ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Ο Εορτασμός της Καμπάνας 100ετηρίδος του Διεθνούς Ρόταρυ...

     
     

ΙΔΡΥΣΙΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΥΜΝΟΙ
ΚΑΜΠΑΝΑ 100ΕΤΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 75ΕΤΙΑΣ

 

Ες τς 21 κτωβρίου 2003, το ροταριανο τους 2003-04, π Προεδρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, συνεστίασις ταν φιερωμένη κα ες τν ορτασμν τς Καμπάνας τς κατονταετηρίδος. Τ πρόγραμμα «Καμπάνα τς κατονταετηρίδος» το Δ.Ρ., πέβλεπε ες τν ποστολν 5 Καμπανν ες τς πέντε πείρους, ς προάγγελος το ορτασμο τς κατονταετηρίδος το Διεθνος Ρόταρυ τ πόμενον ροταριανν τος 2004-05. κάθε Καμπάνα θ διήρχετο π τος πρώτους κατ μίλους κάστης πείρου. μιλός μας, Ροταριανς μιλος θηνν συγκαταλέγεται ες τος πρώτους κατ δρυθέντας μίλους τς Ερώπης κα πίσης εναι πρτος μιλος πο δρύθηκε ες τν λλάδα κα ες τν γγς περιοχ τν Βαλκανίων. τσι, συνεστίασις ατ εχε ναν διπλ ορταστικν χαρακτρα. κολούθως, πάρχει εσήγησις το Προέδρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, δι τν ορτασμν τς Καμπάνας τς κατονταετηρίδος :

«Κύριε Πρέσβυ, Κύριοι πουργοί, Κυρίες κα Κύριοι, ξιωματοχοι το λλη­νι­κο Ρόταρυ κα φίλτατοι Ροταριανο συνάδελφοι, πρν εσέλθουμε ες τ κύριον μέρος τς σημε­ρι­νς πισήμου κδηλώσεως, πο εναι ορτασμς τς πετείου τς 28ης κτωβρίου 1940, πιτρέψατέ μου ν ναφερθ σ μιν λλην πέτειον, πο θ ορτα­σθ βεβαίως τ πόμενον τος, λλ ο ορτασμο γι’ α­τν δη χουν ρχίσει : Εναι πέτειος τς δρύ­σε­ως το Διεθνος Ρόταρυ τ 1905, πρν δηλαδ 100 πε­ρί­που χρόνια. Ες τς 3 Μαου το τους ατο, στερα π να πολ φιλικ κα εχάριστο τηλεφώνημα, το Γε­νι­κο Γραμματέως το Διεθνος Ρόταρυ Ed Futa π τ Evanston τν νωμένων Πολιτειν, ες τ Γρα­φεα το μίλου μας, φθασε μέσως, κα να fax πο λεγε, μεταξ λλων, κα τ ξς : «γαπητ Πρόεδρε Δημήτρη, να μέρος το προ­γράμματος το ορτασμο τς κατονταετίας το Ρόταρυ εναι, πέντε Καμπάνες τς κατοντα­ετη­ρίδος ν διασχίσουν λόκληρον τν κόσμον, συμβο­λί­ζο­ντας τν διεθν χαρακτρα το Ρόταρυ. Μία Κα­μπά­να θ ποσταλ ες τος πρώτους δρυθέντας ­κα­­τν Ροταριανος μίλους κα ο πόλοιπες τέσσαρες θ ταξειδεύσουν ες τος μετέπειτα πρώτους μίλους, πο δρύθηκαν σ κάθε ροταριαν χώρα. Τ ταξεδι τν Καμπανν ατν θ ξεκινήση π τ Brisbane τς Αστραλίας τ 2003 μ τν πί­δο­σιν τς πρώτης Καμπάνας ες τν Ροταριανν μιλον το Σικάγου, που δρύθη τ Ρόταρυ. Τ ταξεδι θ τε­λειώση ες τ Σικγον τ 2005, που θ γίνη ναρ­ξις το κατοστο Συνεδρίου το Ρόταρυ. μιλός σας εναι προγραμματισμένος ν λάβη τν Καμπάνα ετε ς νας π τος πρώτους 100 μίλους ετε ς πρτος μιλος τς χώρας σας. μιλός σας θ πρέπη ν προγραμματίση ν κτυπήση τν Καμπάνα σ μι συνεστίασι μι ξεχωριστ κδήλωσι, πο θ συμπίπτη μ τν κατοχν κ μέρους σας τς Καμπάνας. Παρακαλομε πιβεβαιώσατε τν πιθυμίαν το μίλου σας ν συμμετάσχετε ες ατν τν ξεχωριστν ορτασμόν .......».

Ἔτσι, καθορίσαμε, μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ, ἡ Καμπάνα νὰ «κτυπήση» τὴν ἑκατονταετίαν του εἰς τὴν σημερινὴ συνεστίασίν μας, γιὰ τοὺς Ροταριανοὺς τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἡ ἡμερο­μη­νία ποὺ ἑορτάζουμε τὴν ἐπέτειον τῆς 28ης Ὀ­κτω­βρίου ’40 καὶ θὰ ἔχωμε ὡς ὁμιλητὴν τὸν Πρέσβυν τῆς Μεγά­λης Βρεταν­νίας Sir David Madden. Εἶναι χαρὰ γιὰ ὅλους μας καὶ τιμὴ γιὰ τὸ Δι­εθνὲς Ρόταρυ ποὺ συμμετέχουμε μὲ συναδέλφους καὶ φίλους τῶν Ὁ­μίλων μας εἰς τὴν λαμπρὴ αὐτὴ ἑορτὴν τοῦ Διε­θ­νοῦς Ρόταρυ, ποὺ τιμᾶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες Ροταριανοὺς μὲ τὴν χειρονομίαν του αὐτὴν καὶ θὰ τιμηθῆ καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴν συμ­μετοχὴν μας εἰς τὴν ἐκδήλωσιν. Ἀμέσως μετὰ τὴν συνεστίασιν θὰ «τραβη­χ­τοῦν» οἱ σχετικὲς φωτογραφίες πρὸς δημοσίευσιν εἰς τὸ The Rotarian, ἀλλὰ καὶ τὶς ἑλληνικὲς ἐφημερίδες ποὺ θὰ σταλοῦν. Οἱ ἐπίσημες φωτογραφίες ποὺ θὰ βγοῦν - ἐνῶ θὰ κτυποῦν τὴν κα­μπά­να – θὰ εἶναι : Αὐ­τὴν τὴν στιγμὴ μία μὲ τὸν Πρέσβυν τῆς Μεγάλης Βρε­ταννίας, τὴν Ὑ­πουρ­γὸν Ὑγείας κυρίαν Ἐλπίδα Τσου­ρῆ, τὸν Διοικητὴν μας Γιάννην Μαυρούλια, τὸν ἐψη­φι­σμένον Διοικητὴν τῆς 100ετίας Μιχάλη Βαρότσον, τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Ρ.Ο.Α. Μία τῶν εὑρισκομένων εἰς τὸ Προεδρικὸ Τρα­πέ­ζι μὲ τοὺς Προέδρους Σερρῶν Μπάμπη Φώτογλου καὶ Καβάλας Σαρκὶς Ἀσυριὰν εἰς τὴν λῆξιν τῆς συνε­στι­ά­σεως, μία μὲ τοὺς Προδιοι­κη­τὲς ποὺ πα­ρίστανται, μία μὲ ὅλους τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Προ­­έ­δρους ποὺ παρευ­ρί­σκονται, καὶ βεβαίως μετὰ θὰ ἀκο­λου­θή­σουν φωτο­γρα­φίες κατὰ βούλη­σιν. Κυρίες καὶ Κύριοι, φίλοι συνάδελφοι, τὴν στι­γμὴν αὐτὴν συντελεῖται ἕνα μεγάλο ἱστορικὸν γεγονός, ποὺ ἀξίζει νὰ τὸ «ζήσουμε» ὅλοι, ἰδιαιτέρως οἱ Ἕλ­ληνες Ροταριανοί καὶ νὰ τὸ χειροκροτήσουμε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας. Παρακαλῶ τὸν κύριο Πρέσβυ καθὼς καὶ τοὺς προαναφερθέντας νὰ κρατήσουν μαζί μου τὸ σφυρὶ γιὰ νὰ κτυπήσουμε τὴν ἐπίσημον ἔναρξιν τῆς σημε­ρι­νῆς συνεστιάσεως (Κτύπημα καμπάνας)».

 
.

 

 
   

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©