ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Η 37η Εκδήλωση της Απονομής του Βραβείου Leonardo DaVinci...

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ
DA VINCI 2011
DA VINCI 2010
DA VINCI 2009
DA VINCI 2000
DA VINCI 1991
DA VINCI 1982
DA VINCI 1977
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Εἰς τὸ Δουβλῖνον τῆς Ἰρλανδίας πραγματοποιήθηκε ἡ 37η ἀπονομὴ τοῦ ἐτησίου «Βραβείου Leonardo da Vinci 2011» (27-29 Μαΐου). Ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν, ὡς συνιδρυτὴς καὶ συναθλοθέτης,  συμμε­τεῖχει εἰς τὶς τριήμερες ἐκδηλώσεις ἀπονομῆς τοῦ «Βραβείου Leonardo da Vinci», εἰς τὸ Δουβλῖνον τῆς Ἰρλανδίας. Φιλοξενῶν Ὅμιλος τῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Δουβλίνου.

Εἰς τὴν ἐφετεινὴν ἀπονομήν, ἡ ὁποία ἔγινε εἰς τὸ Edmund Bourke Theatre τοῦ Κολλεγίου Trinity τοῦ Δουβλίνου, τὸ Βραβεῖον (τὸ ὁποῖον συνοδεύεται ἀπὸ χρηματικὸν ποσὸν ὕψους 11.000 περίπου εὐρώ) ἐδόθη ἀπὸ τὸν Πρόεδρόν τοῦ Ρ.Ο. Δουβλίνου Ροτ. Randal-Nelson Gray εἰς τὸν κύριον David OReilly, ὁ ὁποῖος καὶ ἀκολουθεῖ μιὰ ἐπιτυχημένη ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία εἰς τὸν χῶρον τοῦ Animation. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Βραβείου L.d.Vinci τοῦ Ὁμίλου καὶ Προπρόεδρος αὐτοῦ Δρ. Βασίλειος Βάρσος μὲ τὴν σύζυγό του Σμαράγδα μαζὶ μὲ ἄλλα 16 ἄτομα, μέλη καὶ φίλοι τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν.

Τὸ πρόγραμμα τῶν τριήμερων ἐκδηλώσεων περιελάμβανε φιλοξενία σὲ σπίτια Ροταριανῶν τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ, τὴν ἀπονομὴν τοῦ βραβείου καὶ γεῦμα εἰς τὸ Trinity College, περιήγησις εἰς τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κολλεγίου καθὼς καὶ ἐπίσκεψις εἰς τὸ ἐργοστάσιον μπῦρας Guin­ness τὸ Σάββατον τὸ πρωΐ, ἐπίσημη δεξίωσις εἰς τὸ Royal Hospital Kilmainham τὸ Σάββατον τὸ βράδυ καὶ τὸ ἀπο­χαι­ρε­τι­στή­ρι­ον γεῦ­μα εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον Merrion τὴν Κυριακὴ τὸ μεσημέρι. Παράλ­ληλα, κατὰ τὸν ἐλεύθερον χρόνον διω­ρ­γα­νώ­θηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὁμίλου μας Δρ. Βασίλειον Βάρσον μιὰ 7ωρη ἐκδρομὴ ἐκτὸς Δουβλίνου (Wicklow Mountains, Valley and Lakes Tour) καθὼς καὶ ξενάγησις τῆς πρωτευούσης μὲ τὸ λεωφορεῖον Hop on Hop off.

 

Χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τοῦ Ρ.Ο. Δουβλίνου RANDAL-NELSON GRAY

«Καλῶς ἤλθατε εἰς τὸ Δουβλῖνον γιὰ τὴν 37ην ἀπονομὴ τοῦ Βραβείου Leo­nardo da Vinci 2011. Αὐτὴ χρονιὰ εἶναι τὸ ἔτος ἑκατονταετηρίδος γιὰ τὸν Ρο­ταριανὸν Ὅμιλον Δουβλίνου, τοῦ πρώτου ἱδρυθέντος Ὁμίλου ἐκτὸς τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, καὶ γιαὐτὸ εἶναι τιμὴ μας νὰ φιλοξενοῦμε αὐτὴν τὴν χρονιὰ τὶς ἐκ­δηλώσεις τοῦ Βραβείου εἰς τὸ Δουβλῖνον. Τὸ Δουβλῖνον εἶναι μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες πόλεις τῆς Εὐρώπης. Διαποτισμένη ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ γεμάτη νεανικὴ ἐνέργεια, ἡ Ἰρλανδικὴ πρωτεύουσα ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τοῦ Ἰρλανδικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ πόλις μας ἔχει γίνει μία ἀπὸ τὶς γνωστότερες πόλεις τῆς Εὐρώπης, καὶ εἶναι φημισμένη γιὰ τὴν ὀμορφιὰ της, τὴν φιλικότητά της, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν διασκέδασι. Ἐλπίζω ὅλοι σας νὰ ἀπολαύσετε καὶ νὰ ζήσετε τὴν ζεστασιὰ τῆς Ἰρλανδικῆς φιλοξενίας εἰς τὸ ἔπακρον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως σας εἰς τὸ Δουβλῖνον καὶ τὴν Ἰρλανδίαν. Εὔχομαι νὰ ἐπιστρέψετε εἰς τὴν πατρίδα σας μὲ τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις».

 

Ἡ Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Βραβείου Leonardo da Vinci, Καθηγήτρια EMANUELA MASSINI (Ρ.Ο. Φλωρεντίας) εἰς τὸν χαιρετισμὸν της εἶπε τὰ ἑξῆς :

«Τὸ Βρα­βεῖ­ον ἐ­πι­δί­δε­ται σὲ ἀ­νερ­χό­με­νους καλ­λι­τέ­χνες καὶ ἐ­πι­στή­μο­νες, τῶν ὁ­ποί­ων τὸ ἐ­πί­πε­δο ἐ­πι­τευγ­μά­των τους ἐγ­γυ­ᾶ­ται τὴν ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νη ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὴ στα­δι­ο­δρο­μί­α τους. Αὐ­τὸς εἶ­ναι καὶ ὁ κύ­ρι­ος στό­χος τοῦ Βρα­βεί­ου : Νὰ βο­η­θή­ση ἠ­θι­κὰ καὶ νὰ ἐν­θαρ­ρύ­νη τοὺς νέ­ους προ­ω­θῶ­ντας τὸ ἔρ­γον τους. Ὡς ἰ­δέ­α τὸ Βρα­βεῖ­ον αὐ­τὸ ἔ­χει ἰ­δι­αί­τε­ρη ση­μα­σί­α ἐ­πει­δὴ τι­μᾶ ἀ­φ’­ἑ­νὸς τὴν με­γα­λο­φυ­ΐ­α τοῦ Leonardo, ἀ­φ’­ἑ­τέ­ρου τοὺς ἀ­νερ­χό­με­νους νέ­ους καλ­λι­τέ­χνες καὶ ἐ­πι­στή­μο­νες, ποὺ μο­χθοῦν γι­ὰ ἕ­να κα­λύ­τε­ρο καὶ εὐ­τυ­χέ­στε­ρο κό­σμο πρὸς ὄ­φε­λος ὅ­λων μας. Ζοῦ­με σ’­ἕ­ναν κό­σμο γε­μᾶ­το σκε­πτι­κι­σμό, φό­βο καὶ ἀ­γω­νί­α γι­ὰ τὸ μέλ­λον. Σ’αὐτὸν τὸν κό­σμο, τὸ Βρα­βεῖ­ον Leonardo da Vinci ἀ­πο­τε­λεῖ μι­ὰ ἀ­χτί­δα φω­τὸς καὶ μι­ὰ ἰ­δι­αί­τε­ρη προ­σπά­θει­α πρὸς ἐ­πί­τευ­ξιν τῶν ἰ­δα­νι­κῶν τοῦ Ρό­τα­ρυ, νὰ ἑ­νώ­σου­με τὴν ἀν­θρω­πό­τη­τα, νὰ ξε­φύ­γου­με ἀ­πὸ τὴν ἀ­κι­νη­σί­α, νὰ κα­τα­πο­λε­μή­σου­με τὴν ἀ­βε­βαι­ό­τη­τα καὶ νὰ βο­η­θή­σου­με ἐ­νερ­γὰ ἐ­κεί­νους ποὺ πα­λεύ­ουν γι­ὰ ἕ­ναν κα­λύ­τε­ρο κό­σμο».

 

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ρ.Ο. Δουβλίνου Randal Nelson Gray καί η Γεν.Γραμματεύς Emanuela Massini.

 

Παρουσίασις τοῦ τιμηθέντος κ. DAVID OREILLY ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς L.d.Vinci τοῦ Ρ.Ο. Δουβλίνου Ροτ. DAVID HORKAN :

«Ὁ 26χρονος David OReilly εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Σχολῆς Ψη­φιακῶν Μέ­σων καὶ Ταινιῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Πα­νε­πιστημίου τῆς Ἰρλανδίας καὶ ἀσχο­λεῖται μὲ τὸν χῶρον τοῦ Animation, ἔχοντας ἱδρύσει καὶ δικὸ του studio. Εἶναι δημιουργὸς ἕξι μεγάλων ταινιῶν, ὑπεύθυνος διευθυντὴς animation πολλῶν ταινιῶν καθὼς καὶ σὲ πολλὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα. Ἔχει τιμηθῆ μὲ ἀρκετὲς διακρίσεις καὶ βραβεῖα καὶ ἔχει προσκληθεῖ σὲ διαλέξεις στὶς Η.Π.Α, τὴν Ἰαπωνία, τὴν Μαλαισία καὶ σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Τὸ πολύπλευρο ταλέντο τοῦ David OReilly τὸν καθιστᾶ ἄξιο ἀποδέκτην τοῦ 37ου Πανευρωπαϊκοῦ Βραβείου Leonardo da Vinci».

 

 

Ο τιμηθείς David O’ Reilly και η επίδοσις του Βραβείου

 

Χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Βραβείου L.d.Vinci τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΣΟΥ:

 «Ὑ­πὸ τὴν ἰ­δι­ό­τη­τα τοῦ Προ­έ­δρου τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Leonardo da Vinci τοῦ Ρο­τα­ρι­α­νοῦ Ὁ­μί­λου Ἀ­θη­νῶν εἶ­μαι πράγ­μα­τι εὐ­τυ­χὴς καὶ πο­λὺ συ­γκι­νη­μέ­νος ποὺ εὑ­ρί­σκο­μαι κο­ντὰ σας γι­ὰ νὰ σᾶς ἀ­πευ­θύ­νω ἐκ μέ­ρους τοῦ Ρο­τα­ρι­α­νοῦ Ὁ­μί­λου Ἀ­θη­νῶν ἕ­να σύ­ντο­μον χαι­ρε­τι­σμὸν ἐ­π’­εὐ­και­ρί­ᾳ τῆς 37ης ἀ­πο­νο­μῆς τοῦ πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κοῦ βρα­βεί­ου Leonardo da Vinci. Θὰ ἤ­θε­λα κα­τ’­ἀρ­χὰς νὰ εὐ­χα­ρι­στή­σω τὸν Πρό­ε­δρον Ροτ. Randal κα­θὼς καὶ ὅ­λα τὰ μέ­λη τοῦ Ρο­τα­ρι­α­νοῦ Ὁ­μί­λου Δου­βλί­νου γι­ὰ τὴν θερ­μὴ ὑ­πο­δο­χὴ ποὺ μᾶς ἐ­πε­φύ­λα­ξαν κα­θὼς καὶ γι­ὰ τὴν πράγ­μα­τι πο­λὺ ὡ­ραῖ­α ὀρ­γά­νω­σι τῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ βρα­βεί­ου. Ὥπως γνωρίζετε, εἰς τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὑπῆρχε ὁ Θεὸς Ζεὺς, πατέρας τῶν Θεῶν, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπίσης καὶ ὁ θεὸς τῆς φιλοξενίας. Φαίνεται, ὅτι αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἦλθε εἰς τὸ Δουβλῖνον. Ἐ­πί­σης νὰ συγ­χα­ρῶ μὲ ὅ­λην μου τὴν καρ­δι­ὰ τὸν βρα­βευ­θέ­ντα David OReilly μὲ τὸ Βρα­βεῖ­ον Leonardo da Vinci καὶ νὰ τοῦ εὐ­χη­θῶ κα­λὴν στα­δι­ο­δρο­μί­α καὶ λα­μπρὲς πά­ντα ἐ­πι­τυ­χί­ες.

          Ἀ­γα­πη­τοὶ Ρο­τα­ρι­α­νοὶ συ­νά­δελ­φοι, Κυ­ρί­ες καὶ Κύ­ρι­οι, τὰ μέ­λη τοῦ Ρο­τα­ρι­α­νοῦ Ὁ­μί­λου Ἀ­θη­νῶν εἴ­με­θα ἰ­δι­αί­τε­ρα εὐ­τυ­χεῖς, δι­ό­τι ἐξ ἀ­φορ­μῆς τῆς ἀ­πο­νο­μῆς τοῦ πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κοῦ αὐ­τοῦ βρα­βεί­ου, συ­να­ντώ­με­θα γι­ὰ 37ην φο­ρά, Ρο­τα­ρι­α­νοὶ ἀ­πὸ 10 χῶ­ρες τῆς Εὐ­ρώ­πης στὸ πα­νέ­μορ­φον Δου­βλῖ­νον, γι­ὰ νὰ ἀ­σκή­σου­με τὸ «ὑ­πη­ρε­τεῖν». Ἡ ἐ­τή­σι­α αὐ­τὴ ρο­τα­ρι­α­νὴ συ­νά­ντη­σις δὲν ἐ­πι­δι­ώ­κει μό­νον τὴν φι­λί­α καὶ τὴν πο­λι­τι­στι­κὴ ἐ­πι­δί­ω­ξι, ἀλ­λὰ συγ­χρό­νως εἶ­ναι καὶ μι­ὰ νη­σί­δα ἀ­γά­πης καὶ συ­να­δελ­φώ­σε­ως, δη­μι­ουρ­γί­ας καὶ ἑ­δραι­ώ­σε­ως τῆς εἰ­ρή­νης κα­θὼς καὶ τῆς προ­σφο­ρᾶς πρὸς τὸν συ­νάν­θρω­πον μέ­σα εἰς ἕ­ναν δο­κι­μα­ζό­με­νον κό­σμον. Καὶ ἀ­πὸ αὐ­τὴν τὴν ἄ­πο­ψι,  ἡ ἐ­τή­σι­α αὐ­τὴ συ­νά­ντη­σις ἀ­πο­κτᾶ ἰ­δι­αι­τέ­ραν ση­μα­σί­αν καὶ ἀ­ξί­αν γι­ὰ τὸν ση­με­ρι­νὸν ἄν­θρω­πον, καὶ κυ­ρί­ως γι­ὰ ἐ­μᾶς τοὺς Ρο­τα­ρι­α­νούς, ἀ­φοῦ μπο­ροῦ­με τὸ πα­ναν­θρώ­πι­νον ἰ­δα­νι­κὸ τῆς εἰ­ρή­νης, ἀλ­λὰ καὶ τοῦ ὑ­πη­ρε­τεῖν νὰ τὸ με­του­σι­ώ­νου­με σὲ εὐ­γε­νεῖς πρά­ξεις κα­θη­με­ρι­νῆς ζω­ῆς εἰς τὴν ἐ­πο­χὴ μας, σὰν αὐ­τὴν ποὺ ἐ­πι­τε­λοῦ­με, δι­ὰ τῆς ἀ­πο­νο­μῆς τοῦ Βρα­βεί­ου Leonardo Da Vinci.

          Ἀ­γα­πη­τὲ Πρό­ε­δρε Randal δε­χθῆ­τε καὶ πά­λιν τὶς θερ­μὲς εὐ­χα­ρι­στί­ες μας γι­ὰ τὴν ἐ­ξαί­ρε­τη φι­λο­ξε­νί­α σας καὶ τὴν ἄ­ψο­γη ὀρ­γά­νω­σί σας καὶ σᾶς πα­ρα­κα­λῶ εἰς ἀ­νά­μνη­σιν τῆς ὡ­ραί­ας αὐ­τῆς συ­να­ντή­σε­ως καὶ εἰς ἐ­πι­βε­βαί­ω­σιν τῆς ἀ­γά­πης καὶ τῆς φι­λί­ας με­τα­ξὺ τῶν με­λῶν μας νὰ δε­χθῆ­τε ἕ­να ἀ­να­μνη­στι­κὸν δῶ­ρον ἐκ μέ­ρους τοῦ Ρο­τα­ρι­α­νοῦ Ὁ­μί­λου Ἀ­θη­νῶν. Εἶ­ναι ἕνα ἀσημένιο ἀντίγραφον τῆς φημισμένης ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς «τρι­ή­ρης». Ἐσεῖς εἶσθε ἕνα ναυτικὸ ἔθνος, ὅπως καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Παρ’ὅλον ποὺ ἡ «τριήρης» ἦταν ἕνα πολεμικὸ πλοῖο, μπορεῖτε νὰ ἐπιβιβασθῆτε σ’αὐτὸ καὶ νὰ ταξειδέψετε στὴν Ἑλλάδα. Θὰ σᾶς περιμένουμε».

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©