ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Η 8η Εκδήλωση της απονομής του Βραβείου Leonardo DaVinci...

 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΟ
DA VINCI 2011
DA VINCI 2010
DA VINCI 2009
DA VINCI 2000
DA VINCI 1991
DA VINCI 1982
DA VINCI 1977
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Περιοδικὸν τοῦ Ὁμίλου, Ἀρ. Δελτίου 43-44/8-6-1982)

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ LEONARDO DA VINCI

ΑΘΗΝΑΙ, 23 ΜΑΙΟΥ 1982

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Συναθλοθέται Ὅμιλοι :

 

ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΕΝΝΗΣ-RING, ΤΟΥΡ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ,  ΜΑΔΡΙΤΗΣ

 

Τιμηθείς :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ, Πιανίστας

 

 

Προσφώνησις τοῦ Προέδρου τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν

Ροτ. ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ

«... Κύριε Πρόεδρε καὶ Κυρία Τσάτσου, Κύριοι Πρέσβεις, Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἀγαπητοὶ Πρόεδροι καὶ Συνάδελφοι τῶν Ὁμίλων Φλωρεντίας, Τούρ, Βιέννης-Ring καὶ Μαδρίτης, Κυρίες καὶ Κύριοι, ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν εἶναι ἰδιαιτέρως εὐτυχής, ποὺ μὲ τὴν τιμητικὴν παρουσίαν σας λαμπρύνετε τὴν σεμνὴν αὐτὴν τελετὴν τῆς ἀπονομῆς τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Βραβείου Leonardo da Vinci, καὶ δεικνύετε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἀγάπην σας διὰ τὸ Ρόταρυ καὶ τὴν δράσιν του, κοινωνικὴν καὶ πολιτιστικήν, ποὺ ἀγκαλιάζει ὁλόκληρον τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιδιώκει ἕνα εὐτυχέστερον μέλλον δι’ὅλους. Ἰδιαιτέρως, ὅμως, θὰ ἤθελα τὴν στιγμὴν αὐτὴν νὰ καλωσορίσω εἰς τὴν χώραν μας τοὺς ἐπιφανεῖς ξένους Ροταριανοὺς τῶν Ὁμίλων Φλωρεντίας, Τούρ, Βιέννης-Ring καὶ Μαδρίτης, ποὺ εὑρίσκονται σήμερα μαζὶ μας καὶ οἱ ὁποῖοι διέθεσαν πολύτιμον χρόνον, διὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ νὰ μᾶς προσφέρουν τὴν χαράν, τῆς παρουσίας των καὶ τὴν τιμητικὴν συμμετοχὴν των εἰς τὴν ὡραίαν αὐτὴν ἐκδήλωσιν. Ἀγαπητοὶ Ροταριανοὶ Συνάδελφοι, συναθλοθέται εἰς τὸ βραβεῖον καὶ συνεργάται εἰς τὴν ἄσκησιν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ὡραίου, σᾶς εὔχομαι τὸ «καλῶς ἤλθατε» εἰς τὴν χώραν τοῦ Ξενίου Διός, εἰς τὴν ὁποίαν εἶμαι βέβαιος πὼς θὰ περάσετε χαρούμενα καὶ εὐχάριστα τὸν ὀλίγον χρόνον ποὺ θὰ μείνετε εἰς αὐτήν. Κυρίες καὶ Κύριοι, συγκεντρώθημεν σήμερον εἰς τὸν ἱστορικὸν αὐτὸν χῶρον, προκειμένου νὰ ἀπονείμωμεν δι’ ἕνατον χρόνον καὶ διὰ δευτέραν φορὰν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ Βραβεῖον Leonardo Da Vinci. Εἶναι ἕνα βραβεῖον ποὺ σὰν στόχον του ἔχει νὰ βοηθήσει ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς καὶ νὰ ἐνθαρρύνει νέους καλλιτέχνας καὶ ἐπιστήμονας καὶ νὰ προβάλη τὸ ἔργον τους. Ἡ καθιέρωσις τοῦ βραβείου αὐτοῦ ὀφείλεται εἰς τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Φλωρεντίας καὶ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου τέκνου τῆς Ἀναγεννήσεως, διὰ νὰ τιμηθοῦν ἐπάξια εἰς τὸ πρόσωπον νέων ἀνθρώπων ἡ ἐργατικότης, τὸ ἦθος, ἡ δεξιοτεχνία, ἡ ἐπίδοσις καὶ τὸ ταλέντος εἰς τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς τέχνας. Ἡ σημερινὴ ἀπονομὴ τοποθετεῖται εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἰδιαιτέρως ἀγάπης πρὸς τοὺς νέους μας ποὺ αἰσθάνεται τὸ Ρόταρυ. Τοὺς νέους ἐκείνους, ποὺ καλλιεργοῦν τὴν τέχνην καὶ τὴν ἐπιστήμην καὶ καλλιεργοῦνται συγχρόνως, προάγοντας τὰς ἐπιστήμας καὶ ἀναπτύσσοντας τὰς τέχνας ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος. Κυρίες, δεσποινίδες καὶ Κύριοι, σᾶς εὐχαριστῶ καὶ πάλιν διὰ τὴν ἐνθουσιώδη συμμετοχὴν σας εἰς τὴν ἀπονομὴν αὐτήν. Ἀγαπητοὶ Συνάδελφοι τῶν Ὁμίλων Φλωρεντίας, Βιέννης-Ring, Τοὺρ καὶ Μαδρίτης σᾶς εὐχαριστῶ γιατὶ διανύσατε χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ νὰ παραστῆτε εἰς τὴν σημερινὴν τελετήν. Νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι τὸ Βραβεῖον ποὺ σήμερα ἀπὸ κοινοῦ ἀπονέμομεν, καταξιώνεται κατὰ τὸν καλύτερον τρόπον εἰς τὴν χώραν αὐτήν. Γιατὶ αὐτὴ ἡ χώρα, ποὺ σᾶς ὑποδέχεται ἐγκάρδια καὶ μὲ αἰσθήματα φιλίας καὶ ἀγάπης, ὑπῆρξε τὸ λῖκνον καὶ ἡ τροφὸς τῶν ἐπιστημῶν, τῶν Τεχνῶν καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. ...»

 

Παρουσίασις τοῦ τιμωμένου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν Ροτ. Ἀλέκου Κωνσταντίνη

«... Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καὶ Κύριοι, ἀγαπητοὶ Ροταριανοὶ Συνάδελφοι, εἶναι γνωστὴ ἡ δημιουργικὴ μεγαλοφυΐα τοῦ Λεονάρντο Ντά Βίντσι, εἰς τὶς πολλαπλὲς ἐπιδόσεις του καὶ εἰς τὴν κατὰ μοναδικὸν τρόπον δημιουργικὴν του πνοήν. Ὑπῆρξε μιὰ πολύπλευρος προσωπικότης, ποὺ ἠσχολήθη μὲ τὴν ἰδίαν ἐπιτυχίαν τόσον μὲ τὶς Ἐπιστῆμες ὅσον καὶ μὲ τὶς Καλὲς Τέχνες.  Καὶ εἶναι φυσικὸν ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνας νὰ μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρως ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ τέκνου τῆς Ἀναγεννήσεως, διότι ἡ χώρα μας ὑπῆρξεν ἡ κοιτὶς καὶ τὸ λίκνον,  μέσα εἰς τὸ ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐμεγάλωσε καὶ ἐμεγαλούργησε ἡ Τέχνη. Ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Τέχνη δὲν στάθηκε ποτὲ ἀδιάφορη ἔναντι τῆς πραγματικότητος, τοῦ γύρω κόσμου ποὺ περιβάλλει τὸν ἄνθρωπον. Καὶ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν, ὁ νεαρὸς Δημήτρης Σγοῦρος ποὺ σήμερα τιμᾶται μὲ τὸ βραβεῖον Leonardo da Vinci, εἶναι ἡ μουσικὴ ἰδιοφυΐα ποὺ ἐπέλεξεν ἡ Ἐπιτροπή. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ συγκίνησις τῶν Ἑλλήνων Ροταριανῶν εἶναι πολὺ μεγάλη, διότι ἡ Ἐπιτροπὴ Κρίσεως δι’ὁμοφώνου ἀποφάσεώς της ἀπονέμει τὸ βραβεῖον αὐτὸ εἰς τὸν νεαρὸν Ἕλληνα Πιανίστα Δημήτρη Σγοῦρον 12 ἐτῶν. Ἔτσι, τὸ βραβεῖον Leonardo Da Vinci, ποὺ ἀθλοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς Ροταριανοὺς Ὁμίλους Ἀθηνῶν, Φλωρεντίας, Τούρ, Βιέννης-Ring καὶ Μαδρίτης γίνεται ἡ γέφυρα ποὺ συνδέει πέντε λαοὺς τῆς Εὐρώπης : Τὴν Ἑλλάδα, Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Αὐστρίαν καὶ τὴν Ἱσπανίαν, συσφίγγει τοὺς δεσμοὺς φιλίας καὶ προάγει τὴν εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον μας. Συναδέλφωσις τῆς Τέχνης, συναδέλφωσις τῶν λαῶν, δικαίωσις καὶ ἠθικὴ ἱκανοποίησις ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, τοῦ Δημήτρη Σγούρου, εἶναι, λοιπὸν τὸ Βραβεῖον αὐτό. Ἀλλά, καίτοι ὁ νεαρὸς Δημήτρης εἶναι σχεδὸν γνωστὸς εἰς ὅλους μας, μιὰ καὶ ἡ φήμη του ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια τῆς Πατρίδος μας θὰ σᾶς διαβάσω, ἀντὶ τῶν τυπικῶν βιογραφικῶν στοιχείων, ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ μία ὁλοσέλιδη κριτικὴ μὲ φωτογραφία του ποὺ ἐδημοσίευσεν ἡ ἐφημερίδα New York Post εἰς τὰς 16 Ἀπριλίου 1982 ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ἑνὸς κονσέρτου ποὺ ἔδωσε. Γράφει λοιπὸν ὡς κυρία σελίδα : «Πιανιστικὸ Θαῦμα τοῦ Αἰῶνα : Κύριε Μότσαρτ, Κύριε Λίστ, πῆτε hallow στὸν κύριο Σγοῦρο...... Ἔχει ἐπωνομασθεῖ τὸ θαῦμα τοῦ αἰώνα στὸ πιᾶνο. Τὸν ζητωκραύγασαν σ’ὅλη τὴν Εὐρώπη. Μερικοὶ κορυφαῖοι μουσικοὶ τὸν συνέδεσαν μὲ τὸν Μότσαρτ καὶ τὸν Λίστ. Εἶναι 12 χρονῶν καὶ φαινόμενο πιάνου καὶ χθὲς βράδυ ἔκανε τὸ Ἀμερικανικὸν ντεποῦτο του στὸ Κάρνεγκυ Χώλ μὲ τὴν Ἐθνικὴν Συμφωνικὴν Ὀρχήστρα ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μιροσλάβ Ροστρόποβιτς. Στὶς δοκιμὲς ὁ Ροστρόποβιτς ἀπεκάλεσε τὸ ἀγόρι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἰδιοφυΐα. Ἔχει τὸσο ὑψηλὴ γνώμη γι’αὐτόν, ὥστε ὁ νεαρὸς Σγοῦρος ἀντικατέστησε τὸν Ροστρόποβιτς σὰν σολίστα στὸ Μόναχο σὲ ἕνα Κονσέρτο τελευταῖα, ὅταν ὁ περίφημος σολίστας εἶχε ἀρρωστήσει. Ὁ μεγάλις πιανίστας Σβιατοσλάβ Ρίχτερ ἀπεκάλεσε τὸν 12χρονον «φαινόμενο μουσικοῦ ταλέντου». Ὁ Μαέστρος Κλαούντιο Ἀμπάντο λέγει : «Ἰδιοφυΐα ποὺ παρουσιάζεται κάθε 100 χρόνια». Ὁ βιολίστας Ἔρικ Φρίνεμαν τὸν παρομοιάζει μὲ τὸν νεαρὸ Γιεχούντιν Μενουχίν. Ὁ Δημήτρης Σγοῦρος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸν Αὔγουστον τοῦ 1969 καὶ παίζει πιᾶνο ἀπὸ 7 χρονῶν. Χάρι σὲ μιὰ ἐξαιρετικὴ μνήμη ἔχει ἕνα τεράστιο ρεπερτόριο γιὰ σόλο καὶ μαθαίναι ὁλόκληρα κονσέρτα μέσα σὲ μιὰ βδομάδα. Ὅταν δὲν μελετᾶ ἄλλα, γράφει δικὰ του. Καὶ τελειώνει τὸ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος : Ὅταν περάσει ὁ ἐνθουσιασμὸς θὰ ἡσυχάσει ὁ Δημήτρη καὶ θὰ συνεχίση τὶς σπουδὲς του στὴν Βασιλικὴ Ἀκαδημία τοῦ Λονδίνου».Αὐτός, Κυρίες καὶ Κύριοι, εἶναι ὁ Δημήτρης Σγοῦρος, ποὺ σήμερον τιμῶμεν καὶ ποὺ μὲ τὸ ἐκπληκτικὸν ταλέντον του τιμᾶ τὴν Ἑλλάδα διεθνῶς καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ὅλοι εὐχόμεθα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας ὑγείαν καὶ πάντα δημιουργικὴν παρουσίαν εἰς τὸ διεθνὲς μουσικὸν στερέωμα. Παρακαλεῖται ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ Ἀκαδημαϊκὸς κύριος Κωνσταντῖνος Τσάτσος νὰ θελήση νὰ ἐπιδώση τὸ βραβεῖο εἰς τὸν Δημήτρην Σγοῦρον, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐκ τιμητικοῦ ἐκ περγαμηνῆς διπλώματος μετὰ μεταλλίου καὶ συνοδεύεται ἐκ ποσοῦ 4.000.000 Λιρεττῶν.  ...»

Ὁ τ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Κύριος Κωνσταντῖνος Τσάτσος εἶπεν ἀπονέμων τὸ βραβεῖον :  

 

 

Ὁ βραβευθεὶς μὲ τὸ βραβεῖον Leonardo Da Vinci Δημήτρης Σγοῦρος εἶπεν :

«... Εὐχαριστῶ μὲ τὴν καρδιὰ μου τὸν Πρόεδρον τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν κύριο Ἀλέκο Κωνσταντίνη γιὰ ὅσα εἶπε γιὰ μένα καὶ τοὺς Ὁμίλους, ποὺ μὲ διάλεξαν καὶ μοῦ δίνουν τὸ βραβεῖον καὶ ὅλους τοὺς Κυρίους καὶ τὶς Κυρίες ποὺ ἤρθανε σήμερα ἐδῶ γιὰ μένα. Νοιώθω μεγάλη εὐγνωμοσύνη γιὰ ὅλους ποὺ μὲ τιμήσατε μὲ τὴν παρουσία σας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν Πρόεδρο Κύριο Τσάτσο καὶ τὴν Κυρία Ἰωάννα Τσάτσου ποὺ κάνατε τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἕνα σταθμὸ τῆς ζωῆς μου ποὺ δὲν θὰ ξεχάσω ποτέ. Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ σᾶς ἀγαπῶ ὅλους. ...»

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντῖνον Τσάτσος ἐπιδίδει τὸ Βραβεῖον L.d.Vinci εἰς τὸν πιανίστα Δημήτρην Σγοῦρον

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©