ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Το ανθρωπιστικό έργο του Ομίλου σε Εθνικό Επίπεδο

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΡΕΚΕΤΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
Δ. ΠΗΝΕΙΑΣ 2010
ΚΑΘΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2010
ΕΚΕΔΙ 2011-12

Λοιπὲς Δραστηριότητες

α. Τὸ 1937 συνίδρυσε τὴν Ἑταιρεία Προστασίας καὶ Ἀποκαταστάσεως Ἀ­να­πήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), τὴν ὁποίαν ἀπὸ τότε βοηθάει καὶ συμπα­­ραστέκεται εἰς τὸ σπουδαῖον ἔργον της, γι’αὐτὸ καὶ ὁ ἑκάστοτε Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου εἶναι Ἐπίτιμος Ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΛΕΠΑΠ.

Ἡ πρώτη ὁμάδα τῶν παιδιῶν ποὺ φιλοξενήθηκαν εἰς τὴν ΕΛΕΠΑΠ

vvvvvvv

β. Τὸ 1950, μετὰ τοὺς σεισμοὺς ἔκτισε τὰ Δημοτικὰ Λουτρὰ Ἀργοστολίου Κεφαλονιᾶς, τὰ ὁποῖα προσέφερε εἰς τὸν Δῆμον Ἀργοστολίου γιὰ νὰ χρησιμο­ποιοῦνται ἀπὸ τοὺς δημότες.

vvvvvvv

γ.    Τὸ 1951 ἔκτισε εἰς τὸ Πεντάβρυσον τῆς Καστοριᾶς μιὰν Ἐκκλησία, τρίκλιτον βασιλική, ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων δραχμῶν, ἀφιερω­μένη εἰς τὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου. Τὴν Ἐκκλησία ἐξώπλισε μὲ ὅλα τὰ ἀπαι­τού­μενα γιὰ τὴν λειτουργία της, (ἀπὸ ἱερὰ σκεύη μέχρι καὶ χαλιά), καὶ τὴν προσέφερε εἰς τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ τῆς γνω­στῆς τότε καταστάσεως, ζοῦσαν σὰν πρόσφυγες εἰς τὸν τόπον τους, ἐ­ξα­­θλιωμένοι καὶ καθημαγμένοι καὶ μὲ τὶς περιουσίες τους κατεστραμμένες.

vvvvvvv

 δ.   Τὸ 1967, εἰς τὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ, ἵδρυσε τὰ «Κέντρα Διδασκαλίας» εἰς τὶς περιοχὲς Μα­νιάτικα τοῦ Πειραιῶς καὶ Τανάγρα Βοιωτίας, ἡ ἀπό­δο­σις τῶν ὁ­ποί­ων εἶχε ἄριστα ἀποτελέσματα καὶ τὰ ὁποῖα λειτούργησαν ἐπὶ πολ­­λὰ χρό­νια. Ἀξίζει νὰ τονισθῆ, ὅτι ἀπὸ τὰ Κέντρα αὐτὰ ἀπεφοίτησαν ἑκα­τοντάδες ἀναλφάβητοι, οἱ ὁποῖοι καὶ ἔλαβαν καὶ τὴν σχετικὴν «Βεβαί­ω­σι» ἐπιτυχοῦς ἀποφοιτήσεως.

vvvvvvv

ε.     Τὸ 1971 κατεσκεύασε εἰς τὴν θέσι «Μόλα» τῆς Πάρνηθος ἕνα σύστημα ὑ­δρεύ­σεως καὶ κρήνη ἀπὸ μάρμαρον καί πελεκητὴ πέτρα, τὴν ὁποία καὶ προσέφερε εἰς τὸν Δρυμὸ τῆς Πάρνηθος.

 

Διακρίνονται οἱ Ροταριανοί : Ἠλίας Καπρανόπουλος, Θεόδωρος Τριανταφύλλου, Εὐάγγελος Μέξης, Σπῦρος Μπενετᾶτος,  Χαράλαμπος Δελῆς καὶ Δημήτριος Ἀναστασιάδης

vvvvvvv

στ.    Τὸ 1979 διὰ τὰ 50 χρόνια τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν τὰ Ἑλ­λη­νικὰ Τα­χυδρο­μεῖα ἐκυκλοφόρησαν ἀναμνηστικὸ Γραμματόσημο σὲ 15.000.000 τεμάχια ἀξίας μιᾶς δραχμῆς μὲ τὸν ἀριθμὸν 5 καὶ τὸ σῆμα τοῦ Ρόταρυ, ὥστε νὰ σχημα τίζεται τὸ 50.­

 

 

 

vvvvvvv

ζ.    Τὸ 1970 κατεσκεύασε καὶ προσέφερε εἰς τὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν τὴν προ­τομὴ τῆς μεγάλης λαογράφου ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Χατζημιχάλη καὶ διεμόρφωσε τὸν περιβάλλοντα χῶρο εἰς τὴν μεγάλη πλατεῖα τῆς συ­μ­βο­λῆς τῶν δρόμων Αἰόλου καὶ Ἀδριανοῦ (περιοχὴ Πλάκας).

 

η. Ἐπίσης, τὸ 1983 κατεσκεύασε τὴν προτομὴ τοῦ μεγάλου Ἕλληνα φιλοσόφου τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, ἀειμνήστου Ἰωάννου Θεοδωρακόπουλου, τὴν ὁποία καὶ προσέφερε εἰς τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἡ προτομὴ κοσμεῖ πάντα τὸ Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Ἀριστερὰ ἡ προτομὴ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἰωάννου Θεοδωρακοπούλου καὶ κάτω ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Τσάτσος πλαισιωμένος ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου μας Θεόδωρον Καραγκούνη καὶ Ἀκαδημαϊκούς

 

θ. Τὸ 2002 προσέφερε εἰς τὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν τὴν προτομὴ τῆς ἀειμνήστου Ἰωάννας Τσάτσου, ποὺ ἐστήθη εἰς τὴν ὁδὸν Κυδαθηναίων, ἔναντι τῆς οἰκίας της, εἰς εὐγνώμονα ἀναγνώρισιν τῆς μεγάλης προσφορᾶς της πρὸς τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν κα­τὰ τοὺς δύσκολους καιροὺς τῆς Κατοχῆς.

 

Εἰς τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τῆς Ἰωάννας Τσάτσου. Ἐκ δεξιῶν ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, ὁ τ. Πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ἡ κυρία Δέσποινα Μυλωνᾶ-Τσάτσου  καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου Ἀναστάσιος Παπαϊωάννου

vvvvvvv

ι.    Συνεργασία μὲ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς Ἰλυσσοῦ διὰ τὴν ἐνί­σχυσιν τῶν ἀπόρων τῆς ἐνορίας. Ἡ ἀρωγὴ πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην συ­νανθρώπους μας συνεχίζεται ἀδιαλείπτως κάθε Χριστούγεννα καὶ Πάσχα μὲ τὴν παροχὴ τροφίμων καὶ ἄλλων εἰδῶν.

vvvvvvv

κ.   Συνεργασία μὲ τὴν Ἑλεήμονα Ἑταιρεῖα Ἀθηνῶν (Γηροκομεῖον Ἀθη­νῶν). Εἶναι τακτικὴ ἡ συνεργασία τοῦ Ὁμίλου μας μὲ τὴν Ἑλεήμονα Ἑταιρεία Ἀθηνῶν, ὅπου συμπαραστεκόμεθα εἰς τοὺς ἀγαπημένους «φί­λους» μας, διοργανώνοντας ἡμερήσιες ἐξορμήσεις μὲ γεῦμα, μουσικὴ καὶ χορὸ καὶ προσφέροντας τους μικρὴ οἰκονομικὴ βοήθεια.

 

Οἱ ἀγαπημένοι «φίλοι» μας

 

vvvvvvv

 

 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ©