ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 
 

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

     
     

ΙΔΡΥΣΙΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΥΜΝΟΙ
ΚΑΜΠΑΝΑ 100ΕΤΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 75ΕΤΙΑΣ

 

Τὴν Τρίτην, 28 Δεκεμβρίου 1999, ἐγένετο ἡ καθιερωμένη ἐπίσημος ἐτησία τελετὴ ἀπονομῆς Μεταλλίων, Βραβείων καὶ Ἐπαίνων τῆς Ἀκα­δημίας Ἀθηνῶν εἰς τὴν Μεγάλην Αἴθουσαν Τελετῶν τοῦ Ἀνωτάτου αὐτοῦ Πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς χώρας μας. Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴ ἐτιμήθη,  μεταξὺ ἄλλων, καὶ ὁ Ὅμιλός μας, ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν, μὲ τὸ «Βραβεῖον τῆς Τάξεως τῶν Ἠθικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Ἐπιστημῶν», διὰ τὴν 70ετῆ συνεχὴν δρᾶσιν καὶ προ­σφορὰν του εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κοινωνίαν. Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου μας τὸ ροταριανὸ ἔτος 1999-2000 ἦτο ὁ Ἐπ. Καθηγητὴς Ὀρθοπεδικῆς Ροτ. Βασίλειος Πετρόπουλος καὶ Γραμματεὺς ὁ Ροτ. Ἀναστάσιος Παπαϊωάννου.

Τὸ Βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

 

Ἀπόσπασμα Ἐκθέσεως καὶ ἡ ἐπίσημος ἐνημερωτικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος συγχαίρει  τὸν Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου μας  Βασίλειον Πετρόπουλον (1999-2000), Ἐπ. Καθηγητὴν Ὀρθοπεδικῆς  διὰ τὴν τιμητικὴν βράβευσιν τοῦ Ὁμίλου μας.

 

Σύσσωμος ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν εὐχαριστεῖ θερμότατα τὸ κορυφαῖον Πνευματικὸν Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν γεραρὰν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν διὰ τὴν ὑψίστην τιμὴν ποὺ ἔκαμε νὰ τοῦ ἀπονείμη τὸ Βραβεῖόν της, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἐπὶ 70 ὁλόκληρα ἔτη πνευματικῆς, πολιτιστικῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς προσφορᾶς του.

Ἄς σημειωθεῖ, ὅτι διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ τιμᾶται Ροταριανὸς Ὅμιλος ἀπὸ Ἀκαδημίαν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν. Ἡ σπουδαία αὐτὴ τιμὴ ἀντανακλᾶ εἰς ὁλόκληρον τὸ Ἑλληνικὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ.

Ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Ἀθηνῶν σεμνύνεται ὅτι κατὰ τὴν ἱστορικὴν του πορείαν τῶν 70 ἐτῶν, εὐτύχησε νὰ ἔχη πολύπλευρη, πλούσια, οὐσιαστική, ἀποτε­λεσματικὴ καὶ ἰδιαιτέρως ἐπιτυχημένην ἐθνικήν, κοινωνικὴν καὶ πνευματικὴν προσφοράν. Τὸ ἔργον τοῦ Ὁμίλου μας κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν 70 χρόνων τῆς ζωῆς του εἶναι ἐντυπωσιακὸν καὶ μεγαλειῶδες καὶ καλύπτει ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς. Κατὰ τὴν μακρὰν πορείαν του εἶχε τὴν τιμὴν καὶ τὸ προνόμιον νὰ ἔχη ὡς Προέδρους, ἀλλὰ καὶ ὡς Μέλη του, λαμπρὲς μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς.

Ἔξοχες προσωπικότητες τῆς κοινωνίας, ποὺ ἐτίμησαν τὸν Ὅμιλον, ἐλάμπρυναν τὴν ἱστορίαν του καὶ ἔγραψαν τὴν σπουδαίαν δρᾶσιν καὶ τὰ ἐντυπωσιακὰ πεπραγμένα του μὲ χρυσᾶ γράμματα εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ. Ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος εἶναι πλέον ἕνας τεράστιος Ὀργανισμός. Εἶναι μιὰ μεγάλη ἀλήθεια αὐτό, ποὺ ὅλοι ὁμολογοῦν καὶ ἀποδέχονται. Τὸ ἔργον του, ἡ προσφορὰ του καὶ ἡ μόνιμος παρουσία του εἰς τὰ κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ δρώμενα, χαίρουν μεγάλης ἐκτιμήσεως καὶ ἀπολαμβάνουν καθολικῆς τιμῆς καὶ ἀποδοχῆς ἀπὸ ὅλους τοὺς παράγοντας.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργον μας, αὐτὸ εἶναι τὸ πιστεύω μας, αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία μας. Πορεία δημιουργίας, συνεχοῦς προσφορᾶς, «ὑπηρετεῖν» ὑπεράνω ἑαυτοῦ. Πορεία μεγαλείου καὶ δόξης μὲ κορυφαίαν στιγμὴν τὴν βράβευσίν μας ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν. Μιὰ κορυφαία στιγμὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν, ποὺ εἶναι συγχρόνως σταθμὸς καὶ ἀφετηρία γιὰ νέα ἐπιτεύγματα καὶ νέες κατακτήσεις.

Τὸ ὑποσχόμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας. Ἔτσι νοιώθουμε, ἔτσι νοιώθαμε πάντα...
 
   

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©