΟΣ :    Προσφορὰ μηχανογραφικοῦ ἐξοπλισμοῦ, ὕψους 8.500 εὐρώ

ΧΟΡΗΓΟΙ : Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν καὶ Ὅμιλος Ροταράκτ Ἀθηνῶν

 

 

Ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν στὰ πλαίσια τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἀν­θρωπιστικοῦ ἔργου του, ποὺ συνεχίζεται ἀδιάλειπτα ἐπὶ 82 χρόνια ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του τὸ 1928, ἀπε­φάσισε νὰ συνδράμει στὶς συλ­λο­γικὲς προσπάθειες, ποὺ κατα­βάλ­λονται ἀ­πὸ διαφόρους φο­ρεῖς, ἀλλὰ καὶ ἄτομα, στὴν πυ­ρόπληκτη περιοχὴ τοῦ Δήμου Πη­νείας, στὴν Ἠλεία τῆς Πελο­ποννήσου. Ὁ Δῆμος Πηνείας κα­λύπτει μιὰ γεωγραφικὴ περιοχὴ 148.000 περίπου στρεμμάτων μὲ 22 χωριὰ καὶ πληθυσμὸ περίπου 6.000 κατοί­κων. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐκτάσεως αὐ­τῆς κατεστράφη ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς τοῦ 2007. Ἀρκετὰ χωριὰ ὑπέστησαν τεράστιες ζημιές, ἐνῶ ὑπῆρξαν καὶ ἀν­θρώπινα θύ­μα­τα. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δήμαρχον Πη­νείας κύριον Βα­σί­λειον Παπαδόπουλον καὶ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ Δήμου, ὁ Ὅ­μι­λος ἀπεφάσισε νὰ προσφέρη τὸν μηχανογραφικὸ ἐ­ξο­πλισμό γιὰ νὰ ἐνι­σχύ­ση τὶς ἀ­νάγκες τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου. Ὁ μη­χα­νο­γρα­φικὸς ἐ­ξο­­πλισμός, κα­­θαρὰ  ἐπαγγελ­μα­τι­κῆς χρήσε­ως, περιε­λάμβανε φω­το­τυ­πι­κὸν μη­­χά­νημα Canon, ἐκτυ­πω­τὴ δι­κτύου HP, προβολέα Sony καὶ τέσ­σερις ὑπολογιστὲς μὲ ὀθό­νες 19΄΄ HP μὲ πλῆρες λειτουργικὸ καὶ λο­γι­σμικό πρό­γραμμα.

Τὸ Σάββατον, 15 Μαΐου 2010, ἀντιπροσωπεία τοῦ Ὁμίλου μας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρόεδρόν μας Δρ. Βασίλειον Βάρσον, μετέβη στὸ Χωριὸ Σιμόπουλον, τὴν ἕδραν τοῦ Δήμου Πηνείας ὅπου καὶ ἔγινε ἡ ἐπίσημη τε­λε­τὴ παραδόσεως τοῦ ἐξοπλισμοῦ. Στὸ κτίριον τοῦ Δημαρχείου, στὸ ὄμορφο χωριὸ Σιμό­πουλο, περί­που μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Δή­μαρχος κύριος Βασί­λειος Παπαδό­που­λος μαζὶ μὲ μέλη τοῦ Δημο­τικοῦ Συμ­­βουλίου καὶ στενοὺς συ­νεργάτες του, παρουσίᾳ τηλεοπτι­κοῦ καναλιοῦ καὶ δημο­σιο­γράφων. Ἀκο­λού­­θη­σαν οἱ συ­στά­σεις καὶ οἱ χαιρετισμοὶ ἑκατέ­ρω­θεν. Στὴν συνέντευξι ποὺ ἐδόθη στὸν το­πικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι ΟΡΤ, ὁ Δή­μαρχος κύριος Παπα­δό­πουλος εὐ­χαρί­στησε θερμὰ τὸν Πρόεδρόν μας Βα­σί­λειον Βάρσον καὶ τὰ μέλη τοῦ Ρο­τα­ριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν γιὰ τὴν σπου­­δαία βοήθεια καὶ συμμετοχὴ ποὺ πα­ρεῖχαν πρὸς τὸν Δῆμο Πηνείας καὶ ἐπέδωσε μιὰ ἀνα­μνη­στικὴ ἀση­μέ­νια πλακέττα  πρὸς τὸν Πρόεδρόν μας.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τὸν λόγον ὁ Πρόεδρός μας Βασίλης, ὁ ὁποῖος εἶπε τὰ ἑξῆς :

«Ἀξιότιμε Δήμαρχε κύριε Παπαδόπουλε, ἀξιότιμα μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Πηνείας, ἀγαπητοὶ συμπολῖτες μας,

Σήμερα, βρισκόμεθα ἐδῶ, στὸ ὄμορ­φο χωριὸ Σιμό­που­λο, ἀν­τι­προ­σω­πεία τοῦ Ροτα­ρι­ανοῦ Ὁμίλου Ἀθη­νῶν καὶ τῆς νεο­λαίας του, τοῦ Ὁ­μίλου Ροταράκτ Ἀ­θηνῶν, μὲ σκοπό νὰ συμμετάσχουμε στὶς προ­σπάθειες ποὺ κα­ταβάλλεται ὅλοι ἐσεῖς, τόσον οἱ ἀρχὲς ὅσον καὶ οἱ κά­τοικοι τοῦ Δή­­μου, γιὰ νὰ ἀν­τι­­μετω­πίσετε τὶς ἀν­τι­ξο­ότητες καὶ τὶς δυ­σκολίες ποὺ δη­μι­ουρ­γήθηκαν μετὰ τὶς κα­τα­στροφικὲς πυ­­ρ­­­­καϊὲς ποὺ ἔ­πλη­­ξαν τὴν πε­ριο­χή. Στὰ πλαίσια αὐ­­τῶν τῶν προ­σπα­θειῶν μας εἴ­χα­­με τὴν χαρὰ τῆς συ­νεργασίας μὲ τὸν Δή­μαρχον κύ­ριον Πα­πα­δό­που­λον, ὁ ὁ­ποῖ­ος καὶ μᾶς ἐξέ­φρα­σε τὴν ἀνάγκην ποὺ ὑ­πά­ρ­χει στὸν τομέα τῶν λει­τουργικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δή­μου. Τὸ Δ­ι­οι­κη­τι­κὸν Συμβούλιον τοῦ Ὁμίλου μας, ἀντα­πο­κρινόμενο στὴν ἔκκλησι αὐτὴ τοῦ Δημάρχου, ἀ­πε­­φάσισε νὰ προ­χωρήση στὴν ἀγο­ρὰ καὶ τὴν προ­σφορὰ τοῦ μηχα­νο­γραφι­κοῦ ἐξο­πλι­σμοῦ τῶν ὑπη­ρε­σιῶν τοῦ Δή­μου, ὥστε νὰ βοηθήση ἀ­κόμη πε­ρισσότερο τὴν ἐξυπηρέτησι ποὺ πα­ρέχει πρὸς ὅ­λους τοὺς δημότες τῆς πε­ριοχῆς. Ἔτσι βρι­σκόμεθα σή­μερα ὅλοι ἐδῶ, γιὰ νὰ γιορτά­σουμε ἀπὸ κοι­νοῦ τὴν ὁλο­κλή­ρω­σι αὐτῆς τῆς συ­νερ­γασίας.

Ἀγαπητοὶ Φί­λοι, ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν, ὡς μέ­λος τῆς μὴ κε­ρδοσκοπικῆς ὀ­ργανώσεως τοῦ Δι­­­εθνοῦς Ρόταρυ, εἶναι ἕνα σωμα­τεῖον, τὸ ὁποῖο δραστηριοποιεῖται στὴν Ἑλ­λάδα ἀπὸ τὸ 1928. Εἶ­ναι ὁ πρῶτος Ὅ­μιλος στὴν εὐρύ­τε­ρη περι­ο­χὴ τῆς Ἀνατολικῆς Με­σο­­­γείου. Κύριος σκο­πὸς τοῦ Ὁμί­λου μας εἶναι ἡ ἐ­φαρ­μογὴ ἑνὸς ἀνθρωπιστικοῦ καὶ κοι­νωνικοῦ ἔργου μὲ ἀποδέκτη πάν­τοτε τὸν ἔχοντα ἀνάγκη συνάν­θρω­πό μας, τόσο στὴν τοπικὴ καὶ εὐρύ­τερη ἑλληνικὴ κοινωνία, ὅ­σο καὶ στὸ ἐξω­τε­ρικό. Τὸ κύριο σύν­θημά μας εἶναι τὸ «Ὑ­πηρετεῖν» τὸν συ­νάν­θρω­πο. Καὶ στὰ πλαί­σια αὐ­τοῦ τοῦ ἔργου του, εἴμεθα πολὺ χα­ρούμενοι ποὺ μπο­ρέ­σαμε νὰ συ­μβάλ­λουμε καὶ ἐ­μεῖς, στὴν συλλο­γικὴ προσπά­θεια ποὺ γί­νε­ται καὶ  ἀπὸ ἄλ­λους φο­ρεῖς ἐδῶ στὴν πε­ριοχὴ σας, ποὺ στέ­κονται δίπλα σας γιὰ νὰ ἀπα­λύ­νουν τὸν πόνο σας καὶ νὰ ἐμψυ­χώ­σουν ὅλους ἐσᾶς ποὺ μοχθῆτε κα­θη­μερινῶς νὰ ἀντιμετωπίσητε ὅλες αὐτὲς τὶς δυσκολίες.

Ὡς Πρόεδρος τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν καὶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Ὁ­μίλου μας, θέλω νὰ εὐ­­χα­ριστήσω τὸν Δήμαρχον κύ­ριον Βασίλειον Παπα­δό­πουλον καθὼς καὶ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον ποὺ μᾶς παρεῖχαν αὐτὴν τὴν εὐκαιρία συνερ­γα­σίας καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐκ μέρους τους ἀποδοχὴ τῆς δωρεᾶς μας. Ἐπίσης θὰ ἤθελα νὰ εὐ­χα­ρι­στήσω καὶ τὸν συνάδελφό μας Ρο­τα­ρι­α­νὸν Γιάννην Κυ­ρια­κό­που­λον γιὰ τὴν πολὺ με­γά­λη συ­νει­σφορὰ καὶ συμμετοχὴ του στὴν ὁλοκλήρωσι αὐτοῦ τοῦ προγρά­μ­ματος. Νὰ εὐ­χη­θῶ σ’ ὅλους ἐσᾶς, τὶς το­πικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς δημό­τες τῆς περιοχῆς μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ προ­χω­ρήσετε μπρο­στά, νὰ ξε­πε­ράσετε τὰ ὅποια προβλή­ματα ὑπάρ­χουν, ὥστε νὰ ξαναβρῆτε καί πάλιν τὴν ὁμαλότητα στὴν ζωὴ σας. Νὰ εἶσθε ὅλοι καλά. Σᾶς εὐχαριστῶ».

Μετὰ τὴν ὁμι­λίαν του ὁ Πρό­εδρός μας Βασίλης ἐπέδωσε καὶ ἐκεῖ­νος μὲ τὴν σειρὰ του ἀναμνηστικὰ δῶρα στὸν Δήμαρ­χον. Κατόπιν καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου Ροταράκτ Ἀ­θη­νῶν Ρκτ. Γε­ώρ­γιος Βάρσος ἔ­κα­νε μιὰ σύντομη ἀναφορὰ γιὰ τὴν δρα­στηριότητα  τοῦ Ὁμίλου του. Μετὰ τὸ πέρας τῆς συνεντεύξεως ὁ Δή­μαρ­χος μᾶς ξε­νά­γησε στοὺς χώρους τῶν διοι­κητικῶν ὑπηρε­σι­ῶν τοῦ Δήμου, ὅ­που καὶ τραβή­χθη­καν ἀναμνη­στικὲς φωτογρα­φί­ες καὶ προσέφε­ρε σ’ὅλους μας ἕνα πλούσιο ἔντυπο ὑλικὸ τῆς περιο­χῆς.

Κατόπιν, ὁ οἰκοδεσπότης Δή­μαρ­χος κύριος Β. Παπαδόπουλος μα­­ζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του πα­ρέ­θεσε γεῦμα στὸ ἑστια­τό­ριον «Τὸ Τζα­μί», ὅπου ἀν­ταλλάξαμε πολ­λὲς εὐ­χὲς καὶ ἤ­πι­α­με ὡραῖο τοπικὸ κρα­σί εἰς ὑγείαν ὅλων μας. Καὶ βε­βαί­ως συζητήσαμε γιὰ διάφορα θέ­ματα, ὅπως γιὰ τὰ προ­βλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ Δῆμος Πηνείας καὶ τὸ πῶς οἱ κάτοικοι του προ­σπαθοῦν νὰ ξαναβροῦν τὸν καθημερινὸ ρυθμὸ τῆς ζωῆς των.  

Ἔτσι, ὡλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἀκόμη ἕνα πρόγραμμα τοῦ Ὁ­μίλου μας, τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Ὁμίλου Ρο­τα­ράκτ Ἀθηνῶν. Ἀκόμη ἕνα λιθαράκι προσετέθη στὸ πλούσιο ἀν­θρω­πι­στικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο, ποὺ συνεχίζει νὰ ἐπιτελῆ ὁ Ὅμιλός μας ἐπὶ 8 δεκαετίες, ὅσον καὶ ὁ Ὅμιλος Ροταράκτ Ἀθηνῶν, ποὺ τὰ τελευταῖα χρό­νια δρα­στηριοποιεῖται ἔντονα.

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©